Insikter, höjdpunkter och kommande föreläsningar

Under namnet DermaAkademin bjuder vi regelbundet in till föreläsningar eller livesända webinarier om aktuella ämnen med inbjudna föreläsare. För dig som kanske missat något tillfälle eller vill ta del av innehållet igen, har vi samlat höjdpunkter från tidigare genomförda utbildningsinsatser på denhär hemsidan. Här hittar du också information om kommande föreläsningar.


VÄLKOMMEN ATT DELTA VID NÅGON AV FLERA LIVESÄNDA FÖRELÄSNINGAR

"Behandling med JAK-hämmare, utifrån EMAs säkerhetsuppdatering: klinisk betydelse samt data för upadacitinib vid behandling av atopisk dermatit"

Webbinaret repeteras vid ett antal tillfällen för att ge ökad möjlighet att delta, för den som så önskar. Vid samtliga tillfällen gäller samma 30-minutersprogram.

Läs mer här 

Tidigare genomförda föreläsningar


5 APRIL 2022

Atopisk Dermatit; är vi mitt uppe i en immunologisk och behandlingsmässig revolution?

Atopisk dermatit, AD är en mycket utbredd hudsjukdom som drabbar mellan 5 och 10 procent av den vuxna befolkningen, och barn i ännu högre utsträckning. Många AD-patienter lever idag med stora besvär av sin sjukdom, men utvecklingen av kunskap och behandlingsmöjligheter går snabbt framåt.

Den 5 april hölls ett möte med tre föreläsningar i syfte att belysa kunskapsläget kring och vården av AD, ur tre perspektiv. Föreläsningarna vänder sig till dermatologer och andra specialister i läkarkåren som möter patienter med atopisk dermatit. Ta gärna del av de inspelade föreläsningarna nedan.


Atopisk dermatit; det här är vårdflödet och så här arbetar vi hos oss

Lena Holm Sommar, privat dermatolog i Stockholm, belyser hur vanligt det är med atopisk dermatit samt samsjuklighet och livskvalitet i samband med sjukdomen. Hon talar även om vikten av nationella riktlinjer, omhändertagandet av AD patienter inom vårdvalet i Stockholm och om varför det är viktigt att följa upp patienterna i register.

(Ca 13 minuter)

Det immunologiska rationalen för JAK-hämning vid atopisk dermatit

Enikö Sonkoly, Universitetslektor och dermatolog, Uppsala, belyser immunologin bakom atopisk dermatit, vad som händer inne i cellerna inklusive JAK-STAT-signaliering och rationalen för JAK-hämning vid AD. Enikö berör även principiella skillnader mellan JAK-hämning och hämning av cytokiner med biologiska läkemedel.

(Ca 14 minuter)

Nya möjligheter till behandling inom atopisk dermatit

Lina Ivert, dermatolog och PhD, Karolinska Univeritetssjukhuset, berättar bland annat om definitionen av AD, om livskvalitet och utfallsmått samt nya behandlingsmöjligheter – med tonvikt på JAK-hämning – och vad dessa skulle kunna innebära för patienter som lever med atopisk dermatit.

(Ca 38 minuter)


10 FEBRUARI 2022

IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit

De senaste åren har mycket hänt inom plackpsoriasis, inte minst på behandlingsområdet. Även svår psoriasis blir inte sällan utläkt eller nästan utläkt, och patienten kan förvänta sig en effekt som består över tid. Idag finns dessutom evidens för att senare års behandlingsmöjligheter även kan ha en positiv effekt på symtombilden vid psoriasisartrit

Den 10 februari höll Darius Sairafi, dermatolog, med dr, Södersjukhuset i Stockholm, en föreläsning om det vetenskapliga underlaget vad gäller IL23-hämning vid behandling av plackpsoriasis och psoriasisartrit samt kliniska erfarenheter.


IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit

Darius Sairafi, dermatolog, med dr, Södersjukhuset i Stockholm belyser det vetenskapliga underlaget vad gäller IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit samt delger kliniska erfarenheter. 

(Ca 27 minuter)


24 NOVEMBER 2021

Hur kan man bedöma forskningsresultat?

Utvecklingen inom inflammatoriska hudsjukdomar är dynamisk och på internationella kongresser presenteras en mångfald av studier. Placebokontrollerade studier är en självklarhet och många gånger ingår också jämförelsesubstanser. Oavsett studieupplägg kan olika typer av statistiska metoder användas.

Den 24 november höll Sam Polesie, dermatolog, PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en föreläsning med syfte att hjälpa till att ge en ökad förståelse och kunskap kring forskningsmetodik och hur man kan tolka studieresultat. Ta gärna del av den inspelade föreläsningen nedan.


Hur kan man bedöma forskningsresultat?

