RINVOQ (upadacitinib), en oral selektiv JAK-hämmare, är godkänd för behandling av vuxna och ungdomar ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit.

*RINVOQ subventioneras för patienter ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.


Snabb och bibehållen minskning av klåda och eksem vid måttlig till svår atopisk dermatit1-3

Resultaten från de indikationsgrundande studierna för måttlig till svår atopisk dermatit visar att behandling med RINVOQ ger snabb och signifikant minskad klåda och ökad hudutläkning, jämfört med placebo, med bibehållen effekt vid ett års uppföljning1-3.

Snabb och bibehållen förbättring av klåda1-3
• Signifikant minskad klåda redan efter 1 dag med RINVOQ 30 mg och efter 2 dagar med RINVOQ 15 mg*2
• Signifikant minskad klåda vecka 16, med bibehållen effekt vecka 52**1-3

*Andel patienter med ≥4 poäng förbättring av Worst Pruritus NRS (WP-NRS) efter 1 dag med RINVOQ 30mg: 12% vs placebo 4 %, p=0.0003; 2 dagar med RINVOQ 15 mg: 16% vs placebo 3% (NRI-C, p<0.0001)1,2. 
**Andel patienter med WP-NRS förbättring ≥4 med RINVOQ 15/30 mg, vecka 16: 55%/71% vs. placebo 22% (OC, ej överlappande 95% CI, vs placebo)3

Snabb och bibehållen hudläkning1-3

• Signifikant hudutläkning (EASI 75) redan efter 2 veckor†1,3.
• Signifikant hudutläkning (EASI 75 & 90) efter 16 veckor med bibehållen effekt vecka 52‡1,3.

† Andel patienter som uppnådde EASI75 med RINVOQ 15/30 mg efter 2 veckor var 38/47% vs placebo 4% (NRI-C)2; Andel patienter som uppnådde EASI 90 utvärderades inte vid 2 veckor.
‡ Andel patienter som uppnådde EASI 75 med RINVOQ 15/30 mg vecka 16, 70/85% vs placebo 23%; EASI 90 med RINVOQ 15/30 mg vecka 16: 51/67% vs placebo 9% (OC, ej överlappande 95% CI, vs placebo)3.

NRI-C, non-responder imputation, inklusive imputation av data som saknas på grund av coronavirussjukdom.
OC, Observed cases
 1. Produktresumé RINVOQ, www.fass.se
2. Guttman-Yassky E, et al. Lancet 2021;397(10290):2151–2168
3. Simpson EL, et al. Poster, DERM2021, August 5–8, 2021, Las Vegas

RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandlingMåttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: - Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. - Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. Upadacitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 19 december 2023.

Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig, 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 

SE-RNQ_AD-220023_v5  senast uppdaterad 2024-01-02