Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 


VENCLYXTO + düşük doz sitarabin

ÖZET

Seçili hasta alt grupları genelinde, VENCLYXTO + düşük doz sitarabin*, tek başına düşük doz sitarabine kıyasla üstün etkililik sağlamıştır.1,2

 *VIALE-C çalışması, yoğun kemoterapi için uygun olmayan, yeni tanı almış AML hastalarında VENCLYXTO + LDAC tedavisinin etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği randomize (2:1), çift kör ve plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmaydı. VENCLYXTO + LDAC ile medyan genel sağkalım 7,2 ay olurken (%95 GA: 5,6-10,1) tek başına LDAC ile 4,1 ay olmuştur (%95 GA: 3,1-8,8)(HR=0,75 [%95 GA: 0,52-1,07; P=0,114]).1,2   

 

Artan Medyan Genel Sağkalım2

• VENCLYXTO + LDAC ile tek başına LDAC'a kıyasla medyan genel sağkalımda 3,1 aylık artış (sırasıyla 7,2 ay ve 4,1 ay; HR=0,75 [%95 GA: 0,52-1,07; P<0,114])1,2   

 

3 Kattan Fazla Artan ve Erken Remisyon2

• VENCLYXTO + LDAC ile tek başına LDAC'a kıyasla remisyon oranlarında 3 kattan fazla artış elde edilmiştir. (sırasıyla %48 CR+CRi'ye karşı %13; P<0,001†)1,2 

• VENCLYXTO + LDAC ile tedavi edilen hastalarda medyan 1,1 ayda remisyon elde edilmiştir.1,2 

 

Transfüzyon bağımsızlığı2

• VENCLYXTO + LDAC ile tedavi edilen hastaların %40'ından fazlasında hem RBC hem de trombosit transfüzyonlarından bağımsızlık elde edilmiştir.1,2

 

†Bu P değeri tanımlayıcıdır.  mOS=medyan genel sağkalım; CR=tam remisyon; CRi=hematolojik düzelmenin yetersiz olduğu tam remisyon; RBC = kırmızı kan hücresi.

ÇALIŞMA TASARIMI

VIALE-C: birinci basamak AML tedavisinde VENCLYXTO + LDAC ile tek başına LDAC'ın karşılaştırıldığı bir faz 3 çalışma2

Yoğun kemoterapi için uygun olmayan hastalarda etkililik ve güvenliliğin değerlendirildiği randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma2

Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri2

 • AML hastalığının daha önce tedavi edilmemiş olması
 • 75 yaş ve üstü VEYA 75 yaş altı standart indüksiyon kemoterapisi rejimlerine uygun olmayan eşlik eden komorbiditesi olan erişkin hastalar
 • 75 yaş ve üstü ECOG skoru 0 ila 2 arası hastalar VEYA 0 ila 3 arası 18-74 yaş aralığındaki hastalar

 

Çalışmaya Dahil Edilmeyen Hasta Kriterleri2

 • Daha önce AML için herhangi bir tedavi almış olmak (hidroksiüre dışında)
 • Herhangi bir endikasyon için sitarabin kullanmış olmak
 • AML’de CNS tutulumu olması

 

*75 yaş veya daha büyük olan hastaların veya yoğun indüksiyon kemoterapisi kullanımını engelleyen komorbiditeleri olan hastaların yoğun kemoterapi için uygun olmadıkları kabul edilmiştir.  VEN=VENCLYXTO; PO=oral yoldan; SC=subkutanöz; ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group; CNS = merkezi sinir sistemi.

Yeni tanı almış AML hastalarında etkililik ve güvenlilik değerlendirilmiştir.2

Hastalık progresyonu veya kabul edilemez toksisite görülünceye kadar tedaviye devam edilmiştir.1

 

ÇALIŞMA SONLANIM NOKTALARI2

Primer Sonlanım Noktası:

 • Genel Sağkalım


Sekonder Sonlanım Noktaları:

 • CR oranı
 • CR+CRi oranı
 • CR+CRh oranı
 • 2. Küre başlandığında CR+CRi oranı
 • Transfüzyon bağımsızlığı oranı, eritrositler
 • Transfüzyon bağımsızlığı oranı, trombositler
 • PROMIS yorgunluk kısa form 7a
 • EORTC QLQ-C30

 

CR=tam remisyon;  CRi=hematolojik düzelmenin yetersiz olduğu tam remisyon; PROMIS=Hasta- Tarafından Bildirilen Sonuçların Ölçülmesine Yönelik Bilgi Sistemi; EORTC QLQ-C30=Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Temel 30 Yaşam Kalitesi Anketi.

BAŞLANGIÇ ÖZELLİKLERİ

Tüm hasta alt grupları çalışmaya dahil edilmiştir.2

Başlangıç demografik ve hastalık özellikleri tedavi kolları arasında benzer olmuştur.2

 

IDH=izositrat dehidrojenaz; P53=tümör proteini p53; FLT=fms benzeri tirozin kinaz; NPM=nükleofosmin.