Sam Polesie, Dermatolog och PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger en överblick på området med exempel som gör att vi kan bli bättre på att bedöma forskningsresultat.

(Ca 35 minuter)


22 JUNI 2021

SwedAD – det svenska patient- och kvalitetsregistret för atopisk dermatit

Hur skapar vi win-win för både vård och patienter med det nya nationella kvalitetsregistret? Den 22 juni anordnade DermaAkademin ett seminarium där vi fick vi lyssna till dels en läkares och dels en patients perspektiv på den frågan. Ta del av inspelningarna nedan.

Föreläsare: MariHelen Sandström Falk och Sofie Vrang


SwedAD – ur dermatologens perspektiv

MD MariHelen Sandström Falk, specialist dermatovenerologi, SKIN Hudkliniken vid Calanderska sjukhuset i Göteborg.

(Ca 10 minuter)

SwedAD – ur patientens perspektiv

Sofie Vrang, ordförande och forskningspartner, patientföreningen Atopikerna.

(Ca 13 minuter)


21 MAJ 2021

Ultraljud som verktyg vid diagnos och behandling av Hidradenitis Suppurativa (HS)

HS är en klinisk diagnos där bedömning av svårighetsgrad inte sällan är problematisk1. Den 21 maj höll Antonio Martorell, MD PhD vid avdelningen för dermatologi, Hospital of Manises i Valencia, Spanien en föreläsning om hur ultraljud kan användas i syfte att ge bästa möjliga underlag för diagnos och behandling vid HS. Ta del av den inspelade föreläsningen i fyra delar nedan.


Ultrasound in Hidradenitis Suppurativa (HS) – from theory to clinical practice

Antonio Martorell, MD PhD vid avdelningen för dermatologi, Hospital of Manises i Valencia, Spanien berättar om sin forskning och sina erfarenheter av ultraljud vid HS.

Del 1: Introducing Ultrasound technique

(Ca 23 minuter)


Del 2: Ultrasound in Dermatology

(Ca 22 minuter)


Del 3: Ultrasound in HS: improving the medical approach

(Ca 36 minuter)


Del 4: Ultrasound and Surgery: Improving the HS surgical result

(Ca 23 minuter)

Referens
1. Zouboulis CC, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol (JEADV). 2015;29:619–44.


29 APRIL 2021

Kunskapen om plackpsoriasis – var står vi idag?

Utvecklingen inom plackpsoriasis har på senare år varit mycket dynamisk. Den 29 april höll dermatolog Enikö Sonkoly en uppskattad föreläsning i syfte att förmedla senaste nytt om det immunologiska kunskapsläget. Ta del av den inspelade föreläsningen nedan.


Det immunologiska kunskapsläget 

Enikö Sonkoly, dermatolog, universitetslektor, Karolinska Universitetssjukhuset Solna pratar här om de senaste rönen om immunologin bakom plackpsoriasis.

(Ca 25 minuter)


16 MARS 2021

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) 30 år – ett nervgift i läkarvetenskapens tjänst

Sedan början av 1990-talet har botulinumtoxin använts i flera olika sammanhang. Den 16 mars hölls tre föreläsningar på temat medicinska och estetiska landvinningar med den mytomspunna substansen.

Föreläsare: Andrés Munoz Alarcón, Alexander Shayesteh och Anne Wetter


Historien bakom botulinumtoxin

Andrés Munoz Alarcón, Senior Field Medical Advisor, Allergan berättar här om den spännande historien om bakom BOTOX®. 

(Ca 10 minuter)

Behandling av hyperhidros

Alexander Shayesteh, medicine doktor och överläkare, Dermatologi och Venereologi, vid Norrlands universitets­sjukhus i Umeå, pratar under sin föreläsning om hyperhidros, en sjukdom som kan innebära en kraftigt försämrad livskvalitet på grund av svettningar, och där botulinumtoxin är ett behandlingsalternativ.

(Ca 15 minuter)

Estetisk behandling

Anne Wetter, dermatolog och verksam vid Diagnostiskt Centrum Hud i Stockholm, redogör för sina erfarenheter när gäller estetisk behandling med VISTABEL® (botulinumtoxin typ A).

(Ca 20 minuter)


10 FEBRUARI 2021

Psoriasis är mer än bara PASI
Betydelsen av livskvalitet vid behandling av plackpsoriasis

Den 10 februari hölls ett webinarium i syfte till att belysa psoriasis utifrån ett barn- och tonårsperspektiv samt vad valet av systemisk behandling hos vuxna kan betyda för patienternas livskvalitet.

