• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • RINVOQ er en selektiv JAK-hemmer i tablettform utviklet av AbbVie

   RINVOQ + MTX ga en signifikant høyere andel pasienter i remisjon sammenlignet med adalimumab + MTX. SELECT-COMPARE-studien viste at 29 % av pasientene som ble behandlet med RINVOQ + MTX nådde remisjon (DAS28-CRP <2,6) ved uke 12. Til sammenligning oppnådde 6 % av pasientene som ble behandlet med placebo + MTX og
   18 % av de som fikk adalimumab + MTX remisjon (DAS28-CRP<2,6). (p<0,001 for begge sammenligninger)*1,2.

   RINVOQ + csDMARDs viste signifikant bedre effekt når det gjelder remisjon (DAS28-CRP <2,6) sammenlignet med placebo + csDMARDs**. RINVOQ i monoterapi viste signifikant bedre effekt når det gjelder remisjon (DAS28-CRP<2,6) sammenlignet med MTX i monoterapi*** (p <0,01 for begge sammenligninger)1.

   RINVOQ + MTX har vist signifikant bedre effekt sammenlignet med adalimumab + MTX når det gjelder ACR50 og fysisk funksjon (p <0,001 for begge sammenligninger)*1.

   SELECT-BEYOND studien viste at signifikant flere bDMARDs-IR pasienter behandlet med RINVOQ + csDMARDs oppnådde lav sykdomsaktivitet (DAS28CRP<3,2) sammenlignet med placebo+csDMARDs1

   Signifikant større hemming av leddskade ble vist med RINVOQ + MTX sammenlignet med placebo + MTX# (p <0,001), samt for RINVOQ i monoterapi sammenlignet med MTX i monoterapi## (p <0,01)1.

   RINVOQs sikkerhetsprofil for RA bygger på 5 fase III-studier1.

   De hyppigst rapporterte bivirkningene var øvre luftveisinfeksjoner, bronkitt, kvalme, økt kreatinfosfokinase (CPK) i blod og hoste. De mest vanlige alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner1. For fullstendig informasjon om dosering, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler samt bivirkninger, se Felleskatalogen.no

   Sikkerhetsprofil

   * Pasienter med moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA) med utilstrekkelig respons på MTX, uke 12

   ** Pasienter med moderat til alvorlig RA med utilstrekkelig respons på csDMARDs, uke 12

   *** Pasienter med moderat til alvorlig RA med utilstrekkelig respons på MTX, uke 14

   # Pasienter med moderat til alvorlig RA med utilstrekkelig respons på MTX, uke 26

   ## MTX-naïve pasienter, uke 24

   ACR50: American College of Rheumatology >50 % forbedring; DAS28 (CRP): Disease Activity Score 28, (C-Reactive Protein); JAK: Januskinase: MTX: metrotreksat; csDMARDs: conventional synthetic disease-modyfying anti-rheumatic drugs.

   Jeg vil gjerne ha mer informasjon fra en produktspesialist.

   Jeg har spørsmål til medisinsk avdeling.

   Felleskatalogteksten finner du her

   Referanser

   1. RINVOQ SPC avsnitt 4.8 og 5.1, sist oppdatert 20.07.2023.
   2. Fleischmann R, Pangan AL, Song IH,  et al. Upadacitinib Versus Placebo or Adalimumab in Patients With Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate. Arthritis Rheumatol 2019 Nov;71(11):1788-1800.

    

   NO-RNQR-230009v1.0 Okt 2023