GENEL SAĞKALIM

VENCLYXTO + LDAC, tek başına düşük doz sitarabine kıyasla medyan genel sağkalımda 3,1 aylık bir artış göstermiştir.2

 • Genel sağkalıma ilişkin primer analiz sırasında, VENCLYXTO + LDAC grubundaki medyan genel sağkalım 7,2 ay olurken (%95 GA: 5,6-10,1) tek başına LDAC grubunda 4,1 ay olmuştur (%95 GA: 3,1-8,8)(HR=0,75 [%95 GA: 0,52-1,07; P=0,114]).1,2

VENCLYXTO + LDAC ile tedavi edilen hastalarda tek başına düşük doz sitarabine kıyasla medyan genel sağkalımda 4,3 aylık bir artış yaşanmıştır.2

Planlanmamış, post-hoc, 6. aydaki takipte

EK 6 AYLIK DEĞERLENDİRMEDEN SONRA MEDYAN GENEL SAĞKALIM1,2

 • Genel sağkalıma ilişkin planlanmamış, post-hoc, 6.aydkai takip sırasında, VENCLYXTO + LDAC grubundaki medyan genel sağkalım 8,4 ay olurken tek başına LDAC grubunda 4,1 ay olmuştur (HR=0,70 [%95 GA: 0,50-0,99; P=0,04†]).1,2

 

†Bu sonlanım noktasının anlamlı olabilmesi için hem bunun hem de primer sonlanım noktanın P≤0,05'e ulaşması gerekiyordu; dolayısıyla, 6. aydaki değerlendirmede anlamlılık gösterilememiştir.2

GA=güven aralığı; HR=tehlike oranı.

 

REMİSYON

VENCLYXTO + LDAC tedavisi ile tek başına düşük doz sitarabine kıyasla remisyon oranlarında artış 1,2

CR +CRi* ORANLARI

 • VENCLYXTO + LDAC tedavisi ile, tek başına LDAC'a kıyasla remisyon oranlarında 3 kattan fazla artış sağlanmıştır. (sırasıyla %48 CR+CRi'ye karşı %13;  P<0,001)1 ,2

*CR=mutlak nötrofil sayısı (ANC) >1000/mikrolitre, trombositler >100,000/mikrolitre, RBC transfüzyondan bağımsızlık  ve <%5 oranında blast içeren kemik iliği. Dolaşımda blastların veya Auer çubukları içeren blastların olmaması; ekstramedüller hastalık bulunmaması.1 ‡Bu P değeri tanımlayıcıdır.

Hastalar, 1. kür sonunda ve gerektiğinde tedavi sırasında kemik iliği testi yapılarak remisyon açısından değerlendirilmiştir1,2

Remisyona kadar geçen süre

VENCLYXTO + LDAC ile Erken Remisyon2

 • VENCLYXTO + LDAC ile tedavi edilen hastalarda medyan 1,1 ayda remisyon elde edilmiştir. 1,2 [VEN+LDAC, n=143, Aralık: 0.8-4.7]
 • VEN+LDAC ile hastaların %34’ü 2.küre kadar yanıt elde etmiştir.2 ( Tek başına LDAC %3 olmak üzere)

 

†Fisher’ın kesin testi

Remisyona kadar geçen süre

VENCLYXTO + LDAC ile Erken Remisyon2

 • VENCLYXTO + LDAC ile tedavi edilen hastalarda medyan 1,1 ayda remisyon elde edilmiştir. 1,2 [VEN+LDAC, n=143, Aralık: 0.8-4.7]
 • VEN+LDAC ile hastaların %34’ü 2.küre kadar yanıt elde etmiştir.2 ( Tek başına LDAC %3 olmak üzere)

 

†Fisher’ın kesin testi

Hastalık progresyonu veya kabul edilemez toksisite görülünceye kadar tedaviye devam edilir.1

TRANSFÜZYON BAĞIMSIZLIĞI

Transfüzyonsuz dönemler ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi

VENCLYXTO + LDAC ile tedavi edilen hastaların %40'ından fazlasında hem RBC hem de trombosit transfüzyonlarından bağımsızlık elde edilmiştir1,2   

*Transfüzyon bağımsızlığı, çalışma ilacının ilk dozundan sonra son çalışma ilacı dozunu alırken veya son doz + 30 güne veya relapsa veya hastalık progresyonuna veya tedavi sonrası başka bir tedavi başlatılana kadar (hangisi daha önce gerçekleşirse) transfüzyon uygulanmayan ardışık en az 56 günlük bir dönem şeklinde tanımlanmıştır.1,2.

 

 


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 3

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 2. Wei AH, Montesinos P, Ivanov V, et al. Venetoclax plus LDAC for patients with untreated AML ineligible for intensive chemotherapy: phase 3 randomized placebo-controlled trial. Blood. 2020;135(24):2137-2145. 3. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220011