• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}

  • Med SKYRIZI kan dine pasienter få effektiv behandling mot plakkpsoriasis, og samtidig få lindring av eventuelle symptomer på psoriasisartritt1

   Indikasjoner
   Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling. Alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).

   Dosering
   150 mg uke 0, uke 4 og deretter hver 12. uke. Seponering bør vurderes ved manglende respons etter 16 uker. Delvis respons i starten kan forbedres hos pasienter med plakkpsoriasis etter hvert med kontinuerlig behandling i >16 uker.

   Kontraindikasjoner
   Klinisk relevante aktive infeksjoner (f.eks. aktiv tuberkulose).

   Tuberkulose
   Før oppstart av behandling med SKYRIZI skal pasienter utredes for tuberkuloseinfeksjon. Pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på aktiv tuberkulose.

   Prevensjon
   Kvinner i fertil alder skal bruke en sikker prevensjonsmetode under behandling og i minst 21 uker etter behandling.

   Graviditet
   Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av SKYRIZI under graviditet.

   Amming
   Det er ukjent om SKYRIZI blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Det må tas en beslutning om behandling skal avsluttes/avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

    

   Immunisering
   Før oppstart av behandling skal det vurderes å fullføre alle relevante immuniseringer i henhold til gjeldende immuniserings-retningslinjer. Dersom en pasient har fått levende vaksiner (virale eller bakterielle) anbefales det å vente minst 4 uker før oppstart av behandling.

   Pasienter behandlet med SKYRIZI skal ikke få levende vaksiner under behandling og i minst 21 uker etter behandling.

   Infeksjoner
   Brukes med forsiktighet ved kroniske infeksjoner, historikk med tilbakevendende infeksjon eller kjente risikofaktorer for infeksjon.

   Behandling med SKYRIZI skal ikke startes før infeksjonen er borte eller er tilstrekkelig behandlet.

   Svært vanlige bivirkninger(≥1/10):
   Øvre luftveisinfeksjoner.

   Vanlige bivirkninger (≥1/100 til <1/10):
   Soppinfeksjoner i huden, hodepine, pruritus, utslett, fatigue, reaksjoner på injeksjonsstedet.

   Reseptgruppe C
   Dette er et avtaleprodukt, LIS 2206a og 2306b TNF BIO-anbefalinger per 1. februar 2023, hvor det er inngått en egen prisavtale med Sykehusinnkjøp HF.2

   For mer utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.

   Referanser: 1. SKYRIZI SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 og 4.8, datert 05.01.2024. 2. https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/tnf-bio  Lesedato 21.03.2024   NO-RISN-230010v2.0Mar2024