Föreläsare: Albert Duvetorp, Tore Särnhult, Åsa Krantz och Josefin Lysell


Livskvalitet och andra aspekter att ta hänsyn till vid psoriasis hos tonåringar

Albert Duvetorp, specialistläkare i dermatologi och venereologi vid Hud SUS Malmö och verksam i Psoriasisförbundet Malmö-Vellinge, berättar om sina erfarenheter om klimatvård och olika aspekter på livskvalitet utifrån hans samarbete med ungdomsorganisationen Ung med Psoriasis.

(Ca 20 minuter)

Basbehandling med metotrexat eller TNF-hämmare?

Tore Särnhult, dermatolog vid Hallandskustens Hudmottagning, pratar om vad studierna säger om effekt och säkerhet och vad valet mellan MTX och anti-TNF kan betyda för patientens livskvalitet.

(Ca 20 minuter)

Skillnader och likheter mellan dagens IL-hämmare?

Åsa Krantz, specialistläkare dermatologi och venereologi vid hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna jämför aktuella data gällande effekt och säkerhet och vad valet av olika IL-hämmare kan betyda för patientens livskvalitet. 

(Ca 20 minuter)

Håller DLQI på att bli ett viktigare behandlingsmål än PASI? 

Josefin Lysell, dermatolog och med dr. vid Karolinska Universitetssjukhuset modererade mötet och sammanfattar här de tre föreläsningarna och svarar på frågor om sina övergripande reflektioner.


18 DECEMBER 2020

Psoriasis, inflammation och livsstil – ökad risk för kardiovaskulär sjukdom?

DermaAkademins föreläsning den 18 december 2020, hade kardiovaskulära risker och livsstilsfaktorer vid psoriasis som tema.

Föreläsare: Matthias Lidin


Vilken roll spelar kombinationen psoriasis, inflammation och valet av livsstil för risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom?

Matthias Lidin, specialist­sjuk­sköterska hjärta-kärl och docent vid Karolinska Institutet, Solna, berättar här om sina erfarenheter av risker och livsstilsfaktorer vid psoriasis.

(Ca 20 minuter)


SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta eller förfylld penna (F), 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning i injektionsflaska (EF), 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 1 självhäftande injektor (EF), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX). Behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom med otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell behandling eller en biologisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling. Risankizumab bör undvikas under graviditet. Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölken, risk-nyttabalansen för modern och barnet måste därför värderas. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, fertilitet, graviditet och amning, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Datum för översyn av produktresumé 10 januari 2023.

Begränsning av läkemedelsförmån: SKYRIZI 150 mg subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. SKYRIZI 600 mg och 360 mg för patienter med Crohns sjukdom ingår ännu inte i läkemedelsförmånen.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 


RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: - Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID; - Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. patienter som är eller har varit rökare under lång tid); med riskfaktorer för malignitet. RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ.  Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. Upadacitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: mars 2023.

Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-06-23. Indikationsområden inom dermatologi: Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Fertilitet och graviditet: Kvinnor i fertil ålder ska överväga att använda adekvat preventivmetod för att undvika graviditet och fortsätta använda detta i minst fem månader efter den sista behandlingen med HUMIRA. Beroende på sin hämning av TNFa, kan HUMIRA som administreras under graviditet påverka normalt immunsvar hos den nyfödda. HUMIRA ska endast användas under graviditet om det finns ett uttalat behov. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, Ff). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. Indikationer: Neurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontra­indikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2021-01-28. Allergan Norden AB, Tel: 08-594 100 00.

VISTABEL®, 4 Allergan-enheter/0,1 ml, pulver till injektionsvätska, lösning, Botulinumtoxin typ A, EF, Rx. ATC: M03AX01. Indikationer: För tillfällig förbättring av måttliga till uttalade: -vertikala rynkor mellan ögonbrynen som uppkommer vid maximal rynkning av pannan (glabellaveck) och/eller; -rynkor i ögats utkanter som uppkommer vid maximalt leende (kråksparkar/skrattrynkor) och/eller: -pannrynkor som uppkommer vid maximalt höjda ögonbryn, då ansiktsrynkornas omfattning har en betydande psykologisk påverkan på vuxna patienter. Kontraindicerad: Vid känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller mot något hjälpämne, myasthenia gravis eller Eaton-Lamberts syndrom och infektion vid det planerade injektionsstället. Varningar och försiktighet: Rekommenderad dos och administreringsfrekvens bör inte överskridas. Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. I sällsynta fall kan en anafylaktisk reaktion förekomma efter injektion av botulinumtoxin. Rekommenderas inte under graviditet eller under amningsperioden. Vistabel ska endast ges av läkare med lämplig kompetens och erfarenhet. Biverkningar som möjligen har ett samband med spridning av toxin från administreringsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall med botulinumtoxin. För ytterligare information om produkten se www.fass.se. Datum för senast godkänd produktresumé 2020-08-21.

 


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-05-10.