• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}


  • VENCLYXTO + AZA ökar signifikant median överlevnaden med 5,1 månader

   •VIALE‑A var en randomiserad (2:1), dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie där man utvärderade effekten och säkerheten för venetoklax i kombination med azacitidin hos patienter med nydiagnostiserad AML som inte var lämpliga för intensiv kemoterapi

   •Totalt 431 patienter randomiserades: 286 till venetoklax + azacitidin-armen och 145 till placebo + azacitidin-armen

    



   •Studiens primära effektmått var total överlevnad (OS), mätt från datumet för randomisering till dödsfall oavsett orsak och sammansatt CR (komplett remission + komplett remission med ofullständig återhämtning av blodcellstalet [CR + CRi])

   Referens: DiNardo CD, et al. N Engl J Med. 2020;383(7):617-29. VENCLYXTO Produktresumé 20 okt 2022

   Referenser: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 21 juni 2021. 2. Al-Sawaf O, et al. Abstrakt nr 127. Presenterad på ASH, American Society of Hematology, virtuellt, 5–8 dec 2020. 3. Regionala Cancercentum i samverkan. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Nationellt vårdprogram 2020-11-24 version 5. (https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kll/vardprogram/nationellt-vardprogram-kronisk-lymfatisk-leukemi-kll.pdf). Senast besökt 2021-03-26.



   VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel är avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 okt 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. För indikationen AML subventioneras VENCLYXTO endast för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.


   SE-VNCAML-230007 v.1.0 MAR 2023