• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Forsiktighetsregler ved innsetting og oppfølging av behandling med RINVOQ

   Kontraindikasjoner

   * Overfølsomhet overfor innholdstoffene (se avsnitt 4.4 i SmPC)

   • Aktiv tuberkulose eller aktive alvorlige infeksjoner

   • Alvorlig nedsatt leverfunksjon

   • Graviditet (Prevensjon under behandling og i minst 4 uker etter siste dose)

    

   Advarsler og forsiktighetsregler

    

   Bruk hos pasienter 65 år og eldre

   Med hensyn til den økte risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser, maligniteter, alvorlige infeksjoner og dødelighet av alle årsaker hos pasienter 65 år og eldre, som observert i en stor randomisert studie for tofacitinib (en annen Janus-kinase (JAK)-hemmer), bør upadacitinib kun brukes hos disse pasientene dersom ingen egnede behandlingsalternativer er tilgjengelige.

   Hos pasienter 65 år og eldre er det en økt risiko for bivirkninger med upadacitinib 30 mg én gang daglig. Følgelig er den anbefalte dosen for langtids bruk i denne pasientpopulasjonen 15 mg én gang daglig (se SPC pkt. 4.2 og 4.8).

    

   Alvorlige infeksjoner

   Upadacitinib skal ikke initieres hos pasienter med en aktiv, alvorlig infeksjon, inkludert lokaliserte infeksjoner.

   Dersom en pasient utvikler en alvorlig eller opportunistisk infeksjon, bør behandling med upadacitinib avbrytes. Pasienter som utvikler en ny infeksjon under behandling med upadacitinib bør raskt gjennomgå en fullstendig diagnostisk undersøkelse tilpasset immunsupprimerte pasienter, egnet antimikrobiell behandling bør initieres, pasienten bør monitoreres nøye, og behandling med upadacitinib bør opphøre dersom pasienten ikke responderer på antimikrobiell behandling. Behandling med upadacitinib kan gjenopptas straks infeksjonen er under kontroll.

   Ettersom det er en høyere insidens av infeksjoner hos eldre og hos diabetikere, bør forsiktighet utvises ved behandling av eldre og pasienter med diabetes. 

    

   Tuberkulose

   Pasienter bør undersøkes for tuberkulose før oppstart av behandling med upadacitinib. Upadacitinib skal ikke gis til pasienter med aktiv tuberkulose. Behandling mot tuberkulose bør vurderes før initiering av upadacitinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, latent tuberkulose eller hos pasienter med risikofaktorer for tuberkuloseinfeksjon.

    

   Reaktivering av virus

   Screening for virushepatitt og monitorering for reaktivering bør utføres før oppstart av og under behandling med upadacitinib. Dersom en pasient utvikler herpes zoster bør det vurderes om behandling med upadacitinib skal avbrytes inntil hendelsen går over.

    

   Vaksinasjon

   Bruk av levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling med upadacitinib anbefales ikke. Før behandlingsoppstart med upadacitinib er det anbefalt at pasienter vaksineres i henhold til gjeldende vaksinasjonsprogram, inkludert profylaktisk vaksinasjon mot zoster (se pkt. 5.1 i SPC for data på inaktivert konjugert pneumokokkpolysakkaridvaksine (13-valent, adsorbert) og samtidig bruk med upadacitinib).

    

   Nedsatt nyrefunksjon

   Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mildt eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Upadacitinib 15 mg én gang daglig bør brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Bruk av upadacitinib har ikke blitt undersøkt hos pasienter med terminal nyresvikt og er derfor ikke anbefalt for bruk hos disse pasientene.


   Nedsatt leverfunksjon

   Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mildt (Child-Pugh A) eller moderat (Child-Pugh B) nedsatt leverfunksjon.  Upadacitinib skal ikke brukes hos pasienter med alvorlig (Child-Pugh C) nedsatt leverfunksjon.

    

   Malignitet

   Lymfom og andre maligniteter har blitt rapportert hos pasienter som får JAK-hemmere, inkludert upadacitinib.

   I en stor randomisert aktiv-kontrollert studie med tofacitinib (en annen JAK-hemmer) hos pasienter med revmatoid artritt, 50 år og eldre med minst én tilleggs kardiovaskulær risikofaktor, ble det observert en høyere frekvens av maliginitet, spesielt lungekreft, lymfom og ikke-melanom hudkreft («non-melanoma skin cancer» (NMSC)) med tofacitinib sammenlignet med tumornekrosefaktor (TNF)-hemmere.

   En høyere frekvens av malignitet ble observert med upadacitinib 30 mg sammenlignet med upadacitinib 15 mg.

   Hos pasienter 65 år og eldre, pasienter som er nåværende røykere eller tidligere langtidsrøykere, eller med andre risikofaktorer for malignitet (f.eks nåværende malignitet eller tidligere malignitet), bør upadacitinib kun brukes dersom det ikke er noen egnede behandlingsalternativer tilgjengelige.

   Ikke‑melanom hudkreft

   Ikke‑melanom hudkreft er blitt rapportert hos pasienter behandlet med upadacitinib (se pkt. 4.8). En høyere frekvens av ikke-melanom hudkreft har blitt observert med upadacitinib 30 mg sammenlignet med upadacitinib 15 mg. Regelmessige hudundersøkelser anbefales for alle pasienter, spesielt hos de som har risikofaktorer for hudkreft.

    

   Hematologiske abnormaliteter

   Absolutt nøytrofiltall (ANC) < 1 x 109 celler/liter, absolutt lymfocyttall (ALC) < 0,5 x 109 celler/liter og hemoglobin
   < 8 g/dl ble rapportert hos ≤ 1 % av pasienter i kliniske studier.

