RINVOQ (upadacitinib), en oral selektiv JAK-hämmare, är godkänd för behandling av vuxna och ungdomar ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit.

*RINVOQ subventioneras för patienter ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.


RINVOQ ger signifikant och bibehållen förbättring av livskvalitet vid behandling av måttlig till svår AD

RINVOQ har visats ge signifikant och bibehållen förbättring av patientrapporterade utfall så som sömn, hudsmärta och livskvalitet hos patienter med måttlig till svår atopisk dermatit1,2.

Andel patienter som uppnådde respons för patientrapporterade utfall, vecka 161,2a

**** p<0.0001 vs placebo (multiplicitetskontrollerat)
a. NRI-C, non-responder imputation inklusive imputation av data som saknas på grund av coronavirussjukdom.
b. Atopic Dermatitis Impact Scale (ADerm-IS)-sömn, bland patienter med bedömningspoäng > 12 vid baslinjen.
c. Atopic Dermatitis Symptom Scale (ADerm-SS)-hudsmärta, bland patienter med bedömningspoäng > 4 vid baslinjen.
d. Bland patienter med DLQI >1 vid baseline.

ADerm-IS-sömn: Patientbedömning av 3 aspekter på sömn: svårighet att somna, sömnpåverkan, uppvaknande på natten, p.g.a. AD, de senaste 24 timmarna. Skala 0-10 där 0=inga svårigheter/ingen påverkan/ej besvärande och 10= extremt svårt/extrem påverkan/extremt besvärande. Total maxpoäng: 30. Den minimala kliniskt viktiga skillnaden (MCID) definierad som 12 bedömningspoäng

ADerm-SS-hudsmärta: Patientbedömning av hudsmärta, p.g.a. AD, de senaste 24 timmarna. Skala 0-10 där 0=inga besvär och 10= värsta tänkbara besvär. Maxpoäng: 10. Den minimala kliniskt viktiga skillnaden (MCID) definierad som 4 bedömningspoäng.
 

 

 

1.  Produktresumé RINVOQ, www.fass.se
2. Guttman-Yassky E, et al. Lancet 2021;397(10290):2151–2168

RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandlingMåttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: - Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. - Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. Upadacitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 19 december 2023.

Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig, 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 

SE-RNQ_AD-220023_v5  senast uppdaterad 2024-01-02