• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • VENCLYXTO vid AML ingår i läkemedelsförmånerna och rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för Akut Myeloisk Leukemi (AML)1,2

    


   VENCLYXTO är godkänd som kombinations­behandling med hypo­metylerande läkemedel för vuxna patienter med nydiagnostiserad Akut Myeloisk Leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi1

   Rekommendation i Nationellt vårdprogram för Akut myeloisk leukemi (AML) ”Azacitidin-venetoklax bör övervägas vid primärbehandling av patienter som inte är lämpliga för induktionsbehandling med intensiv kemoterapi” (+++)2


   Referens: 1. VENCLYXTO produktresumé. AbbVie 11 aug 2023. 2. Nationellt vårdprogram för Akut myeloisk leukemi (AML) uppdaterat jun 2022; www.cancercentrum.se;  bilaga V AML-specifk behandling de viktigaste läkemedlen; s 149    VENCLYXTO® (venetoklax)

   Antineoplastiska medel, övriga antineoplastiska medel, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikation: VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel är avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO kan även orsaka febril neutropeni, allvarliga infektioner såsom lunginflammation och sepsis. Samtidigt intag av VENCLYXTO och CYP3A-hämmare ökar exponeringen för VENCLYXTO, se fass.se för information. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 11 aug 2023. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. För indikationen AML subventioneras VENCLYXTO endast för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.

    

    

   SE-VNCAML-230007 v. 2.0 SEP 2023