Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

 

Yeni Tanı Konmuş Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Venetoklaks Kombinasyonlarının Diğer Tedavilerle Karşılaştırmalı Etkinliği:

AML Gerçek Yaşam Kanıt (ARC) İnisiyatifinden Bulgular

GİRİŞ:

Venetoklas (VEN), yeni tanı konmuş olan ≥ 75 yaşındaki veya yoğun kemoterapiyi engelleyen komorbiditeleri bulunan AML hastalarının tedavisinde azasitidin (AZA), desitabin (DEC) veya düsük doz sitarabin (LDAC) ile kombine kullanımı FDA tarafından onaylanmış olan bir BCL-2 inhibitörüdür. AML Gerçek Yaşam Kanıt (ARC) İnisiyatifinde VEN-bazlı ve Ven-bazlı olmayan rejimlerin gerçek yaşam pratiklerini ve tedavi edilen hastaların klinik sonuçlarını araştırdık.

 

YÖNTEMLER:

Bu çok merkezli çizelge gözden geçirme çalışmasında; ABD’de 10, İsrail’de 4 merkezde 11 Nisan 2016’dan sonra VEN tedavisi almış (VEN kohortu) ve 15 Mayıs 2016’dan sonra VEN-bazlı olmayan tedaviler almış (eşleştirilmiş) yeni tanılı, erişkin AML hastaları (kontrol kohortu) dahil edilmiştir. Hastalar randomize olarak seçilmiş ve yaşlarına (<60; 60-74 ≥ 75) ve ELN risklerine göre eşleştirilmiştir. Ara tanımlayıcı bulgular (veri kesim tarihi: 17 Mayıs 2021) sunulmaktadır; veriler hedeflenen ≥500 denkleştirilmiş hastaya ulaşana dek toplanmaya devam edilecektir. Tedaviye yanıt, hekimlerin hasta çizelgesinde bildirdikleri şekilde, hematopoietik hücre transplantasyon (HCT) oranı, genel sağkalım (OS) Kaplan-Meier (KM) hesaplamaları, olaysız sağkalım (EFS) ve yanıt süresi (DOR) analiz edilmiştir. 75 yaşından küçük ve advers ELN riskine sahip olan hasta altgrupları ayrıca analiz edilmiştir.

 

BULGULAR:

Tablo 1’de seçilmis sonuçlar yer almaktadır. 133 VEN ve 133 kontrol yeni tanı konmus AML hastası dahil edilmiştir. VEN kohortunda medyan yaş 73 (aralık: 34-89), kontrol kohortunda 71’dir (aralık: 40-89); eşleştirilmiş hastaların %60.9’u <75 yaşındadır (<75 altgrubu; 81 VEN ve 81 kontrol). Her iki kohortta, hastaların %64.7’si advers ELN riskine sahiptir. VEN hastaları VEN+AZA (106 hasta, %79.7), VEN+DEC (24 hasta, %18.0) veya VEN+LDAC (3 hasta, %2.3) almıştır. Kontrol kohortunda hastaların %37.6’sı düşük yoğunluklu rejimler [büyük oranda DEC [%19.5) ve AZA (%14.3%)] almıştır ve %62.4’ü yüksek yoğunluklu rejimler [yani sitarabin+daunorubisin (%27.1) ve CPX-351 (%15.8)] almıştır; yüksek yoğunluklu rejim alan hastaların yüksek bir oranı <75 altgrubunda (%85.2) ve daha düşük bir oranı advers-risk altgrubunda (%54.7) yer almıştır. VEN ve kontrol altgruplarında sırasıyla hastaların %16.5 ve %15.8’inde IDH1/IDH2 mutasyonları; hastaların %11.4 ve %11.8’inde NPM1 mutasyonları bulunmuştur. Altgruplarda TP53 mutasyonları VEN hastalarında

