Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

3746 İtalya’da Klinik Araştırmalar Dışında Venetoklaks-Bazlı Rejimlerle Tedavi Edilen Relaps/Refrakter Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Yapılan Gözlemsel Çalışma (GIMEMA CLL1920)

Venetoklaks kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının tedavisinde monoterapi olarak ya da anti-CD 20 monoklonal antikorları (MoAbs) ile kombinasyonda kullanım onayı almış ilk BCL-2 inhibitörüdür. İlk çalışmalar Venetoklaks monoterapisinin veya Rituksimab ile kombinasyonunun relaps/refrakter (R/R) KLL hastalarında %79-92 genel yanıt oranı ile yüksek etkililiğe sahip olduğunu göstermiştir.  

Venetoklaks kombinasyonlarının gerçek yaşam popülasyonundaki kullanımını araştırmayı amaçladığımız bu prospektif ve retrospektif gözlemsel çalışmada, İtalya'daki klinik araştırmalar dışında kalan ve Venetoklaks bazlı rejimlerle tedavi edilen R/R KLL hastalarının sonuçlarını tanımlamayı hedefledik. Etkililik (progresyonsuz sağkalım -PFS-, genel yanıt oranı -ORR-, tam yanıt -CR-, ölçülebilir rezidüel hastalık -MRD-) ve güvenlilik (en sık görülen advers olaylar -AE, grad 3-4 AE, laboratuvar ve klinik tümör liziz sendromu -TLS-) verileri, hastalar bilgilendirme onamını imzaladıktan sonra web tabanlı bir platform aracılığıyla çalışma kapsamında toplanmıştır.

8 Temmuz 2021 itibarı ile 124 kişi (85 erkek, 39 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir (Tablo 1). Venetoklaks başlangıcının medyan yaşı 70 (44-91), medyan CIRS skoru 4 (0-14), medyan kreatinin klerensi 70 ml/dk’dir (22-123). Hastaların önemli bir kısmı TP53 aberasyonları [%32 TP53 mutasyonu ve/ya da del(17p)], mutasyona uğramamış IGHV (%77) dahil olmak üzere advers prognostik özellikler göstermiştir. Venetoklaks başlangıç zamanında, hastalar önceden medyan 2 tedavi (1-8) almış, %57’si daha önce BTK ve/veya PI3K inhibitörlerine maruz kalmıştır. 117 hastanın 67’si (%57) yalnızca Venetoklaks alırken, 50 hasta Venetoklaks + Rituksimab (VenR) kombinasyonu ile tedavi edilmiş, 7 hastada ise tedavi planı eksik kalmıştır. Venetoklaks monoterapisi alan hastalar VenR alanlara kıyasla başlangıçta daha yüksek artmış LDH oranı göstermiş (%64’e karşı %38), daha ağır ön tedavi görmüş (medyan tedavi basamağı 3’e karşı 1) ve İbrutinib (%66’ya karşı %27) ve/ya da İdelalisib + Rituksimab (%29’a karşı %4) ile daha sık tedavi görmüşlerdir.  13.7 aylık (0- 41.9) medyan takip süresinin sonunda 12 aylık tahmini PFS %82 (GA %74-90), ve 12 aylık tahmini genel sağkalım %83 (GA %76-91) olarak bulunmuştur. Tüm kohorttaki en iyi ORR, %40’lık CR oranı ile birlikte %85 (GA %95, %76-91) olarak bulunmuş, en iyi yanıta medyan 3.9 ay tedavi (aralık 0.6-30.5) sonrası ulaşılmıştır. En iyi ORR VenR ya da yalnızca Venetoklaks alan hastalarda farklı bulunmamış (sırasıyla %83’e karşı %88, p=NS), bununla birlikte CR oranı VenR alan hastalarda yalnızca Venetoklaks alan hastalara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (%57’ye karşı %30, p=0.011). ORR ve CR oranı daha önce BTK ve/ya da PI3K inhibitörlerine maruz kalan hastalarda anlamlı olarak daha düşük (sırasıyla %77 ve %29), ve 12 aylık PFS daha önce İbrutinib ile tedavi tedavi edilen hastalarda İbrutinib naif hastalara kıyasla daha düşük (%75’e karşı %89, p=0.005) bulunmuştur. 8’i hastalık progresyonu, 3’ü Richter transformasyonu, 7’si AE’ler, 1’i takip sırasında kayıp ve 1’i planlanmış allojenik kök hücre nakli olmak üzere 20 hasta Venetoklaks tedavisini (tedaviyi bırakmak için medyan süre 4.1 ay, aralık 0.4-10.8) bırakmıştır.

Venetoklaks bazlı rejimler iyi tolere edilmiş, Venetoklaks ile ilişkili en sık görülen AE nötropeni olmuştur (herhangi bir gradda %79.6, grad 3-4 %61.9) (Tablo 2). Tüm kohortta bir grad 3 klinik TLS oluşmuş ve sekel oluşmadan çözülmüş, ve yalnızca 124 hastanın 2’sinde ramp-up fazında (ikisi de grad 1) laboratuvar TLS görülmüştür. Tedavi ile ilişkili ölüm raporlanmamıştır. 

Sonuç olarak bu analiz, klinik araştırmalar dışında Venetoklaks bazlı rejimlerle tedavi edilen R/R KLL'li en büyük hasta kohortlarından birinin sonuçlarını sunmakta ve ilacın olumlu etkililik ve güvenlik profilini doğrulamaktadır. Olumsuz hastalık özellikleri açısından oldukça zengin olan (her 3 hastadan birinde TP53 aberasyonu, neredeyse %80’i mutasyona uğramamış IGHV) bu hasta popülasyonunda, Venetoklaks bazlı rejimler ile hastaların büyük kısmında en iyi yanıt için çok kısa bir sürede (4 aydan az) yanıt alınabilmiştir. Beklendiği gibi, daha önceden BTKi/PI3Ki maruziyeti olan hastalarda yanıt süresi daha kısa bulunmuştur. Venetoklaks monoterapisi ve VenR ile tedavi edilen hastaların sonuçları karşılaştırıldığında, anti-CD20 MoAb eklenmesinin CR oranını anlamlı olarak arttırarak daha derin yanıtlara ulaşılmasına izin verdiği görülmüştür. Çalışma ve veri toplama halen devam ettiği için, toplantıda daha uzun takipli genişletilmiş bir kohortun güncellenmiş analizi sunulacaktır. 

Tablo 1. Tüm kohort ve Venetoklaks tedavisi alanların başlangıç özellikleri

Tablo 2. Venetoklaks ile ilişkili advers olaylar


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE TEDAVİSİZ YAŞAM2-3

Referans:
1.
Scarfo L, et al. 3746 An Observational Study on Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia Treated with Venetoclax-Based Regimens Outside Clinical Trials in Italy (GIMEMA CLL1920). ASH Annual Meeting & Exposition Session 642. December 13, 2021. 2. Kater AP, et al.ASH 2020 Oral presentation 125 3. Al- Sawaf O, et al. Lancet Oncol 2020; 21:1188-1200 (incl. Appendix)