VENCLYXTO + AZA minskar signifikant risken för död1,2

VIALE‑A var en randomiserad (2:1), dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie där man utvärderade effekten och säkerheten för venetoklax i kombination med azacitidin hos patienter med nydiagnostiserad AML som inte var lämpliga för intensiv kemoterapi

433 patienter randomiserades och 431 patienter inkluderades i studien: 286 till venetoklax + azacitidin-armen och 145 till placebo + azacitidin-armen

 VIALE-A studiens primära effektmått var total överlevnad (OS), mätt från datumet för randomisering till dödsfall oavsett orsak och sammansatt CR (komplett remission + komplett remission med ofullständig återhämtning av blodcellstalet [CR + CRi]).1,2

Behandlingen med VENCLYXTO + azacitidin minskade risken för död med 34 % jämfört med placebo + azacitidin (p < 0,001).1,2

Total överlevnad för VENCLYXTO + azacitidin var 44% jämfört med 25% för placebo+azacitin (p<0,001).1,2


Referens: 1. DiNardo CD, et al. N Engl J Med. 2020;383(7):617-29. 2. VENCLYXTO Produktresumé 11 aug 2023


Jag vill veta mer om VENCLYXTOJag vill ha mer information om VENCLYXTO