AbbVies Onlinebrugsvilkår

Ikræfttrædelsesdato: 01.01.2013

Nærværende Onlinebrugsvilkår omfatter din adgang til websteder, der er kontrolleret af AbbVie, herunder dennes datterselskaber og associerede selskaber (samlet kaldet "AbbVie"), som har links til disse Onlinebrugsvilkår (samlet kaldet "AbbVies websteder"). Nærværende Onlinebrugsvilkår gælder ikke for AbbVies websteder, som ikke har links til onlinebrugsvilkårene, for borgere i USA eller for tredjepartswebsteder, som Abbvies websteder muligvis har links til. Din brug af AbbVies websteder er omfattet af disse Onlinebrugsvilkår.

Uden at det berører dine rettigheder under den gældende lov forbeholder AbbVie sig ret til at ændre disse Onlinebrugsvilkår for at afspejle teknologiske fremskridt, lovmæssige ændringer og god virksomhedspraksis. Hvis AbbVie ændrer disse Onlinebrugsvilkår, vil en opdateret version af onlinebrugsvilkårene afspejle ændringerne, og vi vil give dig besked om sådanne ændringer ved at opdatere ikrafttrædelsesdatoen øverst i disse Onlinebrugsvilkår. Ved at besøge eller bruge AbbVies websteder accepterer du, at du har læst, forstået og er indforstået med at være bundet af den aktuelle version af disse Onlinebrugsvilkår, som du kan få vist, når du besøger AbbVies websteder. Hvis du er uenig i disse Onlinebrugsvilkår eller er utilfreds med AbbVies websteder, er dit eneste og udelukkende middel at afbryde brugen af dette AbbVie-websted.

Ansvarsfraskrivelse

Du anerkender og accepterer, at:

Selvom vi forsøger at oplyse om den seneste udvikling med hensyn til vores produkter og tjenester og andre oplysninger om AbbVie på AbbVies websteder, kan vi ikke garantere nøjagtigheden, effektiviteten og egnetheden af oplysninger på AbbVies websteder. Enhver person har det fulde ansvar og bærer alle risici som følge af brug af AbbVies websteder. Oplysningerne præsenteres "SOM DE ER" og kan omfatte tekniske unøjagtigheder eller slåfejl. AbbVie forbeholder sig ret til at tilføje, slette eller ændre oplysninger på AbbVies websteder på et vilkårligt tidspunkt og uden forudgående varsel.

ABBVIE GIVER INGEN FORMER FOR GARANTI MED HENSYN TIL OPLYSNINGER ELLER INDHOLD PÅ ABBVIES WEBSTEDER. ABBVIE FRASKRIVER SIG HERMED ANSVARET FOR ALLE FORMER FOR GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE ELLER INDFORSTÅEDE, IFØLGE LOVGIVNING, KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, TITEL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. ABBVIE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER AF NOGEN ART, HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSING TIL, DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE), FØLGEMÆSSIGE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SOM OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED EKSISTENSEN AF ELLER BRUGEN AF ABBVIES WEBSTEDER OG/ELLER DE OPLYSNINGER ELLER DET INDHOLD, DER POSTES PÅ ABBVIES WEBSTEDER, UANSET OM ABBVIE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

AbbVie er ikke ansvarlig for og yder ikke nogen former for garanti for nøjagtigheden, effektiviteten, betimeligheden og egnetheden af oplysninger eller indhold, der indhentes fra tredjepart, herunder eventuelle hyperlinks til eller fra tredjepartswebsteder. Bortset fra, hvor det på anden måde fremgår af AbbVies websteder, vil AbbVie ikke redigere, censurere eller på anden måde kontrollere indhold, der leveres af tredjeparter i fora, chatrum eller andre lignende posteringer på AbbVies websteder. Disse oplysninger skal derfor betragtes som suspekte og er ikke godkendte af AbbVie.

