Skattning av symtom vid atopisk dermatit, AD

Objektiv bedömning och patientrapporterad skattning av symptom vid AD

De fysiska symptomen vid AD kan variera från milda med rodnad, torr och kliande hud, samt mindre utslag, till svåra med intensiv klåda och plågsamma utslag med skorpbildning, sprucken hud och vätskande sår på stora delar av kroppen.  Sjukdomen kan även ha en stor negativ inverkan på livskvaliteten, till exempel genom sömnbrist eller depression, samt påverka både de sociala och professionella aspekterna av vardagen. Därför är det viktigt att sjukdomens svårighetsgrad utvärderas med såväl objektiva skattningsskalor som patientrapporterade utfall.

EASI (Eczema Area and Severity Index) är ett validerat skattningsverktyg utformat för att objektivt bedöma fysiska symptom vid AD. Fyra kroppsregioner bedöms separat. Först bedöms procentuell utbredning, omräknad till poäng enligt en tabell, därefter svårighetsgraden av vart och ett av fyra symptom på en skala 0-3 (där 0 är ingen och 3 är svår intensitet). Därefter summeras poängen för respektive symptom och multipliceras med engagemangspoängen och med en multiplikator för den givna kroppsregionen. Totalpoängen för respektive kroppsregion summeras, vilket ger en total EASI-score mellan 0 och 72 poäng.

För patientrapporterad skattning av symptom och livskvalitet finns verktyg  så som POEM och NRS-11 respektive DLQI.

Läs gärna mer om de olika verktygen på homeforeczema.org


Träna på bedömning av EASI-poäng i utbildningsverktyget "EASI-scoring Education Tool"

AbbVie har utvecklat ett webbaserat utbildningsverktyg i vilket vårdgivare kan få en översikt kring hur EASI-skattning fungerar, samt träna på att själv göra EASI skattning.

Klicka på länken nedan för att komma till verktyget.


Dr Vestergaard ger en översikt om EASI-score

Se filmen nedan där Dr Christian Vestergaard, överläkare dermatologi, Århus universitetssjukhus, berättar om vad EASI-score är, hur skattningen går till och vad du bör vara särskilt uppmärksam på (ca 7 min)

 


SwedAD - Svenskt kvalitetsregister för atopisk dermatit

SwedAD är ett nationellt kvalitetsregister  med syfte att kontinuerligt  förbättra behandling och uppföljning av patienter med atopisk dermatit. Förbättringsarbetet möjliggörs av klinikers och patienters medverkan så att man på gruppnivå kan jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret fås unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för patienter och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. SwedAD används också i många forskningsprojekt varje år. Genom att analysera registerdata kan forskarna dra slutsatser om hur sjukdomen uppkommer och utvecklas, och vilken effekt olika behandlingar har.  


SE-IMM-230018 Senast uppdaterad 2024-06-14