Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

 

Venetoklaks Bazlı Rejimlerle Tedavi Edilen Yeni Tanı Almış Akut Miyeloid Lösemi Hastalarının
Gerçek Yaşamda Yönetimi:

AML Gerçek Yaşam Kanıtları (ARC) Girişiminin Sonuçları

GİRİŞ:

Venetoklaks (VEN), azasitidin (AZA), desitabin (DEC) veya düsük doz sitarabin (LDAC) ile kombine kullanımda, ABD'de 75 yaş ve üzerindeki veya komorbiditeleri olan, yeni tanı almış akut miyeloid lösemi (AML) hastalarının tedavisinde endikasyonu olan yeni bir BCL-2 inhibitörü olup yoğun kemoterapi kullanılmasının önüne geçmektedir. Yeni tanı almış AML hastalarının tedavisinde VEN kombinasyonları yaygın olarak kullanılmasına rağmen gerçek yaşamdaki durum tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışma, VEN bazlı rejimlerle tedavi edilen yeni tanı almış AML hastalarında gerçek dünyadaki sonuçları ve tedavi paradigmalarını keşfetmeyi amaçlamaktadır.

 

YÖNTEMLER:


AML Gerçek Yaşam Kanıtları (ARC) Girişimi (The AML Real world evidenCe (ARC) Initiative), ABD (10 merkez) ve    İsrail’deki (4 merkez) farklı akademik merkezlerde, VEN bazlı rejimlerle tedavi edilen yeni tanı almış yetişkin AML    hastaları ile (yaş ve ELN riskine göre) eşleştirilmiş kontrol grubunu karşılaştırarak VEN tedavi uygulamalarının    gerçek dünyadaki sonuçlarını değerlendiren çok merkezli bir çizelge derleme çalışmasıdır.

Tanımlayıcı analizin veri kesim tarihi olan 17 Mayıs 2021 itibariyle sonuçlar sunulmuştur; veri toplanmasına    devam edilmektedir; hedeflenen örneklem büyüklüğü 250’den fazla VEN hastasını kapsamaktadır ve çalışmanın    küresel çapta genişlemesi planlanmıştır. Genel ve ABD ile İsrail'de ayrı ayrı olmak üzere, VEN ile ilişkili tedavi    uygulamalarının tanımlayıcı sonuçları burada sunulmaktadır.

 

BULGULAR:

Veri kesim tarihinde, VEN kullanan yeni tanı almış 133 AML hastası dahil edilmiştir. Hastaların büyük kısmı ABD’deki merkezlerde tedavi edilmiştir (102 hasta, %76.7).

Uygulanan rejimler: VEN+AZA (106 hasta, %79.7), VEN+DEC (24 hasta, %18.0) ve VEN+LDAC (3 hasta, %2.3). İsrail’de tüm hastalar VEN+AZA ile tedavi edilmiştir (31 hasta, %100.0). Medyan yaş 73.2’dir ve hastaların büyük kısmında (%64.7) kötü ELN riski bulunmuştur. Gözlenen yaygın genetik mutasyonlar arasında TP53 (30 hasta, %22.7), RUNX1 (21hasta, %15.9), IDH1/IDH2 (22 hasta, %16.5), NPM1 (15 hasta, %11.4) ve FLT3-ITD (12 hasta, %9.1) bulunmaktadır.

 


Ortalama [medyan] takip süresi 9.2 ay [7.1] ve VEN bazlı tedavi süresi 6.9 aydır [4.1]. Hastaların %27.8'i VEN tedavisini bırakmıştır. Bırakanlarda (37 hasta), bırakma nedenleri arasında intolerans (13/37hasta, %35.1), relaps (8/37 hasta, %21.6) ve yetersiz yanıt (7/37 hasta, %18.9; sonuçlar gösterilmemiştir) bulunmaktadır.

40 hasta (%30.1) tedavi sırasında planlanmamış şekilde tedaviyi kesmiştir; bunun sık görülen nedenleri ciddi febril nötropeni (13/40 hasta, %32.5), nötropeni (ciddi 19/40 hasta, %25.0; ciddi olmayan 5/40 hasta, %12.5) ve hasta talebidir(6/40 hasta, %15.0).