   Hos pasienter hvor ANC < 1 x 109 celler/liter, ALC < 0,5 x 109 celler/liter eller hemoglobin < 8 g/dl observeres under rutinemessig pasientoppfølging, skal behandling ikke initieres eller bør midlertidig avbrytes.

   Behandling skal ikke initieres hos pasienter med et absolutt lymfocyttall (ALC) som er < 0,5 x 109 celler/l, et absolutt nøytrofiltall (ANC) som er <1 x 109 celler/l , eller som har hemoglobin (Hb)-nivåer som er < 8 g/dl.

    

   Alvorlige kardiovaskulære hendelser

   Alvorlige kardiovaskulære hendelser er blitt observert i kliniske studier med upadacitinib.

   I en stor randomisert aktiv-kontrollert studie med tofacitinib (en annen JAK-hemmer) hos pasienter med revmatoid artritt, 50 år og eldre med minst én tilleggs kardiovaskulær risikofaktor, ble det observert en høyere frekvens av alvorlige kardiovaskulære hendelser, definert som kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag med tofacitinib sammenlignet med TNF-hemmere.

   Derfor, hos pasienter 65 år og eldre, pasienter som er nåværende røykere eller tidligere langtidsrøykere, og pasienter med tidligere aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, bør upadacitinib kun brukes dersom det ikke er noen egnede behandlingsalternativer tilgjengelige.

    

   Venøs tromboembolisme

   Tilfeller av dyp venetrombose og lungeemboli  er blitt observert i kliniske studier med upadacitinib.

   I en stor randomisert aktiv-kontrollert studie med tofacitinib (en annen JAK-hemmer) hos pasienter med revmatoid artritt, 50 år og eldre med minst én tilleggs kardiovaskulær risikofaktor, ble det observert en doseavhengig høyere frekvens av venøs tromboembolisme inkludert dyp venetrombose og lungeemboli med tofacitinib sammenlignet med TNF-hemmere.

   Hos pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer eller med risikofaktorer for malignitet (se også pkt. 4.4 «Alvorlige kardiovaskulære hendelser»), bør upadacitinib kun brukes dersom det ikke er noen egnede behandlingsalternativer tilgjengelige.

   Hos pasienter med kjente risikofaktorer for venøs tromboembolisme andre enn kardiovaskulære risikofaktorer eller risikofaktorer for malignitet, bør upadacitinib brukes med forsiktighet. Risikofaktorer for venøs tromboembolisme andre enn kardiovaskulære risikofaktorer eller risikofaktorer for malignitet, inkluderer tidligere venøs tromboembolisme, pasienter som skal gjennomgå større kirurgisk behandling, immobilisering, bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler eller hormonell substitusjonsbehandling og arvelig koagulasjonsforstyrrelse. Pasienter bør reevalueres jevnlig under behandling med upadacitinib for å vurdere endringer i risiko for venøs tromboembolisme. Evaluer umiddelbart pasienter med tegn og symptomer på venøs tromboembolisme, og avslutt behandling med upadacitinib hos pasienter med mistanke om venøs tromboembolisme, uavhengig av dose.

    

   Hypoglykemi hos pasienter behandlet for diabetes

   Hypoglykemi har blitt rapportert etter induksjon av JAK-hemmere, inkludert upadacitinib, hos pasienter som får legemidler mot diabetes. Dosejustering av antidiabetika kan være nødvendig i tilfeller der hypoglykemi oppstår.

    

   Laboratorieverdier og overvåkningsveiledning

   Doseringsavbrudd kan være nødvendig ved kontroll av labrotorietabnormaliteter som beskrevet i tabell under.

   Bivirkninger

   I placebokontrollerte kliniske studier på revmatoid artritt, psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt var de hyppigst rapporterte bivirkningene med 15 mg upadacitinib øvre luftveisinfeksjoner (19,5 %), økt kreatinfosfokinase (CPK) i blodet (8,6 %), økt alanin aminotransferase (4,3 %), bronkitt (3,9 %), kvalme (3,5 %), nøytropeni (2,8%), hoste (2,2 %), økt aspartat aminotransferase (2,2 %) og hyperkolesterolemi (2,2 %). De mest vanlige alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner.

   Bivirkningene i tabellen under er hentet fra de kliniske registreringsstudiene.

   Bivirkningsfrekvensen oppført i tabellen nedenfor er definert i henhold til følgende konvensjon: Svært vanlige
   (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100). 

   Interaksjoner

   Upadacitinib metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. Plasmaeksponering for upadacitinib kan derfor påvirkes av legemidler som er sterke hemmere eller induktorer av CYP3A4. For fullstendig informasjon, se RINVOQ SPC avsnitt 4.5.

    

   Viktig å huske på - pasientkort

   Når du diskuterer nytte-risiko med pasienten, vennligst:

   * Forklar hvor viktig pasientkortet er. Det inneholder informasjon som pasienten bør være oppmerksom på, før, under og etter behandling med upadacitinib.

   * Informer pasientene om at de bør lese pasientkortet og pakningsvedlegget.

   * Informer pasientene om at andre leger de er i kontakt med også bør lese pasientkortet.

   * Informer pasientene om at de alltid bør ha pasientkortet med seg, slik at de kan vise det til annet helsepersonell. Pasientkort og pakningsvedlegg er tilgjengelig på Felleskatalogen.no

    

   Ytterligere informasjon

   Som helsepersonell oppfordres du til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/meldeskjema.

   Se fullstendig preparatomtale for mer informasjon om forskrivning.

    

   Felleskatalogteksten finner du her

   Referanse

   1. RINVOQ SPC avsnitt 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 og 5.1, sist godkjent 19.12.23 

    

   NO-RNQR-230004v2.0mars/2024