• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • RINVOQ (upadacitinib), en oral selektiv JAK-hämmare, är godkänd för behandling av vuxna och ungdomar ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit.

   *RINVOQ subventioneras för patienter ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.


   RINVOQ – en selektiv JAK-hämmare i tablettform, för behandling av måttlig till svår AD hos vuxna och ungdomar ≥ 12 år.

   EFFEKT

   RINVOQ har visats ge snabb och signifikant minskad klåda och ökad hudutläkning, jämfört med placebo, med bibehållen effekt över tid1-3.

   Signifikant större andel patienter uppnådde klådminskning (≥4 poäng förbättring av Worst Pruritus-NRS) dag 1 efter insatt behandling med RINVOQ 30 mg (12% vs placebo 4%) och 2 dagar efter insatt behandling med RINVOQ 15 mg (16% vs placebo 3%), p<0,0012a.

   Signifikant större andel av patienterna som behandlades med RINVOQ 15/30 mg vs placebo uppnådde: ≥4 poäng förbättring av WP-NRS vecka 1 (15/20% vs 0%) och vecka 16 (52/60% vs 12%) samt EASI 75 vecka 2 (38/47% vs 4%) och vecka 16 (70/80% vs 16%), p<0,0011,2a. Resultaten vid vecka 16 bibehölls till vecka 52 hos patienterna som behandlades med RINVOQ1,3.

   Läs mer om effektdata för RINVOQ

   LIVSKVALITET

   RINVOQ har visats ge signifikant förbättring av patient-rapporterade utfallsmått så som sömn, hudsmärta och livskvalitet hos patienter med måttlig till svår atopisk dermatit1,2.

   Cirka 7 gånger fler patienter på RINVOQ 15 mg (30% vs 4%), och 10 gånger fler patienter på RINVOQ 30 mg (41% vs 4%), uppnådde DLQI 0/1, jämfört med placebo, p<0.0011,2a.

   RINVOQ 15/30 mg har även visats minska AD-sjukdomens negativa inverkan på sömn (55/66% vs placebo13%) samt minska hudsmärta relaterad till AD (54/63% vs placebo 15%), p<0.00011,2bc.

   Läs mer om patientrapporterade utfall vid behandling med RINVOQ

   SÄKERHET

   Säkerhetsprofilen för RINVOQ har studerats i inte mindre än 15 pivotala, kliniska studier inom de 6 godkända indikationerna: RA, PsA; AS, nr-axSpA, UC och AD1d.

   I de placebokontrollerade kliniska prövningarna av atopisk dermatit var de vanligaste rapporterade biverkningarna (≥ 5% av patienterna) med 15 mg eller 30 mg upadacitinib: övre luftvägsinfektion, akne, herpes simplex, huvudvärk och förhöjt kreatinkinas (CK) i blodet1.

   Säkerhetsprofilen för upadacitinib vid långtidsbehandling var generellt lik säkerhetsprofilen för den placebokontrollerade perioden för alla indikationer1.

   För fullständig information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt biverkningar se produktresumén på Fass.se.

   Läs mer om säkerhetsprofilen för RINVOQ

   a. NRI-C, non-responder imputation inklusive data som saknas på grund av coronavirussjukdom

   b. > 12 punkters förbättring av Atopic Dermatitis Impact Scale (ADerm-IS)-sömn (Patientbedömning av 3 aspekter på sömn: svårighet att somna, sömnpåverkan, uppvaknande på natten, p.g.a. AD, de senaste 24 timmarna. Skala 0-10 där 0=inga svårigheter/ingen påverkan/ej besvärande och 10= extremt svårt/extrem påverkan/extremt besvärande. Total maxpoäng: 30. Den minimala kliniskt viktiga skillnaden (MCID) definierad som 12 bedömningspoäng), bland patienter med bedömningspoäng > 12 vid baslinjen.

   c. > 4 punkters förbättring av Atopic Dermatitis Symptom Scale (ADerm-SS)-hudsmärta (Patientbedömning av hudsmärta, p.g.a. AD, de senaste 24 timmarna. Skala 0-10 där 0=inga besvär och 10= värsta tänkbara besvär. Maxpoäng: 10. Den minimala kliniskt viktiga skillnaden (MCID) definierad som 4 bedömningspoäng) bland patienter med bedömningspoäng > 4 vid baslinjen.

   d. RA: SELECT-EARLY, SELECT-NEXT, SELECT-COMPARE, SELECT-MONOTHERAPY, SELECT-BEYOND; PsA: SELECT-PsA 1, SELECT-PsA 2; AS: SELECT-AXIS 1; nr-axSpA: SELECT-AXIS 2; UC: U-ACHIEVE Induction;U-ACCOMPLISH; U-ACHIEVE Maintenance; AD: MEASURE UP 1, MEASURE UP 2, AD UP.


   RINVOQ är det enda systemiska läkemedlet som subventioneras för såväl måttlig som svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar från 12 år

   RINVOQ ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras för såväl måttlig som svår atopisk dermatit, hos vuxna och ungdomar ≥12 år, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

   Subventionsstatus för målstyrd immunmodulerande behandling vid måttlig till svår AD4.

   När konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig
   ** De patienter som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.
   § I humana cellulära analyser hämmar upadacitinib främst signalering via JAK1.

    

    

    

   1. Produktresumé RINVOQ, www.fass.se
   2. Guttman-Yassky E, et al. Lancet 2021;397(10290):2151–2168
   3. Simpson EL, et al. JAMA Dermatol. 2022;158(4):404-413
   4. www.tlv.se

   RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg (F), depottablett 45 mg (EF), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: Måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. Upadacitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: juli 2022.

   Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ 15 mg och 30 mg subventioneras endast 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. RINVOQ 45 mg, för patienter med ulcerös kolit, ingår ännu inte i läkemedelsförmånen. Fram tills beslut om subvention är RINVOQ 45 mg tillgängligt via rekvisition.

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

    

   SE-RNQ_AD-220023_v2  senast uppdaterad 2022-10-03