Genomförda föreläsningar PSORIASIS

Det immunologiska kunskapsläget kring plackpsoriasis

Enikö Sonkoly, dermatolog,  Karolinska Universitetssjukhuset, universitetslektor, Karolinska Institutet pratar om de senaste rönen om immunologin bakom plackpsoriasis.


Livskvalitet och andra aspekter att ta hänsyn till vid psoriasis hos tonåringar

Albert Duvetorp, specialistläkare i dermatologi och venereologi vid Hud SUS Malmö och verksam i Psoriasisförbundet Malmö-Vellinge, berättar om sina erfarenheter om klimatvård och olika aspekter på livskvalitet utifrån hans samarbete med ungdoms­organisationen Ung med Psoriasis.


Basbehandling med metotrexat eller TNF-hämmare

Tore Särnhult, dermatolog vid Hallandskustens Hudmottagning, pratar om vad studier angående effekt och säkerhet visar, samt vad valet mellan MTX och anti-TNF kan betyda för patientens livskvalitet.


Skillnader och likheter mellan dagens IL-hämmare

Åsa Krantz, specialistläkare dermatologi och venereologi vid hudkliniken Karolinska Universitets­sjukhuset, pratar om data gällande effekt och säkerhet och vad valet av olika IL-hämmare kan betyda för patientens livskvalitet. 


 

Här kan du hitta fler inspelade webinarier


SKYRIZI® (risankizumab) 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning i injektionsflaska (EF), 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 1 självhäftande injektor (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom med otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell behandling eller en biologisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling. Risankizumab bör undvikas under graviditet. Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölken, risk-nyttabalansen för modern och barnet måste därför värderas. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, fertilitet, graviditet och amning, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Datum för översyn av produktresumé: september 2023. Begränsning av läkemedelsförmån: SKYRIZI 360 mg subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. SKYRIZI 600 mg för intravenös infusion tillhandahålls som rekvisitionsläkemedel.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-IMM-210006_v3. Senast uppdaterad 2023-06-08