Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 


ÖZET

 

VENCLYXTO + azasitidin ile birinci basamak tedavide genel sağkalımda* tek başına azasitidine kıyasla anlamlı şekilde uzama1

*VIALE-A çalışması, yoğun kemoterapi için uygun olmayan yeni tanı almış AML hastalarında VENCLYXTO + AZA tedavisine ilişkin etkililik ve güvenliliğin değerlendirildiği randomize (2:1), çift kör ve plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmadır. VENCLYXTO + AZA ile medyan genel sağkalım 14,7 ay olurken  (%95 GA: 11,9-18,7) tek başına AZA ile 9,6 ay (%95 GA: 7,4-12,7; HR=0,66; P<0,001) olmuştur.1 

Artan Genel Sağkalım

 • Medyan genel sağkalımda tek başına AZA'ya kıyasla 5,1 aylık artış (sırasıyla 14,7 aya karşı 9,6 ay [%95 GA: 0,52-0,85; P<0,001])1


 

Artan ve Sürdürülebilir Remisyon Oranları

 • Tek başına AZA ile elde edilenin İKİ KAT'ından fazla remisyon oranı (sırasıyla %66 CR+CRi'ye karşı %28; P<0,001)1,2
 • Tek başına AZA'ya kıyasla mutasyonel alt gruplar arasında remisyon oranlarında artış1,2
 • CR+CRi elde edilen hastalarda tek başına AZA'ya kıyasla daha uzun remisyon oranları (sırasıyla 17,5 ay vs 13,4 ay)1


 

Transfüzyon bağımsızlığı 

 • Hastaların ≥%60'ında RBC ve trombosit transfüzyon bağımsızlığı elde edilmiştir1

 

mOS=medyan genel sağkalım; CR=tam remisyon; CRi=hematolojik düzelmenin yetersiz olduğu tam remisyon; RBC = kırmızı kan hücresi.

ÇALIŞMA TASARIMI

VIALE-A: 1. basamak AML tedavisinde VENCLYXTO + AZA ile tek başına AZA'nın karşılaştırıldığı bir faz 3 çalışma1

Yoğun kemoterapi için uygun olmayan hastalarda etkililiğin ve güvenliliğin değerlendirildiği randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma1,2
 


Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri2

 • AML hastalığının daha önce tedavi edilmemiş olması
 • 75 yaş ve üstü VEYA 75 yaş altı standart indüksiyon kemoterapisi rejimlerine uygun olmayan eşlik eden komorbiditesi olan erişkin hastalar
 • 75 yaş ve üstü ECOG skoru 0 ila 2 arası hastalar VEYA 0 ila 3 arası 18-74 yaş aralığındaki hastalar

 

Çalışmaya Dahil Edilmeyen Hasta Kriterleri2

 • Daha önce miyelodisplastik sendrom için herhangi bir HMA, VENCLYXTO veya kemoterapi almış hastalar
 • Çekirdek bağlayıcı faktör AML'si (CBF-AML) olan hastalar
 • t(8;21), inv(16), t(16;16) veya t(15:17) gibi iyi sitogenetik riske sahip hastalar

Yeni tanı almış AML hastalarında etkililik ve güvenlilik değerlendirilmiştir.2

Hastalık progresyonu veya kabul edilemez toksisite görülünceye kadar tedaviye devam edilmiştir.2

*Çalışmanın ikili primer etkililik sonlanım noktaları, randomizasyon tarihinden herhangi bir nedene bağlı ölüme kadar ölçülen genel sağkalım ve kompozit tam remisyon oranıdır (CR+CRi).

CR=tam remisyon; CRi=hematolojik düzelmenin yetersiz olduğu tam remisyon; FLT=fms benzeri tirozin kinaz; IDH=izositrat dehidrojenaz; MRD=minimum rezidüel hastalık; AML=Akut miyeloid lösemi; VEN=VENCLYXTO; PO= oral yoldan; SC/IV=subkutan/intravenöz; ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group.

BAŞLANGIÇ ÖZELLİKLERİ

Tüm hasta alt grupları çalışmaya dahil edilmiştir.2

Başlangıç demografik ve hastalık özellikleri tedavi kolları arasında benzer olmuştur.2

 

MDS=miyelodisplastik sendrom; CMML=kronik miyelomonositik lösemi; ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group; TP53=tümör proteini p53; NPM=nükleofosmin; MRC=miyelodisplazi ile ilişkili değişiklikler.

GENEL SAĞKALIM

VENCLYXTO + AZA, tek başına AZA'ya kıyasla medyan genel sağkalımı anlamlı şekilde uzatmıştır.2

VENCLYXTO + AZA tedavisinin, tek başına AZA tedavisine kıyasla medyan genel sağkalımda 5,1 aylık bir artış sağladığı gösterilmiştir. (sırasıyla 14,7 aya kıyasla 9,6 ay [%95 GA: 0,52-0,85])2

VENCLYXTO + AZA, tek başına AZA'ya kıyasla medyan genel sağkalımda

%50'lik bir artış göstermiştir.1

 

VENCLYXTO + AZA ile genel hasta popülasyonunda görülen genel sağkalım artışının hasta alt grupları arasında tutarlı olduğu bulunmuştur.1

