Achternaam is een verplicht veld

Aanhef

Naam van uw instelling is een verplicht veld
Functie is een verplicht veld
BIG-nummer is een verplicht veld
Functie is een verplicht veld

Voorkeur workshops

Persoonsgegevens die wij, AbbVie B.V., verzamelen in het kader van de eventregistratie zijn onderhevig aan onze privacy verklaring www.abbvie.nl/privacy.html, waarin u meer informatie vindt over de verwerking van uw persoonsgegevens door AbbVie en de uitoefening van uw privacy rechten.

Door het onderstaande hokje aan te vinken geeft u aan deze gelezen te hebben en ermee akkoord te zijn.

De in dit formulier verstrekte gegevens worden door AbbVie enkel verwerkt om de inschrijving voor het evenement te bewerkstelligen.

Conform de richtlijnen van de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) zal AbbVie B.V. een deel van de kosten van overnachting, vervoer, maaltijden en inschrijving vergoeden. Partners mogen op geen enkele wijze (mede)gebruik maken van de gastvrijheid die wordt aangeboden. Partners mogen gedurende de gehele bijeenkomst bij geen enkel programmaonderdeel aanwezig zijn.

Partijen onderschrijven de uitgangspunten en de inhoud van de EFPIA HCP / HCO Disclosure Code (hierna: Disclosure Code). De gegevensverwerking en de openbaarmaking van financiële relaties op grond van dit artikel geschiedt ter voldoening aan de doeleinden van de Disclose Code. Zowel AbbVie als de Ontvanger geven hierbij expliciet toestemming voor de gegevensverwerking als omschreven in dit artikel.

AbbVie zal ter voldoening aan de Disclosure Code, financiële relaties eens per jaar binnen zes maanden volgend op het kalenderjaar waarin de financiële relatie(s) zijn ontstaan, de volgende informatie openbaar maken:

-Uw KvK registratie nummer;

-Het jaarlijkse bedrag en categorie van de financiële relatie, als deze relatie valt in een van de volgende categorieën: donaties en sponsoring, bijdrage in de kosten bijeenkomsten (registratiekosten, reis- en verblijfkosten), vergoeding voor diensten en bijbehorende onkosten, en R&D kosten (geaggregeerd).

Partijen komen overeen dat AbbVie de hierboven opgesomde gegevens zal registreren in het daarvoor ingerichte centrale register voor het registreren van financiële relaties conform de door de EFPIA en CGR vastgestelde uniforme rapportagestructuur. Deze openbaarmaking geldt voor een periode van drie jaar. Voor bovengenoemde doeleinden kan AbbVie persoonlijke gegevens verstrekken buiten de EU / EEA.

Ontvanger draagt er zorg voor dat werknemers of personen van wie persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, akkoord zijn met het gegevens verzamelen, verwerken en de toelichtingen zoals vermeld in dit artikel.