• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}

  • Historisk sett har levodopa-basert behandling vært sett på som gullstandarden i behandling av Parkinsons sykdom (PD), men etter hvert som sykdommen progredierer, ventrikkeltømming forsinkes og det terapeutiske vinduet blir smalere pga sykdomsprogresjon vil pasientenes behandlingsmuligheter gradvis reduseres og fordelene med oral levodopa-basert terapi bli mindre.1,2

   Produodopa er en ny måte å gi levodopa-basert behandling på.

   PRODUODOPA

   Første og eneste subkutane  levodopainfusjonen
   Krever ingen operasjon
   3

   PRODUODOPA

   Kontinuerlig 24-timers behandling og sammenlignbar effekt som Duodopa3

   PRODUODOPA

   Administreres hele døgnet med mulighet for fleksible og individuelle doseringer og tilpasninger3

   Indikasjon:

   Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.3

   Kontraindikasjon:

   • overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1            
   • trangvinkelglaukom            
   • alvorlig hjertesvikt
   • akutt slag
   • alvorlig hjertearytmi
   • ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontraindisert for bruk sammen med Produodopa. Disse hemmerne må seponeres minst to uker før oppstart av behandling med Produodopa. Produodopa kan administreres samtidig med produsentens anbefalte dose av en MAO-hemmer med selektivitet for MAO-B-hemmer (f.eks. selegilin HCl) (se pkt. 4.5).
   • tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feokromocytom, hypertyreose og Cushings syndrom.3

    

   Ønsker du å motta nyhetsbrev og informasjon?

    

    

   Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

    

    

   Felleskatalogteksten finner du her.

    

       


   REFERANSER

   1. Stocchi F, Antonini A, Barone P et al. Early Detection of Wearing Off in Parkinsons's Disease. Parkinsonism Relat Disord 204; 20(2): 204-11.

   2. Varanese S, Birnbaum Z, Rossi R et al. Treatment of advanced Parkinson's disease. Parkinsons Dis 2011; 201:480260.

   3. Produodopa SPC, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, sist godkjent 23.11.2023.

    

    

   NO-PRODD-230021 versjon 4.0/Mai 2024