RINVOQ (upadacitinib) är den första och enda JAK-hämmaren godkänd för både ulcerös kolit och Crohns sjukdom1,2


Effekt

Tidig effekt redan efter 2 veckor*1

Fler uppnår klinisk remission** och slemhinneläkning jämfört med placebo (p<0.0001).1

Enkelhet

1 tablett, en gång om dagen.1
 

Den rekommenderade dosen för RINVOQ vid UC och CD är en induktionsdos på 45 mg (under 8 veckor för UC och 12 veckor för CD) därefter 15 eller 30 mg som en underhållsdos.1
 

Läs doseringsavsnittet för viktiga doseringsöverväganden relaterade till särskilda patientpopulationer.

Säkerhet

RINVOQ har en väldokumenterad  säkerhetsprofil inom 7 godkända indikationer.1
 

RINVOQ har indikationer inom gastroenterologi, dermatologi och reumatologi.1


*Symtomatisk respons per partiellt anpassad Mayo score vid UC (U-ACHIEVE 60,1 % vs 27,3 % med placebo och U-ACCOMPLISH 63,3 % vs 25,9 % med placebo; p<0,0001). Kliniskt svar CR-100 (minskning på minst 100 poäng av CDAI från baseline) vid CD (U-EXCEED 33 % vs 12 % med placebo; p<0,001 och U-EXCEL 32 % vs 20 % med placebo; p<0,01). **Klinisk remission vecka 52 vid UC (U-ACHIEVE 51,7 % med 30 mg, 42,3 % med 15 mg vs 12,1 % med placebo; p<0,001 och vid CD (U-ENDURE 46 % med 30 mg, 36 % med 15 mg vs 14 % med placebo; p<0,001). †Slemhinneläkning vid UC ESS 0/1 (U-ACHIEVE 61,6 % med 30 mg, 48,7 % med 15 mg vs 14,5 % med placebo; p<0,001 och vid CD SES‑CD delpoäng på 0 för ulcererad yta hos patienter med SES‑CD delpoäng ≥ 1 vid baseline (U-ENDURE 24 % med 30 mg, 13 % med 15 mg vs 4 % med placebo; nominellt p<0,001).


Referens:

1. RINVOQ produktresumé, fass.se. 2. www.fass.se


RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: – Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID. – Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit eller Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. nuvarande eller tidigare långtidsrökare); med riskfaktorer för malignitet (t.ex. nuvarande eller tidigare malignitet). RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. RINVOQ associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Divertikulit och gastrointestinal perforation har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet. Patienter med aktiv Crohns sjukdom löper ökad risk att utveckla tarmperforation. VTE har rapporterats hos patienter på RINVOQ. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. RINVOQ är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 19 december 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-RNQG-230059 v1.0 Jan 2024