AbbVies websteder kan indeholde fremadrettede erklæringer, som afspejler AbbVies nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og virksomhedsudvikling. Disse fremadrettede erklæringer omfatter risici og usikkerheder. Faktiske udviklinger eller resultater kan adskille sig reelt fra de forventede og afhænger af en række faktorer, herunder, men ikke begrænset til, succesen af aktuelle forskningsprogrammer, resultater af ventende eller fremtidige kliniske forsøg, igangværende markedsføring af produkter, lovmæssige godkendelser af lægemidler, validitet og håndhævelse af patenter, stabilitet af kommercielle relationer og de generelle økonomiske forhold. AbbVie forsøger at opdatere AbbVies websteder regelmæssigt, men forpligter sig ikke til at opdatere noget indhold.

Din brug

Du forstår, anerkender og accepterer følgende:

Ved at bruge AbbVies websteder accepterer du at undlade at afbryde vores elektroniske oplysninger, der offentliggøres på AbbVies websteder eller på nogen af vores servere. Du accepterer også at undlade at forsøge at omgå nogen sikkerhedsfunktioner på AbbVies websteder samt at overholde alle gældende, lokale, statslige, føderale og internationale love, regler og bestemmelser.

Du giver AbbVie ret til at bruge alt det indhold, du overfører eller på anden måde overlader til AbbVies websteder, der er omfattet af nærværende Onlinebrugsvilkår, på enhver måde efter AbbVies skøn, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, visning, udformning eller offentliggørelse i et vilkårligt format, ændring, indlemmelse i andet materiale eller heraf afledt arbejde. I det omfang den gældende lov giver mulighed for det, frafalder du alle ideelle rettigheder til det indhold, du overfører eller på anden måde overlader til AbbVies websteder (hvis det er aktuelt).

Produktmærkning

Produktnavne, beskrivelser og mærkning kan have oprindelse i USA eller et tredjeland, som er et andet land end det, du bor i. Produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle lande og kan være tilgængelige under et andet særnavn, i forskellige styrker eller for forskellige indikationer. Mange af de produkter, der er anført, kan kun fås via recept fra din praktiserende læge. Medmindre det er udtrykkeligt angivet og på forhånd accepteret af AbbVie, er ingen direktør, medarbejder, agent eller repræsentant hos AbbVie, dennes datterselskaber og associerede selskaber engageret i at give lægefaglige råd, diagnoser, behandling eller andre medicinske tjenester, der på nogen måde skaber en læge-patientrelation, via AbbVies websteder.

Intellektuel ejendomsret

Oplysninger, dokumenter og relateret grafik, der offentliggøres på AbbVies websteder ("oplysningerne"), tilhører alene AbbVie, bortset fra oplysninger der er leveret af tredjepartsleverandører ifølge aftale med AbbVie. Tilladelse til at bruge oplysningerne gives under forudsætning, at (1) ovennævnte copyright håndhævelse fremgår på alle kopier, (2) brugen af oplysningerne kun sker til informationsmæssig og ikke-erhvervsmæssig eller personlig brug, (3) oplysningerne ikke på nogen måde ændres, og (4) ingen grafik fra dette AbbVie-websted benyttes uden ledsagende tekst. AbbVie er ikke ansvarlig for indhold, der leveres af tredjepartsleverandører, og det er forbudt at distribuere sådant materiale uden tilladelse fra ejeren af det ophavsretlige materiale. Borset fra ovenstående tilladelse gives der ingen licens eller rettighed, udtrykkeligt eller underforstået, til nogen person under patenter, varemærker eller anden ejendomsret tilhørende AbbVie. Der må ikke ske brug af AbbVie-varemærker, særnavne, vareemballage og produkter fra AbbVies websteder uden forudgående skriftlig tilladelse fra AbbVie, bortset fra med henblik på at identificere produktet eller tjenesten hos virksomheden.

Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed

AbbVie forpligter sig til at beskytte dine personlige oplysninger online. Vi forstår vigtigheden af at beskytte personlige oplysninger for vores kunder og besøgende på AbbVies websteder.

