Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

Dozlama Uygulamasına Genel Bakış1

TEDAVİ YOLCULUĞU SİZ VE HASTANIZ İÇİN NASIL OLACAK?

TEDAVİ ÖNCESİNDE;

Yeni AML tanısı almış ve yoğun kemoterapi almaya uygun olmayan yetişkin bir hasta için tedavi kararı verilir.
Hasta, aşağıdaki gerekli testler yapıldıktan sonra hemen VENCLYXTO'ya başlayabilir1:

    •      TLS için hasta risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve eğer gerekli ise ek ölçümler yapılması.
    •      Potasyum, ürik asit, fosfor, kalsiyum ve kreatinin için kan kimyası değerlendirmesi.
    •      Beyaz kan hücresi sayımı.
    •      Hasta, tedavinin ilk dozunun başlangıcından önce ve doz titrasyon periyodu sırasında yeterince hidrate edilmeli ve anti-hiperürisemik ajanlar almalıdır.

 

RAMP-UP PERİYODUNDA;

Hasta 2 gün boyunca yeterince hidrate edildikten sonra, kombinasyon ajanı ile aynı anda olmak üzere tedavinin ilk gününde
ramp-up (doz artışına) başlanır.1

    •      Eşzamanlı ilaç etkileşimleri için gerekli doz modifikasyonları uygulanır.
    •      Hasta ilacı nasıl alacağını tam olarak anlamış olmalıdır.
    •      Hastanın kan kimyaları, her dozdan 6-8 saat sonra ve önerilen doza ulaştıktan 24 saat sonra TLS için izlenir. 

 

TEDAVİ ESNASINDA;

VENCLYXTO tedavisi öncesinde başlayan kan kimyaları izlemini sürdürün ve klinik tedavi yönetimine devam edin.1

    •      TLS için hasta risk faktörlerinin değerlendirilmesi gereklidir.
    •      Eğer herhangi bir hematolojik toksisite oluşur ise, gerekli doz modifikasyonları yapılır.
 

Remisyon değerlendirmesi, ilk kür sonunda bir kemik iliği değerlendirmesi testi ile yapılır. VENCLYXTO kombinasyon rejimi doz programı veya dozu ayarlanacaksa gerektiği şekilde tedavi sırasında kemik iliği değerlendirmeleri sürdürülebilir.1


TLS=tümör lizis sendromu.

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 4

Referanslar: 1. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020;387(7):617-629. 2. NCCN AML Kılavuzu V3.2021 3. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 4. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220016


Doz Uygulama Şeması

AML hastalarına yönelik doz uygulaması önerileri

Hızlı doz yükseltmeyle önerilen günlük doza güvenle ulaşılır.

VENCLYXTO, kombinasyon ajanına bağlı olan titrasyon şemasına göre artan dozla günde bir kez oral olarak uygulanır.
•      VENCLYXTO ve kombinasyon ajanına tedavi döngüsünün aynı gününde başlanır.
•      VENCLYXTO, her gün yaklaşık olarak aynı saatte yiyeceklerle ve su ile birlikte alınmalıdır.
•      VENCLYXTO, 10 mg, 50 mg ve 100 mg film kaplı tabletler halinde mevcuttur.
•      AML'de onaylı doz, KLL'de onaylı dozdan farklıdır.

AML= Akut miyeloid lösemi; KLL=Kronik lenfositik lösemi.

 

  VENCLYXTO+Azasitidin

Doz uygulama şeması: VEN + Azasitidin3

IV=İntravenöz; SC=Subkutan.

VENCLYXTO+Desitabin

Doz uygulama şeması: VEN + Desitabin3

SC=Subkutan.

  VENCLYXTO + LDAC

Doz uygulama şeması: VEN + Düşük Doz Sitarabin3

LDAC= Düşük doz sitarabin. SC= subkutan.

 

  Özel Popülasyonlar

 

VENCLYXTO ile özel popülasyonlarda tedavinin başlatılmasına yönelik öneriler1

KARACİĞER YETMEZLİĞİ OLAN HASTALAR: DOZ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER1

•      Şiddetli karaciğer yetmezliğinde tedavi boyunca VENCLYXTO dozu en az %50 azaltılır.  
•      Bu hastalar toksisite belirtileri açısından daha yakından izlenmelidir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALAR: DOZ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER1

Şiddetli Böbrek Yetmezliği (CrCI <30 mL/dakika)
•      Venclyxto’yu yalnızca getireceği fayda riskten daha ağır basıyor ise uygulayınız. Hastaları yakından takip ediniz. Bu alandaki klinik deneyim yetersiz olduğundan önerilen bir doz belirlenmemiştir.

Azalmış Böbrek Fonksiyonu (CrCI <80 mL/dakika)
•      Başlangıç ​​ve doz titrasyonu fazı sırasında TLS riskini azaltmak için daha yoğun profilaksi ve izleme gerekebilir.

Hafif ve Orta Derecede Böbrek Yetmezliği (CrCI ≥ 30 mL/dakika ve <90 mL/dakika)
•      Herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

CrCl=kreatinin klirensi; TLS= Tümör lizis sendromu.

