Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 


ÖZET

VENCLYXTO + desitabin, genel sağkalımı uzatmış ve remisyon oranlarını arttırmıştır.*1,2

*M14-358, yoğun kemoterapi için uygun olmayan, yeni tanı almış AML hastalarında VENCLYXTO + desitabinin güvenlilik ve etkililiğinin değerlendirildiği randomize olmayan, faz 1/2 bir çalışmadır.2

  • VEN+DEC ile medyan genel sağkalım: 16,2 ay (%95 GA: 9,1-27,8; n=31) 

  • VEN+DEC ile remisyon oranı (CR+CRi):  %74 (%95 GA: 55-88)

 

VEN=VENCLYXTO; DEC=desitabin; CR=tam remisyon; CRi=hematolojik düzelmenin yetersiz olduğu tam remisyon.

 

 

ÇALIŞMA TASARIMI

M14-358: 1. basamak tedavide VENCLYXTO + desitabin’in değerlendirildiği bir faz 1/2 çalışma

Yeni tanı almış, yoğun kemoterapi için uygun olmayan AML hastalarında randomize olmayan bir çalışma

  • Hastalar VENCLYXTO'yu günlük titrasyon yoluyla son doz olan günlük 400 mg'lık doza kadar almıştır. 1. kür 1. gün'den başlayarak, her 28 günlük kürün 1-5. Günlerinde intravenöz olarak DEC 20 mg/m2 uygulanmıştır.

  • VENCLYXTO + Desitabin ile tedavi edilen hastaların medyan yaşı 72 olurken (aralık: 65-86 yaş) %87'si beyaz ırktan %48'i erkek ve %87'sinin ECOG skoru 0 veya 1 olmuştur. 

  • Medyan takip süresi 40,4 ay olmuştur (aralık: 0,7 ila 42,7 ay).

DEC= desitabin, ECOG=Doğu Onkoloji İş Birliği Grubu.

 

 

SONUÇLAR

VENCLYXTO + Desitabin, genel sağkalım oranlarını arttırmıştır.2

•   VENCLYXTO + Desitabin ile tedavisi 16.2 ay süren medyan genel sağkalım elde edilmiştir. (%95 GA: 9,1 ila 27,8 ay)2

VENCLYXTO + Desitabin tedavisi ile, yüksek remisyon oranlarına ulaşılmıştır.2

•    VENCLYXTO + Desitabin ile tedavisi hastaların %74’ünde remisyon (CR+CRi) elde edilmiştir. (%95 GA: 55-88)2

MDS=miyelodisplastik sendrom; CMML=kronik miyelomonositik lösemi; ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group; TP53=tümör proteini p53; NPM=nükleofosmin; MRC=miyelodisplazi ile ilişkili değişiklikler.

 Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 3

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 2. DiNardo CD et al., 10-day decitabine with venetoclax for newly diagnosed intensive chemotherapy ineligible, and relapsed or refractory acute myeloid leukaemia: a single-centre, phase 2 trial. Lancet Haematol. 2020 Oct;7(10):e724-e736. doi: 10.1016/S2352-3026(20)30210-6. Epub 2020 Sep 5. 3. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220010