kontrollerden daha yüksek oranlarda saptanmıştır. Ortalama takip süresi VEN kohortunda 9.2 ay, kontrol kohortunda 14.6 ay olurken, tedavi süreleri 6.9 ve 4.3 ay olmuştur. Bileşik tam remisyon (CCR: CR+CRi) oranı VEN kohortunda %60.4, kontrol kohortunda %50.0; MLFS oranları ise sırasıyla %7.2 ve %3.4 olmuştur; yanıt sağlanan hastalarda (CR, CRi, CRh veya MLFS; 81 VEN ve 68 kontrol hastası) en iyi yanıta kadar geçen medyan süre sırasıyla 1.7 ve 1.3 ay olarak tespit edilmiştir. Ilk tedaviden sonra VEN kohortundaki hastaların

%5.3’ü ve kontrol kohortundaki hastaların %15.0’ı HCT’ye sevk edilmiştir. 1 yıllık KM OS VEN kohortunda %62.6, kontrol kohortunda %49.8 ve 1 yılık KM EFS %41.4 ve %31.5 olmuştur.

<75 yaş altgrubunda (81 VEN ve 81 kontrol hastası), sonuçlar kohortlar arasında benzer bulunmuştur, ancak VEN grubunda komorbiditeleri olan hastaların oranı kontrol grubundan daha yüksektir (sırasıyla %87.7 ve %77.8); CCR oranları VEN kohortunda %61.2, kontrol kohortunda %57.1 olmuştur; seçilen ilk tedaviden sonra VEN ve kontrol kohortlarında sırasıyla hastaların %7.4 ve %22.2’si HCT’ye sevk edilmistir. 1 yıllık KM OS VEN kohortunda %55.4, kontrol kohortunda %55.5 olarak bulunmustur, 1 yıllık KM EFS ise sırasıyla %38.4 ve %38.1 olmuştur. Advers risk altgruplarında CCR oranları VEN kohortunda %50.7, kontrol kohortunda %37.8 olurken; seçilen ilk tedaviden sonra VEN ve kontrol kohortlarında sırasıyla hastaların %4.7 ve %10.5’i HCT’ye sevk edilmiştir. 1 yıllık KM OS VEN kohortunda %51.1, kontrol kohortunda %39.8 olarak bulunmuştur, 1 yıllık KM EFS ise sırasıyla %28.4 ve %27.2 olmuştur.
 

SONUÇLAR:

Bu analiz, ara analiz sırasındaki kısa takip süresine rağmen VEN kombinasyonlarının gerçek yaşamdaki etkinliğini desteklemektedir ve klinik çalısmalarda bildirilen verilerle tutarlıdır. Yeni tanı konmuş AML hastalarında VEN kombinasyonları ile 1. yıldaki OS dahil olmak üzere sonuçlar, büyük oranda yüksek yoğunluklu tedavi alan ve komorbidite oranları düşük olan <75 yaş hastalar da dahil olmak üzere, eşleştirilmiş kontrol hastalarındakilere benzer görünmektedir. Eşleştirilmiş hastalarla ileri analizler sürmektedir.

 

Tablo 1. Yeni tanı konan ve VEN kombinasyonları ile VEN-bazlı olmayan tedaviler alan AML hastalarının demografik ile klinik özellikleri ve    tedavi sonuçları

1. Hekimin bildirdiği ilk ve en iyi yanıt, hasta tıbbi çizelgesinde belgelenen yanıt olarak tanımlanmıştır.
2. Yanıt veren hastalarda araştırılan tedavi sırasının başlamasından CR, CRh, CRi ve MLFS dahil olmak üzere kaydedilen en iyi yanıta kadar geçen süre.
3. Olaysız sağkalım, araştırılan tedavi sırasının başlamasından hastalık progresyonu veya ölümden ilk gerçekleşene kadar geçen günler olarak ölçülmüştür.
 


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 2

Referanslar: 1.  Garcia JS, et al. 2328 Comparative Effectiveness of Venetoclax Combinations Vs Other Therapies Among Patients with Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia: Results from the AML Real World Evidence (ARC) Initiative. ASH Annual Meeting & Exposition. December 2021. 2. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220022