†Tehlike oranına ilişkin tahmini değerler (tek başına AZA tedavisine karşı VENCLYXTO + AZA tedavisi), randomizasyondaki grup ayrımına göre yaşa (18-<75, ≥75) ve sitogenetik verilere (orta riskli, kötü riskli) göre katmanlandırılmış Cox orantılı tehlikeler modeline dayanmaktadır;  P değeri, aynı faktörlere göre katmanlandırılan log-sıra testine dayalı olarak belirlenmiştir.2

‡FLT3 ve IDH1/2 alt gruplarındaki genel sağkalım önceden belirlenmiş sekonder sonlanım noktalarıdır. FLT3'teki genel sağkalım istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır ve etkililiğe dair varılan sonuçları desteklememektedir. Diğer biyobelirteç alt grupları (TP53 ve NPM1) ve sitogenetik risk, önceden belirlenmiş keşifsel sonlanım noktaları olarak araştırılmıştır.2 ‡ECOG durumu, çalışmaya dahil edilmeye uygunluk ile korelasyon göstermemektedir.2

REMİSYON

İstatistiksel olarak anlamlı remisyonlar
(CR + CRi) elde edilmiştir.2

VENCLYXTO + AZA tedavisi, tek başına AZA tedavisine kıyasla remisyon oranında İKİ KATTAN FAZLA artış sağlamıştır. 1,2

CR+CRi* ORANLARI

VENCLYXTO + AZA, tek başına AZA'ya kıyasla remisyona (CR + CRi) ulaşan hastalarda MRD yanıt oranını neredeyse ÜÇ KATINA çıkarmıştır.1

* CR=mutlak nötrofil sayısı (ANC) >1000/mikrolitre, trombositler >100,000/mikrolitre, RBC transfüzyondan bağımsızlık  ve <%5 oranında blast içeren kemik iliği. Dolaşımda blastların veya Auer çubukları içeren blastların olmaması;  ekstramedüller hastalık bulunmaması. CRi=kan sayımının tam olarak eski haline dönmediği CR (ANC ≤1000/mikrolitre veya trombositler ≤100.000/mikrolitre).1,2
CR+CRi MRD yanıt oranı, standardize, merkezi multikolor flow sitometri testiyle belirlendiği üzere, kemik iliğinde bir CR veya CRi elde edilen ve MRD yanıtı <10-3  blast gösteren hastaların yüzdesi olarak tanımlanmaktadır.1

VENCLYXTO + AZA ile, remisyona (CR+CRi) ulaşan hastaların neredeyse dörtte birinde MRD yanıtı elde edilmiştir (yalnızca AZA ile %8'e karşı %23).1

Hastalarda genomik risk ve mutasyon alt grupları genelinde CR+CRi'de daha büyük iyileşme görülmüştür.2

Hastaların yarısından fazlasında, mutasyon alt grupları genelinde VENCLYXTO + AZA ile remisyon elde edilmiştir.1,2

†Fisher’ın kesin testi

Remisyonların çoğu erken dönemde gösterilmiş ve uzun süreli* olmuştur.2

VENCLYXTO + AZA kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda ortalama 1,3 ayda remisyon elde edilirken birkaç hasta ise tedavinin 2. küründen sonra yanıt vermiştir.2

*Yalnızca AZA'ya kıyasla daha uzun medyan yanıt süresi.1 †2. kürden sonraki CR+CRi oranı, toplam CR+CRi oranından 2. küre kadarki CR+CRi oranının çıkarılmasıyla hesaplanmıştır.

 

VENCLYXTO + AZA kombinasyonu ile tedavi edilen ve CR+CRi elde edilen hastalarda tek başına AZA'ya kıyasla medyan 17,5 ay süren daha uzun süreli remisyonlar görülmüştür.2

† Medyan yanıt süresi Kaplan-Meier tahmininden alınmıştır ve ilk CR veya CRi yanıtından doğrulanmış morfolojik relapsın ilk kez görüldüğü tarih, doğrulanmış progresif hastalık veya hastalık progresyonuna bağlı ölüme kadar geçen süre (hangisi daha önce gerçekleştiyse) şeklinde tanımlanmıştır.2  NR=bildirilmemiş.

TRANSFÜZYON BAĞIMSIZLIĞI

VENCLYXTO + AZA, transfüzyonsuz dönemin süresini arttırmış ve yaşam kalitesinin sürdürülmesini sağlamıştır.2

VENCLYXTO + AZA alan hastaların ≥%60'ında transfüzyon bağımsızlığı* elde edilmiştir. 2

 • Başlangıçta eritrosit transfüzyonuna bağımlı olan ve VENCLYXTO + AZA ile tedavi edilen hastaların %49'u transfüzyondan bağımsız hale gelmiştir.2
 • Başlangıçta trombosit transfüzyonuna bağımlı olan ve VENCLYXTO + AZA ile tedavi edilen hastaların %50'si transfüzyondan bağımsız hale gelmiştir.2

 

*Transfüzyon bağımsızlığı, ilk çalışma ilacı dozundan sonra son çalışma ilacı dozunu alırken veya son doz + 30 güne veya relapsa veya hastalık progresyonuna veya tedavi sonrası başka bir tedavi başlatılana kadar (hangisi daha önce gerçekleşirse) transfüzyon uygulanmayan ardışık en az 56 günlük bir dönem şeklinde tanımlanmıştır.2Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 3

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 2. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020;387(7):617-629. 3. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220009