• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Forsiktighetsregler ved innsetting og oppfølging av behandling med RINVOQ

   Behandling skal ikke initieres hos pasienter med et absolutt lymfocyttall (ALC) som er < 0,5 x 109 celler/l, et absolutt nøytrofiltall (ANC) som er <1 x 109 celler/l , eller som har hemoglobin (Hb)-nivåer som er < 8 g/dl.

   Ting å tenke på før oppstart av behandling

    

   Kontraindikasjoner

   * Overfølsomhet overfor innholdstoffene (se avsnitt 4.4 i SmPC)

   • Aktiv tuberkulose eller aktive alvorlige infeksjoner

   • Alvorlig nedsatt leverfunksjon

   • Graviditet (Prevensjon under behandling og i minst 4 uker etter siste dose)

    

   Interaksjoner

   Upadacitinib metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. Plasmaeksponering for upadacitinib kan derfor påvirkes av legemidler som er sterke hemmere eller induktorer av CYP3A4. For fullstendig informasjon, se RINVOQ SPC avsnitt 4.5.

    

   Alvorlige infeksjoner

   Upadacitinib skal ikke initieres hos pasienter med en aktiv, alvorlig infeksjon, inkludert lokaliserte infeksjoner.

   Dersom en pasient utvikler en alvorlig eller opportunistisk infeksjon, bør behandling med upadacitinib avbrytes. Pasienter som utvikler en ny infeksjon under behandling med upadacitinib bør raskt gjennomgå en fullstendig diagnostisk undersøkelse tilpasset immunsupprimerte pasienter, egnet antimikrobiell behandling bør initieres, pasienten bør monitoreres nøye, og behandling med upadacitinib bør opphøre dersom pasienten ikke responderer på antimikrobiell behandling. Behandling med upadacitinib kan gjenopptas straks infeksjonen er under kontroll.

    

   Tuberkulose

   Pasienter bør undersøkes for tuberkulose før oppstart av behandling med upadacitinib. Upadacitinib skal ikke gis til pasienter med aktiv tuberkulose. Behandling mot tuberkulose bør vurderes før initiering av upadacitinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, latent tuberkulose eller hos pasienter med risikofaktorer for tuberkuloseinfeksjon.

    

   Reaktivering av virus

   Screening for virushepatitt og monitorering for reaktivering bør utføres før oppstart av og under behandling med upadacitinib. Dersom en pasient utvikler herpes zoster bør det vurderes om behandling med upadacitinib skal avbrytes inntil hendelsen går over.

    

   Vaksinasjon

   Bruk av levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling med upadacitinib anbefales ikke. Før behandlingsoppstart med upadacitinib er det anbefalt at pasienter vaksineres i henhold til gjeldende vaksinasjonsprogram, inkludert profylaktisk vaksinasjon mot zoster (se pkt. 5.1 i SPC for data på inaktivert konjugert pneumokokkpolysakkaridvaksine (13-valent, adsorbert) og samtidig bruk med upadacitinib).

    

   Nedsatt nyrefunksjon

   Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mildt eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Upadacitinib 15 mg én gang daglig bør brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Bruk av upadacitinib har ikke blitt undersøkt hos pasienter med terminal nyresvikt og er derfor ikke anbefalt for bruk hos disse pasientene.


   Nedsatt leverfunksjon

   Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mildt (Child-Pugh A) eller moderat (Child-Pugh B) nedsatt leverfunksjon.  Upadacitinib skal ikke brukes hos pasienter med alvorlig (Child-Pugh C) nedsatt leverfunksjon.

    

   Malignitet

   Risiko og nytte av behandling med upadacitinib bør vurderes før behandlingsoppstart hos pasienter med en kjent malignitet, utenom ikke-melanom hudkreft («non-melanoma skin cancer» (NMSC)) som er vellykket behandlet, eller når fortsatt behandling med upadacitinib vurderes hos pasienter som har utviklet en malignitet.

    

   Hematologiske abnormaliteter

   Absolutt nøytrofiltall (ANC) < 1 x 109 celler/liter, absolutt lymfocyttall (ALC) < 0,5 x 109 celler/liter og hemoglobin
   < 8 g/dl ble rapportert hos ≤ 1 % av pasienter i kliniske studier.

   Hos pasienter hvor ANC < 1 x 10celler/liter, ALC < 0,5 x 109 celler/liter eller hemoglobin < 8 g/dl observeres under rutinemessig pasientoppfølging, skal behandling ikke initieres eller bør midlertidig avbrytes.

    

   Venøs tromboembolisme

   Tilfeller av dyp venetrombose og lungeemboli er blitt rapportert hos pasienter som får JAK-hemmere, inkludert upadacitinib. Upadacitinib bør brukes med forsiktighet hos pasienter med høy risiko for å utvikle dyp venetrombose eller lungeemboli.

   Dersom kliniske symptomer på dyp venetrombose eller lungeemboli utvikles, bør behandling med upadacitinib avsluttes og pasientene undersøkes nøye, etterfulgt av hensiktsmessig behandling. 

    

   Laboratorieverdier og overvåkningsveiledning

   Doseringsavbrudd kan være nødvendig ved kontroll av labrotorietabnormaliteter som beskrevet i tabell under.

   Bivirkninger

   I placebokontrollerte kliniske studier på revmatoid artritt, psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt var de hyppigst rapporterte bivirkningene med 15 mg upadacitinib øvre luftveisinfeksjoner (19,5 %), økt kreatinfosfokinase (CPK) i blodet (8,6 %), økt alanin aminotransferase (4,3 %), bronkitt (3,9 %), kvalme (3,5 %), hoste (2,2 %), økt aspartat aminotransferase (2,2 %) og hyperkolesterolemi (2,2 %). De mest vanlige alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner.

   Bivirkningene i tabellen under er hentet fra de kliniske registreringsstudiene.

   Bivirkningsfrekvensen oppført i tabellen nedenfor er definert i henhold til følgende konvensjon: Svært vanlige
   (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100). 

   Viktig å huske på - pasientkort

   Når du diskuterer nytte-risiko med pasienten, vennligst:

   * Forklar hvor viktig pasientkortet er. Det inneholder informasjon som pasienten bør være oppmerksom på, før, under og etter behandling med upadacitinib.

   * Informer pasientene om at de bør lese pasientkortet og pakningsvedlegget.

   * Informer pasientene om at andre leger de er i kontakt med også bør lese pasientkortet.

   * Informer pasientene om at de alltid bør ha pasientkortet med seg, slik at de kan vise det til annet helsepersonell. Pasientkort og pakningsvedlegg er tilgjengelig på Felleskatalogen.no

    

   Ytterligere informasjon

   Som helsepersonell oppfordres du til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

   Se fullstendig preparatomtale for mer informasjon om forskrivning.

   Felleskatalogteksten finner du her

   Referanse

   1. RINVOQ SPC avsnitt 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 og 5.1, sist oppdatert 10.11.2022.

    

   NO-RNQ-220009v1.0des/2022