Tüm hastaların %74.4’ünde venetoklaks için ramp-up uygulanmıştır, bu durum ABD’deki merkezlere kıyasla (70 hasta,%68.6) İsrail'dekilerde (29 hasta, %93.5) daha sık olmuştur.Venetoklaks dozu artırılan hastaların çoğu, ilk VEN tedavisini hastanede yatarken almıştır (ABD: 47/70 hasta, %67.1; İsrail: 25/29 hasta %86.2), medyan başlangıç ve bitiş dozları sırasıyla 100 mg ve 400 mg’dır ve medyan doz artışı süresi 3 gündür; bu, ABD ve İsrail'de de benzer şekilde gerçekleşmiştir. İlk kür sırasında profilaktik ya da bir enfeksiyon nedeniyle antifungal kullanımı, hastaların üçte ikisinde (88 hasta, %66.2) gözlenmiştir ve ABD'de daha yaygındır (72 hasta, %70.6). Profilaktik antifungal olarak güçlü bir CYP3A4 inhibitörünün kullanıldığı hastaların (33 hasta, %24.8) %42.4'ünde doz artışı yapılmamıştır, 100 mg'lık venetoklaks dozu 100 mg ile başlanıp aynı dozla devam edilmiştir.

Veri kesim tarihinde tüm hastaların 120’sinde laboratuvar testleri ve kemik iliği değerlendirmesi bulunmaktadır. Bu hastaların ilk kemik iliği biyopsisi değerlendirmelerinin zamanlaması değişkendir; hastaların %44.5'inde birinci venetoklaks kürü sırasında, %11.8'inde ilk iki kürden sonra tetkik yapılmıştır. İsrail’deki hastaların daha büyük kısmında (18 hasta, %58.1) ilk venetoklaks kürü sırasında kemik iliği biyopsisi yapılmıştır.

Yanıtların değerlendirildiği hastaların (111 hasta, %90.2) %65.8'inde CR, CRh veya CRi’ye erişilmiştir (ABD: 54/86 hasta, %62.8; Israil: 19/25 puan, %76.0).

SONUÇLAR:

Devam etmekte olan ARC Girişimi, akademik merkezlerden VEN bazlı rejimlerle tedavi edilen yeni tanı almış AML hastalarının gerçek yaşamdaki tedavi uygulamaları ve yönetimi hakkında bilgi sağlamaktadır. Doz artışı ve pozoloji modelleri, bazı farklılıklarla birlikte prospektüsle tutarlı görünmektedir. Gerçek dünyada kemik iliği değerlendirmelerinin geç yapılması, yanıta kadar geçen sürenin değerlendirilmesini ve yanıt sonrası tedaviyi etkileyebilir. ARC Girişimi’nde toplanan ek veriler, gerçek yaşamda VEN bazlı tedavi uygulamaları ve yönetimi hakkında daha sağlam ve değerli bilgiler sağlayacaktır.

YÖNTEMLER:

1 Ocak 2019'da ve sonrasında AML teşhisi konan ve azasitidin (aza), desitabin (dec) veya LDAC ile ilk basamakta ven temelli kombinasyon tedavisi alan 65 yaşında veya daha büyük hastalar COTA gerçek yaşam veri tabanında belirlenmiştir. COTA veri tabanı, kanserli hastaların teşhisi, klinik yönetimi ve sonuçları hakkında uzunlamasına, Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ile uyumlu verilerden oluşan ABD merkezli bir veri kümesidir. Tedavi grubunda, gerçek yaşamdaki genel yanıt oranı (rwORR), OS ve advers olaylar dahil olmak üzere klinik sonuçlar hesaplanmıştır. Yanıtlar, tedavi eden hekim tarafından, tam yanıt (CR), kısmi yanıt (PR) veya progresif hastalık (PD) olarak tanımlanmıştır. Kategorik değişkenler ve rwORR, Fisher exact testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Hayatta kalma sonuçları Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak hesaplanmış ve log-rank testi kullanılarak gruplar arasında karşılaştırılmıştır.

 

Tablo 1. VEN kombinasyonları ile tedavi edilen yeni tanı almış AML hastalarının demografik özellikleri, klinik özellikleri ve yönetimi


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 2

Referanslar: 1.  Vachhani P, et al. Real-World Management of Patients with Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia Treated with Venetoclax-Based Regimens: Results from the AML Real World Evidence (ARC) Initiative. ASH Annual Meeting & Exposition. December 2021.  2. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220021