Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

 

AML Hastalarında Venetoklaks-Bazlı Tedavinin Hasta Seçimine ve Tedavi Yararlarına Dair Özgün Paternlerini Ortaya Çıkartan Gerçek Yaşam Prospektif Gözlemsel Çok Merkezli Çalışma 

REVIVE Çalışması

GİRİŞ:

Venetoklaks bazlı kombinasyonlar, yoğun kemoterapi için uygun olmayan akut miyeloid lösemili (AML) hastaların tedavisinde yakın zamanda onaylanmıştır. Rutin klinik uygulamada venetoklaks bazlı tedavilerin tedavi paternlerine ilişkin sınırlı sayıda prospektif ‘gerçek yaşam’ verisi mevcuttur. İsrail’de hasta seçimi, etkililik, toksisite, hastayla ilgili sonuç ve remisyon sonrası yönetimin modelleri ülke çapında çok merkezli prospektif gözlemsel çalışmada araştırılmıştır.

 

YÖNTEMLER:

Israil’de 10 tıp merkezinde yeni tanı almış AML hastaları venetoklaks bazlı tedavi başlangıç zamanlarında çalışmaya dahil edilmiştir. Demografik, klinik ve hastayla ilişkili başlangıç karakteristikleri dokümante edilmiştir. Tedavi paternleri, güvenlilik ve etkililik sonuçları raporlanmıştır.

 

BULGULAR:

12 Ağustos 2019 ve 17 Haziran 2021 (veri kesim) tarihleri arasında, 127 AML hastası venetoklaks bazlı tedavi almak için çalısmaya dahil edilmiştir. Başlangıçtaki hasta ve hastalık karakteristikleri Tablo 1’de raporlanmıştır. Hekimlerin venetoklaks bazlı tedaviye başlamasının ana nedenleri olguların %76’sında ≥75 yaş, komorbiditeler ve ECOG ≥2 (hasta ilişkili faktörler); olguların %24’ünde ise yoğun kemoterapide yetersiz yanıtı öngören advers hastalık biyolojisi (hastalık ilişkili faktörler) olmuştur. Hastaların büyük kısmı (82 hasta/%64,6) medyan hospitalizasyon süresi 14 gün olarak yatan hasta ortamında tedaviye başlarken, 44 hasta (%34,6) ayakta tedavi görerek başlamıştır.

Hastalar medyan 3.8 siklus tedavi almıştır (aralık 1-21). Hastaların büyük kısmı (%97) hipometile edici ajanlarla kombine olarak venetoklaks almıştır. Hastaların %88’inde 400 mg QD olan tam doza, 3 günlük medyan ramp-up süresinde ulaşılmıştır. Takip süresinde hastaların sırasıyla 59 (%46) ve 30’unda (%24) doz kesintileri ve doz modifikasyonları meydana gelmiştir.

Yanıt değerlendirmesinde yeterli takibe olanak sağlamak için etkililik analizi, 31 Aralık 2020'den önce kaydedilen hastalarla sınırlı tutulmuş ve medyan takip süresi 8 ay olan 108 hastayı içermiştir (aralık 1-20). Veri kesiminde 93 hasta 1 siklus, 66 hasta 3 siklus ve 39 hasta 5 siklus tedaviyi tamamlamıştır. 29 hasta (%27) tedavide aktiftir. En iyi kompozit tam remisyona [CCR = tam remisyon (CR) ve sayım iyileşmesi tamamlanmadan tam remisyon (CRi) toplamı] hastaların 62’sinde (%57) ulaşılmıştır. CCR oranları, önceden tanımlanmış farklı alt gruplarda değerlendirilmiştir. Hastalıkla ve hastayla ilgili faktörlere dayalı olarak tedavi için seçilen hastalarda en iyi CCR sırasıyla %70 ve %54 olmuştur. MPN'den kaynaklanan ve diger AML'li hastalarda en iyi CCR sırasıyla %45 ve %58 olarak bulunmuştur.

Tüm hastalarda tahmini medyan genel sağkalım (OS) 9.6 ay (aralık 7.4-10.6) (Sekil 1) olmuştur. CCR’ye ulaşmak sağkalım için daha yüksek bir olasılık ile ilişkilendirilmiştir. Tahmini medyan OS CCR’ye ulaşan hastalarda 13.6 ay [aralık 10.6 – ulaşılamamıştır (NR)] ve non-CCR hastalarda 4.2 ay (aralık 1.2-10.3) olarak bulunmuştur (p<0.0001). Yanıt veren hastaların [CR/CRi, kısmi remisyon (PR), morfolojik lösemisizlik durumu (MLFS)] 27’sinde (%37) progresyon görülmüştür. Progresyona kadar geçen tahmini medyan süre 9.2 ay (6.7-NR) olmuştur.

Venetoklaks bazlı tedavi sonrası allojenik nakil, medyan yaşı 71 (aralık 43-77) olan 16 (%26) hastaya önerilmiştir. Nakil öncesi son dokümante edilen yanıt 5 (%32) hastada CR, 9 (%56) hastada CRi, 1 hastada MLFS ve 1 hastada PR olmuştur. Grade ≥ 3 AE’ler arasında hastaların %28’inde febril nötropeni ve %21’inde enfeksiyonlar vardır. Klinik ve laboratuvar tümör lizis sendromu (TLS) sırasıyla 2 ve 4 hastada dokümante edilmiştir. Hastaların %20’sine antifungal profilaksi uygulanmış ve hastaların %17’sinde yanıtta granülosit koloni-uyarıcı faktör desteği kullanılmıştır. 30 ve 60 günde erken ölüm oranı sırasıyla %7 ve %13 olmuştur.

 

SONUÇLAR:

Bu prospektif gerçek yaşam analizinde, bu endikasyon için geniş erişime sahip bir tıbbi sistemde özgün hasta seçimi ve venetoklaks tedavisi kullanımı modelleri ortaya koyulmaktadır. Venetoklaks bazlı tedaviler önceki kayıt çalışmalarından hariç tutulan AML hasta popülasyonları dahil, karşılaştırılabilir CCR ve erken ölüm oranları ile etkili ve yönetilebilir toksisite ile ilişkili bulunmuştur. Bu analizde yüksek olasılıkla 'Gerçek yaşam’ ortamındaki hasta seçimi ve olgunlaşmamış takip verileri ile ilişkili faktörler, kontrollü çalışmalara kıyasla daha kısa bir tahmini medyan OS'ye yol açmıştır.

REVIVE çalışması genişlemeye devam etmektedir ve tedavi modelleri, tedavi yönetimi ve klinik ve hasta ile ilişkili sonuçlarla ilgili ek öngörüler sağlaması beklenmektedir.

 

Tablo 1. Başlangıçtaki hasta ve hastalık karakteristikleri


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 2

Referanslar: 1.  Wolach O, et al. 1246 Real World Prospective Observational Multicenter Trial of Venetoclax-Based Therapy for Patients with AML Reveals Unique Patterns of Patient Selection and Treatment Utilization – Revive Study. ASH Annual Meeting & Exposition. December 11, 2021. 2. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220023