• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Produodopa har en god dokumentert sikkerhetsprofil1,2      

   Indikasjon

   Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

   Kontraindikasjoner

   • Trangvinkelglaukom 
   • Alvorlig hjertesvikt 
   • Akutt slag 
   • Alvorlig hjertearytmi 
   • Ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontraindisert forbruk sammen med Produodopa. Disse hemmerne må seponeres minst to uker før oppstart av behandling med Produodopa. Produodopa kan administreres samtidig med produsentens anbefalte dose av en MAO-hemmer med selektivitet for MAO-B-hemmer (f.eks. selegilin HCl) (se pkt. 4.5) 
   • Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feokromocytom, hypertyreose og
    Cushings syndrom      
   • Ved mistanke om udiagnostisert hudlesjon eller melanom
     

   Advarsler/forsiktighetsregler

   • Pasienter bør regelmessig overvåkes for utvikling av impulskontrollforstyrrelser. Pasienter og omsorgspersoner bør gjøres oppmerksom på at adferdssymptomer impulskontrollforstyrrelser som patologisk spillavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger eller innkjøp, overspising og tvangsmessig spising kan opptre hos pasienter som blir behandlet med dopamin-
    agonister og/eller annen dopaminerg behandling som inneholder levodopa, slik som Produodopa. Gjennomgang av behandlingen anbefales hvis slike symptomer utvikler seg.
   • Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS) er en vanedannende lidelse som resulterer i overdreven bruk av legemidlet, og ses hos noen pasienter som behandles med levodopa/karbidopa. Før behandlings-start skal pasienter og omsorgspersoner advares om den potensielle risikoen for å utvikle DDS.
   • Nedsatt evne til å håndtere tilføringssystemet kan føre til komplikasjoner. Hos slike pasienter bør en omsorgsperson (f.eks. sykepleier eller nær slektning) hjelpe pasienten.
   • Polynevropati er rapportert hos pasienter behandlet med legemidler som inneholder levodopa/karbidopa. Før behandlingen startes bør pasienten evalueres for tidligere eller symptomer på polynevropati og kjente risikofaktorer, og deretter regelmessig.
   • Hendelser på infusjonsstedet (for mer informasjon, se Produodopa SPC, pkt. 4.8 ) er rapportert hos pasienter som får Produodopa. Det anbefales å bruke aseptiske teknikker når dette legemidlet brukes, og hyppig rotasjon av infusjonssted anbefales for å redusere risikoen. I kliniske studier var det noen få pasienter som rapporterte reaksjoner på infusjonsstedet, som også opplevde infeksjoner på infusjonsstedet. Det anbefales derfor nøye overvåkning av alvorlige reaksjoner på infusjonsstedet og infeksjoner.
     

   Bivirkninger

   Forekommer hyppig (≥10%)

   Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet:

   • Erytem på reaksjonsstedet
   • Reaksjon på infusjonsstedet
   • Knute på infusjonsstedet
   • Ødem på infusjonsstedet
   • Smerter på infusjonsstedet
   • Infeksjoner

   Infeksiøse og parasittære sykdommer:

   • Cellulitt på infusjonsstedet

    

   Legemiddelrelaterte:

   • Hallusinasjoner       
   • Fall
   • Angst
   • Urinveisinfeksjoner
     

   Interaksjoner

   Ingen interaksjonstudier har blitt utført med Produodopa.  Følgende interaksjoner er kjent fra den generiske kombinasjonen levodopa/karbidopa.
   Forsiktighet er påkrevd ved samtidig administrering av Produodopa og og følgende legemidler:

   Antihypertensiva

   Symptomatisk postural hypotensjon har forekommet når kombinasjoner av levodopa og en dekarboksylasehemmer legges til behandlingen av pasienter som allerede får antihypertensiva. Dosejustering for antihypertensiva kan være nødvendig.

   Antidepressiva

   Det har vært sjeldne rapporter om bivirkninger, inkludert hypertensjon og dyskinesi, som følge av samtidig administrering av trisykliske antidepressiva (f.eks. amoksapin og trimipramin) og karbidopa/levodopa-legemidler.

   COMT-hemmere (f.eks. tolkapon, entakapon, opikapon)

   Samtidig bruk av COMT (katekol-O-metyl-transferase)-hemmere og Produodopa kan øke biotilgjengeligheten av levodopa. En dosejustering av Produodopa kan være nødvendig.

   Andre legemidler

   Dopaminreseptorantagonister (noen antipsykotika, f.eks. fentiaziner, butyrofenoner og risperidon, og antiemetika, f.eks. metoklopramid), benzodiazepiner, isoniazid, fenytoin og papaverin kan redusere levodopas terapeutiske effekt. Pasienter som tar slike legemidler sammen med Produodopa bør observeres nøye for tap av terapeutisk respons.

   MAO-hemmere er kontraindisert hos pasienter som tar Produodopa, med unntak av selektive MAO-B-hemmere (f.eks. selegilin HCl). Det kan være nødvendig å redusere dosen av Produodopa når en selektiv MAO-B-hemmer blir lagt til behandlingen.
   Samtidig bruk av selegilin og levodopa/karbidopa har vært forbundet med alvorlig ortostatisk hypotensjon.

   Amantadin har synergistisk effekt med levodopa og kan øke levodopa-relaterte bivirkninger. En dosejustering av Produodopa kan være nødvendig.

   Sympatomimetika (f.eks. adrenerge legemidler som ikke er begrenset til salbutamol, fenylefrin, isoproterenol, dobutamin) kan øke kardiovaskulære bivirkninger relatert til levodopa.

   Foskarbidopa har blitt identifisert som en potensiell induktor av CYP1A2 in vitro. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning av Produodopa i kombinasjon med sensitive CYP1A2-substrater (f.eks. fluvoksamin, klozapin, koffein, teofyllin, duloksetin og melatonin). Det er ikke utført kliniske DDI-studier for å vurdere den kliniske relevansen av dette funnet.

   Foslevodopas potensial til å hemme transportproteiner OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OAT1, OAT3, OCT2, MATE1 og MATE2K har ikke blitt fullstendig undersøkt in vitro. En potensiell klinisk relevant effekt på eksponering for substrater kan ikke utelukkes.

   REFERANSER

   1. Produodopa SPC, avsnitt 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, sist godkjent 23.11.2023

   2. Soileau MJ, Aldred J, Budur K et al.Safety and efficacy of continous subcutenous foslevodopa-foscarbidopa in patients with advanced Parkinson's diseaseThe Lancet Neurology 2022; 21(12):1099-1109

   Felleskatalogteksten finner du her

    

    

   NO-PRODD-230021 versjon 2.0/Januar 2024