• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  •  VENCLYXTO – den första och enda BCL-2-hämmaren godkänd för behandling av AML

   •Venetoklax är en potent, selektiv hämmare av det antiapoptotiska proteinet B-cellslymfom 2 (BCL-2).  Överuttryck av BCL-2 har visats hos AML-celler där det bidrar till överlevnad av tumörcellerna och förknippas med resistens mot kemoterapi.

   •Venetoklax binder direkt till bindningsstället för BH3 på BCL-2, vilket tränger bort proaptotiska protein med BH3-motiv, såsom BIM och initierar permeabilitet i mitokondriens yttermembran (MOMP), kaspasaktivering och programmerad celldöd.

   •I icke-kliniska studier har venetoklax visat cytotoxisk aktivitet i tumörceller med ett överuttryck av BCL-2.

    

    

   Referenser: 1.VENCLYXTO produktresumé 20 okt 2022. 2. Cory S, et al. Oncogene 2003; 22:8590–8607. 3. Plati J, et al. Integr Biol (Camb) 2011; 3:279–296; 4. Deng J, et al. Cancer Cell 2007; 12:171–185. 5. Certo M, et al. Cancer Cell 2006; 9:351–365 

   Referens: VENCLYXTO Produktresumé 20 okt 2022    VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel är avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 okt 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. För indikationen AML subventioneras VENCLYXTO endast för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.


   SE-VNCAML-230007 v.1.0 MAR 2023