• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Rekommenderad dosering vid behandling av AML1

   Efter avslutad dostitrering är den rekommenderade dosen av VENCLYXTO 400 mg en gång dagligen. Behandling med VENCLYXTO, i kombination med ett  hypometylerande läkemedel, ska fortgå tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet observeras.

   Doseringen av Venclyxto kan vid behov avbrytas för hantering  av hematologiska toxiciteter och återhämtning av blodcellsantal.

   Vilka förebyggande åtgärder bör följas?

   *Oral tablet.
   Administer intravenously. Dose may be split as 100 mg and 900 mg on Days 1 and 2 of Cycle 1, respectively. Graphic not to scale. Each cycle is 28 days.

   Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 11 aug 2023.


   Dosjustering vid samtidig användning av CYP3A hämmare1

   Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 11 aug 2023.


   Dosjusteringar vid hematologiska och icke-hematologiska biverkningar1

   Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 11 aug 2023.


   VENCLYXTO® (venetoklax)

   Antineoplastiska medel, övriga antineoplastiska medel, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikation: VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel är avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO kan även orsaka febril neutropeni, allvarliga infektioner såsom lunginflammation och sepsis. Samtidigt intag av VENCLYXTO och CYP3A-hämmare ökar exponeringen för VENCLYXTO, se fass.se för information. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 11 aug 2023. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. För indikationen AML subventioneras VENCLYXTO endast för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.

    

    

   SE-VNCAML-230007 v. 2.0 SEP 2023