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 4

Referanslar: 1. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020;387(7):617-629. 2. NCCN AML Kılavuzu V3.2021 3. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 4. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220017


TLS Yönetimi

TLS Profilaksisi

VENCLYXTO ile tedavi edilen hastalarda TLS yönetimi

PROFİLAKSİ ÖNLEMLERİ1


Tedavi başlangıcı öncesinde;

 • Tedaviye başlanmadan önce tüm hastalarda WBC < 25 x 109/L olmalıdır.

 • Tedavi öncesinde sitoredüksiyon gereksinimi olabilir.

 • VENCLYXTO'nun ilk dozu başlatılmadan önce tüm hastalar yeterince hidrate edilmeli ve anti-hiperürisemik ajanlar almalıdır.

 • Dozlama öncesi kan kimyaları TLS için izlenmelidir.

 • VENCLYXTO ile tedaviye başlamadan önce kan kimyası (potasyum, ürik asit, fosfor, kalsiyum ve kreatinin) değerlendirilmeli ve önceden var olan anomaliler düzeltilmelidir.

 

TLS Oranları

AML çalışmalarında bildirilen laboratuvar veya klinik TLS olayları oranları düşük seyretmiştir.1 (<%6)

VENCLYXTO’nun farklı kombinasyonlar ile tedavi olarak kullanıldığı AML çalışmalarında bildirilen laboratuvar veya klinik TLS olayları oranları1

VEN + Azasitidin (VIALE-A) (n=243)

 • 3 hasta (%1,1), 1 klinik TLS vakası

VEN + Desitabin (M14-358)

 • 0 hasta

VEN + LDAC (VIALE-C) (n=142)

 • 8 hasta (%5,6), 4 klinik TLS vakası (2’si ölümcül olmak üzere)

 

Tüm TLS olguları, doz yükseltme dönemi sırasında meydana gelmiştir.1

TLS=tümör lizis sendromu; WBC=beyaz kan hücresi; LDH=laktat dehidrojenaz; LDAC= düşük doz sitarabin.

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 4

Referanslar: 1. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020;387(7):617-629. 2. NCCN AML Kılavuzu V3.2021 3. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 4. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220018


İlaç-İlaç Etkileşimleri

CYP3A İlaç Etkileşimleri

VENCLYXTO ile eş zamanlı kullanılan ilaçlarla etkileşimlerin yönetimine ilişkin öneriler1

CYP3A İNHİBİTÖRLERİ

Eğer antifungal gibi bir CYP3A inhibitörü kullanılması gerekiyorsa, önerilen doz değişikliklerini izleyin1

·         Eğer CYP3A inhibitörü ile birlikte veriliyor ise, VENCLYXTO dozu, başlangıçta ve doz titrasyon fazı sırasında veya sonrasında değiştirilmelidir. Daha fazla bilgi için kısa ürün bilgisini inceleyiniz.

·         İnhibitör tedavisi kesildikten 2 ila 3 gün sonra, CYP3A inhibitörü tedavisinin başlatılmasından önce kullanılan VENCLYXTO dozuna devam edilmelidir.

·         CYP3A inhibitörleri içerdiklerinden, hastalar tedavi sırasında greyfurt ürünleri, turunçgiller ve yıldız meyvesi tüketiminden kaçınmalıdır.

CYP3A VE P-GP İNDÜKLEYİCİLERİ

VENCLYXTO kullanırken, güçlü veya orta derecede CYP3A ve P-gp indükleyicilerinden kaçının1

·         Güçlü veya orta derecede CYP3A indükleyicileri VENCLYXTO etkinliğini azaltabilir. Daha fazla bilgi için kısa ürün bilgisini inceleyiniz.

·         Eğer P-gp substratının eşzamanlı kullanımı kaçınılmazsa, oral yoldan verildiğinde P-gp substratının ayrı dozlanması gereklidir.

VARFARİN

Eşzamanlı Varfarin kullanımı1

·         Varfarin alan hastalarda uluslararası normalleştirilmiş oranı (INR) yakından izlenmelidir.

Eş Zamanlı Kullanılan İlaçlarla Etkileşimler

CYP3A, P-gp ve BCRP inhibitörleri ve CYP3A indükleyicileri ile eşzamanlı kullanımın yönetimine ilişkin kılavuzlar1

GÜÇLÜ CYP3A İNHİBİTÖRLERİ1

(Örn. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, klaritromisin, ritonavir)

ORTA DERECELİ CYP3A İNHİBİTÖRLERİ1

(Örn. siprofloksasin, diltiyazem, eritromisin, flukonazol, verapamil)

P-GP VE BCRP İNHİBİTÖRLERİ1

(Örn. rifampin)

•         VENCLYXTO ile eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır, ancak kullanımı zorunlu ise, hastalar toksisite belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

 

GÜÇLÜ CYP3A İNDÜKLEYİCİLERİ1

(Örn. karbamazepin, fenitoin, rifampin)

•         VENCLYXTO ile eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

 

ORTA DERECELİ CYP3A İNDÜKLEYİCİLERİ1

(Örn. bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, nafsilin)

•         VENCLYXTO ile eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Sık Kullanılan CYP3A ve P-GP İnhibitörlerine Örnekler (alfabetik sırayla)1,2,4*

*Bu kapsamlı bir liste değildir ve Venclyxto tedavisi sırasında hekimin vereceği kararın yerine geçmez, söz konusu kararı yalnızca destekler.

