Jag vill veta mer om VENCLYXTOJag vill ha mer information om VENCLYXTO 


Referens: 1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 21 juni 2021.VENCLYXTO® (venetoklax)

Antineoplastiska medel, övriga antineoplastiska medel, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom vid insättning och under dostitreringsfasen. VENCLYXTO kan även orsaka febril neutropeni, allvarliga infektioner, såsom lunginflammation och sepsis, fass.se för information. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 21 mars 2024. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. För KLL subventioneras Venclyxto endast vid behandling av vuxna patienter: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling mot KLL, som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg samt i kombination med ibrutinib vid tidigare obehandlad KLL.


SE-VNCCLL-240001 v.1.0 Maj 2024