Du anerkender og accepterer, at når du sender dine personlige identificerbare oplysninger til AbbVies websteder, ydes der ingen absolut garanti for sikkerheden, selvom AbbVie har sikkerhedssystemer på plads for at forhindre uautoriseret adgang. I DET USANDSYNLIGE TILFÆLDE AF OPSNAPPEN ELLER UAUTORISERET ADGANG TRODS VORES BESTRÆBELSER, ER ABBVIE IKKE ANSVARLIG FOR EN SÅDAN UAUTORISERET ADGANG ELLER EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER (HERUNDER TABT FORTJENESTE), DER MÅTTE RAMME EN KUNDE ELLER BRUGER, SELVOM ABBVIE TIDLIGERE ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. ABBVIE KAN IKKE GARANTERE, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, AT OPLYSNINGER, DER GIVES AF NOGEN KUNDER, VIL VÆRE FRI FOR UAUTORISERET ADGANG, OG GIVER INGEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. HVER KUNDE ER ANSVARLIG FOR AT SIKRE FORTROLIGHEDEN AF SIN EGEN ADGANGSKODE

Ansvarsbegrænsning

AbbVie påtager sig intet ansvar over for materialer, oplysninger og meninger, som gives på, sendes til eller på anden måde gøres tilgængelig via AbbVies websteder. Tiltro til disse materialer, oplysninger og meninger sker alene på egen risiko. AbbVie fraskriver sig ethvert ansvar for personskade eller skader som følge af brugen af AbbVies websteder eller indholdet herpå.

ABBVIES WEBSTEDER, INDHOLDET PÅ WEBSTEDERNE OG PRODUKTER OG TJENESTER, SOM YDES PÅ ELLER ER TILGÆNGELIGE PÅ ABBVIES WEBSTEDER, LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIGE" MED ALLE FEJL. ABBVIE ELLER DENNES LEVERANDØRER ELLER DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER (HEREFTER KALDET "ABBVIES PARTER") ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER AF NOGEN ART, UNDER NOGEN JURIDISK TEORI, SOM MÅTTE STAMME FRA ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE ABBVIES WEBSTEDER, INDHOLDET PÅ WEBSTEDERNE, EVENTUELLE TJENESTER, SOM LEVERES PÅ ELLER VIA ABBVIES WEBSTEDER ELLER EVENTUELLE STEDER MED LINKS TIL DISSE, HERUNDER SÆRLIGE, INDIREKTE, SANKTIONERENDE, TILFÆLDIGE, USÆDVANLIGT STORE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PERSONSKADE, MISTET FORTJENESTE ELELR SKADER SOM FØLGE AF FORSINKELSE, AFBRYDELSE AF TJENESTER, VIRUS, SLETNING AF FILER ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION ELLER FEJL, UDELADELSER ELLER ANDRE UNØJAGTIGHEDER PÅ ABBVIES WEBSTEDER ELLER WEBSTEDERNES INDHOLD, UANSET OM DETTE SKYLDES FORSØMMELIGHED FRA ABBVIES SIDE, ELLER OM ABBVIE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Du accepterer, at du, uanset om modsatte fremgår af den gældende lov, ikke kan fremsige en klage eller et sagsanlæg mod eller i relation til AbbVies websteder eller nærværende onlinebrugsvilkår mere end ét (1) år efter at klagen eller sagsanlægget er opstået. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER KAN GÆLDE YDERLIGERE JURIDISKE MEDDELELSER, ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ABBVIES WEBSTEDER.

Generelt

Du accepterer, at nærværende Onlinebrugsvilkår og Politik for beskyttelse af personlige oplysninger beskriver hele aftalen mellem os med hensyn til dette emne. . AbbVies websteder blev oprettet og drives under lovgivningen i staten Illinois i USA. Lovgivningen i Illinois, USA vil kontrollere vilkårene i nærværende Onlinebrugsvilkår og bestemmelser i den udstrækning, at lovgivningen i Illinois ikke tilsidesættes af gældende national lov, f.eks. forbrugerbeskyttelseslove, der gælder for dig. Hvis retten i en kompetent retskreds finder, at bestemmelser i disse Onlinebrugsvilkår er ugyldige eller uigennemtvingelige, accepterer du, at de øvrige bestemmelser under disse Onlinebrugsvilkår forbliver fuldt gældende.

 

DK-DUOD-200023 | Marts 2021