• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Rekommenderad dosering vid behandling av AML1

   Efter avslutad dostitrering är den rekommenderade dosen av VENCLYXTO 400 mg en gång dagligen. Behandling med VENCLYXTO, i kombination med ett  hypometylerande läkemedel, ska fortgå tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet observeras.

   Doseringen av Venclyxto kan vid behov avbrytas för hantering  av hematologiska toxiciteter och återhämtning av blodcellsantal.

   Vilka förebyggande åtgärder bör följas?

   *Oral tablet.
   Administer intravenously. Dose may be split as 100 mg and 900 mg on Days 1 and 2 of Cycle 1, respectively. Graphic not to scale. Each cycle is 28 days.

   Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 20 oktober 2022.


   Dosjustering vid samtidig användning av CYP3A hämmare1

   Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 20 oktober 2022.


   Dosjusteringar vid hematologiska och icke-hematologiska biverkningar1

   Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 20 oktober 2022.


   VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel är avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 okt 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. För indikationen AML subventioneras VENCLYXTO endast för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.


   SE-VNCAML-230007 v.1.0 MAR 2023