• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • RINVOQ® (upadacitinib) är den första perorala, selektiva och reversibla JAK-hämmare som är godkänd för behandling av både vuxna och ungdomar med måttlig till svår atopisk dermatit.

   OBS! Sidan är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med mer information.


   RINVOQ – en selektiv JAK-hämmare i tablettform


   • Tydlig hudläkning (EASI 75 & 90)* vecka 16 med bibehållen effekt vecka 521-3

   • Förbättrad hudläkning (EASI 75) redan vecka 2*1,2

   • Signifikant* förbättring av klåda (NRS ≥4)** vecka 16 med bibehållen effekt vecka 521-3

   • Signifikant* förbättring av klåda (NRS ≥4)** redan dag 1 efter insatt behandling med RINVOQ 30 mg†1,2

   • >10 500 patienter inkluderade i 16 fas 3-studier inom 4 indikationer2,4–10

   •  De vanligaste rapporterade biverkningarna (>5 %)1:

   - Övre luftvägsinfektion
   - Akne
   - Herpes simplex
   - Huvudvärk
   - Förhöjt CK

   • Säkerhetsprofilen för RINVOQ 15 mg var jämförbar hos ungdomar (≥12 år) och vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit§1

   *Statistiskt signifikant jämfört med placebo med p<0,001.

   **Förbättring ≥ 4-poäng av Worst Pruritus NRS från studiestart.

   2 dagar efter insatt behandling med RINVOQ 15 mg.

   §RINVOQ 15 mg är för närvarande den enda dosen som är godkänd för ungdomar (≥12 år) med måttlig till svår atopisk dermatit.

   .

   Atopisk dermatit

   RINVOQ är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar från 12 år vilka är aktuella för systemisk behandling.

   Psoriasisartrit

   RINVOQ är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). RINVOQ kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

   Reumatoid artrit

   RINVOQ är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). RINVOQ kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

   Ankyloserande spondylit

   RINVOQ är indicerat för behandling av aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling.


   .

   En tablett, en gång om dagen1

   För vuxna patienter är den rekommenderade dosen av RINVOQ 15 mg eller 30 mg en gång dagligen, baserat på patientens kliniska tillstånd:

    En dos på 30 mg en gång dagligen kan vara lämplig för patienter med hög sjukdomsbörda.

    En dos på 30 mg en gång dagligen kan vara lämplig för patienter med ett otillräckligt svar på 15 mg en gång dagligen.

    Den lägsta effektiva underhållsdosen ska övervägas.


   För patienter ≥65 år är den rekommenderade dosen 15 mg en gång dagligen.

   För ungdomar (12–17 år) som väger minst 30 kg är den rekommenderade dosen 15 mg en gång dagligen.*

   Avslutande av behandlingen bör övervägas för patienter som inte uppvisar några tecken på terapeutisk nytta efter 12 veckors behandling.


   RINVOQ 15/30 mg subventioneras för patienter ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

   Administration1

   Med eller utan topikala kortikosteroider

   Tabletten får inte krossas, delas eller tuggas

   Kan tas med eller utan mat

   Kan tas när som helst under dagen


   *Säkerhet och effekt av RINVOQ hos barn med atopisk dermatit under 12 år har inte fastställts.
   Inga data finns tillgängliga. Inga kliniska exponeringsdata finns tillgängliga om ungdomar <40 kg.


    .

   Behandling med RINVOQ gav snabb* och signifikant** förbättring av hudläkning och klåda. Resultaten vid vecka 16 bibehölls till vecka 52 hos patienterna som behandlades med 15 mg eller 30 mg RINVOQ.1–3


   Hudläkning – EASI 75

   Hudläkning – EASI 90

   Primära endpoints (EASI 75 och vIGA-AD 0/1 vid vecka 16, ITT [NRI-C]) möttes med båda doserna (p<0,001 jämfört med placebo).1,2 EASI 75 vecka 2 och EASI 90 vecka 16 utgjorde sekundära endpoints.1,2


   Signifikant klinisk minskning av klåda (NRS ≥4) iakttogs redan 1 dag efter behandlingsstart med RINVOQ 30 mg och 2 dagar efter behandlingsstart med RINVOQ 15 mg.*


   *Snabb hudläkning (EASI 75) redan vecka 2 jämfört med placebo (p<0,001). Signifikant minskning av klåda (NRS ≥4, genomsnittlig förbättring i procent av Worst Pruritus NRS från studiestart) jämfört med placebo (p<0,001) iakttogs redan 1 dag efter behandlingsstart med RINVOQ 30 mg (8-12 % jämfört med 1–4 % för placebo) och 2 dagar efter behandlingsstart med RINVOQ 15 mg (12–16 % jämfört med 3 % för placebo) i studierna Measure Up 1 och Measure Up 2.1,2 
   **Statistiskt signifikant vecka 16 jämfört med placebo med p<0,001.
   p<0,001 jämfört med placebo, multiplicitetskontrollerad analys ITT (NRI-C). 
   ††p<0,001 jämfört med placebo, multiplicitetskontrollerad analys ITT (NRI-C) vecka 2 och 16.1,2
   Referenser

   1. Produktresumé RINVOQ. Tillgänglig på fass.se.
   2. Guttman-Yassky E, et al. Lancet 2021;397(10290):2151–2168.
   3. Simpson EL, et al. DERM2021 Aug 5-8, Las Vegas USA, Presentation.
   4. AbbVie Data on File. ABVRRTI71841.
   5. European Medicined Agency. RINVOQ EPAR: Public Assessment Report.
    https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rinvoq (senast besökt april 2021). 
   6. Reich K, et al. Lancet 2021;397(10290):2169–2181.
   7. Rubbert-Roth A, et al. N Engl J Med 2020;383(16):1511–21.
   8. Kameda H, et al. Rheumatology (Oxford) 2020;59(11):3303–13.
   9. Zeng X, et al. European Congress of Rheumatology, 3–6 juni 2020. Abstract SAT0160​.
   10. ClinicalTrials.gov. A Study to Evaluate Safety of Upadacitinib in Combination With Topical Corticosteroids in Adolescent and Adult Participants With Moderate to Severe Atopic Dermatitis (Rising Up). Hämtad mars 2021 från: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03661138.
   11. Guttman-Yassky E, et al. AAD 2021, poster 27082​.

   .

   RINVOQ® (upadacitinib), 15 mg, 30 mg depottablett (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikation inom dermatologi: Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 16 december 2021.

   Begränsning av läkemedelsförmån inom dermatologi: RINVOQ subventioneras för patienter ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

   ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-RNQ_AD-220023. Senast uppdaterad 2022-05-11.