CYP3A inhibitörleri ile kullanımda dikkat edilmesi gerekenler1

•         Güçlü veya orta dereceli CYP3A inhibitörleri ile eş zamanlı kullanım VENCLYXTO maruziyetini artırır. 

•         Hastalar, ilave doz ayarlamaları yapılmasını gerektirebilecek toksisite belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

•         İnhibitörün bırakılmasından 2-3 gün sonra, CYP3A inhibitörü ile tedavi başlatılmadan önce kullanılan VENCLYXTO dozuna devam edilir.

CY3PA=sitokrom P450 3A; KÜB=Kısa Ürün Bilgisi; P-gp=P-glikoprotein; BCRP=meme kanseri direnç proteini.

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 5

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 2. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020;387(7):617-629. 3. NCCN AML Kılavuzu V3.2021 4. Wei AH, et al. J Clin Oncol. Blood. 2020;135(24):2137-2145 [suppl]. 5. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220019


Hematolojik Toksisitelerin Yönetimi


 

Hematolojik Toksisitelerin Yönetimine İlişkin Kılavuzlar

Bazı advers reaksiyonların yönetimi, VENCLYXTO'nun dozuna ara verilmesini veya kalıcı olarak bırakılmasını gerektirebilir1.


DERECE 4* NÖTROPENİ VEYA TROMBOSİTOPENİN YÖNETİLMESİ

Remisyona Kadar Sitopeni Yönetimi

 • İlk yanıt değerlendirmesi yapılana kadar tedaviye ara verilmemelidir.1,2
 • İhtiyaç halinde agresif transfüzyon desteği ve destekleyici bakım uygulanır.2
 • İlk kürde yanıt değerlendirmesi yapılıncaya kadar büyüme faktörleri tavsiye edilmemektedir.1,2

*Ateş veya enfeksiyonun eşlik ettiği veya etmediği Derece 4 nötropeni (ANC <500/μL); ya da Derece 4 trombositopeni (trombosit sayısı <25.000/μL). 


Remisyon Sonrası Sitopeni Yönetimi1,2

 • VENCLYXTO ve AZA, DEC veya LDAC'ın bir sonraki tedavi döngüsünü geciktirilir ve hastanın kan sayımları takip edilir.
 • Morfolojik remisyonda olan ancak kan sayımı düzelmemiş hastalar için GCSF düşünülebilir.

İlk Defa Görülen Derece 4 Sitopeni Durumunda1,2

 • Toksisite Derece 1 veya 2'ye düştüğünde VENCLYXTO tedavisine AZA, DEC veya LDAC ile kombinasyon halinde aynı dozda devam edilir.

Persistan Derece 4 Sitopeniler Durumunda1,2

 • Toksisite Derece 1 veya 2'ye düştüğünde VENCLYXTO tedavisine AZA, DEC veya LDAC ile kombinasyon halinde aynı dozda devam edin ve VENCLYXTO uygulama süresini sonraki döngülerin her birinde 7 gün kısaltın, örn. 28 gün yerine 21 gün.1,2

 

Grade 4 nötropeni: ANC <500/μl; Grade 2 nötropeni: 1000/μl ≤ ANC <1500/μl; Grade 1 nötropeni: 1500/μl ≤ ANC <2000/μl.

* Toksisite çözülerek Grade 1 veya 2'ye ulaştığında, azasitidin, desitabin veya düşük doz sitarabin ile kombine venetoklaks tedavisine aynı dozda devam edilmelidir.3

**Morfolojik remisyonda olan ancak kan sayımları düzelmemiş nötropenik hastalarda GCSF düşünülebilir.1

†Toksisite çözülerek Grade 1 veya 2'ye ulaştığında, azasitidin, desitabin veya düşük doz sitarabin ile kombine venetoklaks tedavisine aynı dozda devam edilmelidir ve sonraki tüm sikluslarda venetoklaks uygulama süresi 7 gün kısaltılmalıdır; 28 gün yerine 21 gün gibi.3


GCSF=Granülosit koloni uyarıcı faktör; ANC=Mutlak nötrofil sayısı; AZA=Azasitidin; LDAC=Düşük doz sitarabin; DEC=Desitabin.

Hastalar, 1. Kür sonunda ve gerektiğinde tedavi sırasında kemik iliği testi yapılarak remisyon açısından değerlendirilmiştir.1

TR-VNCAML-220020

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 4

Referanslar: 1. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020;387(7):617-629. 2. NCCN AML Kılavuzu V3.2021 3. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 4. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?