Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

VENCLYXTO tedavi rejimleri, yeni tanı almış yoğun kemoterapiye uygun olmayan hastalar için tek başına HMA veya LDAC tedavisine kıyasla artan etkililik oranları sunmaktadır.1

VIALE-A çalışmasındaki VEN+AZA*
 

Genel sağkalım: 

  • Medyan genel sağkalımda tek başına AZA'ya kıyasla 5,1 aylık artış (sırasıyla 14,7 aya karşı 9,6 ay [%95 GA: 0,52-0,85; P<0,001])1,2 

Remisyon:

  • Tek başına AZA ile elde edilenin İKİ KAT'ından fazla remisyon oranı (sırasıyla %66 CR+CRi'ye karşı %28; P<0,001)1,2  

Transfüzyon bağımsızlığı:

  • Hastaların ≥%60'ında RBC ve trombosit transfüzyon bağımsızlığı elde edilmiştir1,2

M14-358 çalışmasında VEN+DEC§
 

Genel sağkalım: 

  • Medyan 16,2 ay (%95 GA: 9,1-27,8; n=31)1,4

Remisyon:

  • %74'lük CR+CRi oranı (%95 GA: 55-88)1,4   

 

VIALE-C çalışmasındaki VEN+LDAC†  
 

Genel sağkalım: 

  • Tek başına LDAC'a kıyasla medyan genel sağkalımda 3,1 aylık artış (sırasıyla 7,2 ay ve 4,1 ay; HR=0,75 [%95 GA: 0,52-1,07;  P=0,114])1 ,3

Remisyon:

  • Tek başına LDAC'a kıyasla remisyon oranlarında artış (sırasıyla %48 CR+CRi'ye karşı %13;  P<0,001‡)1,3  

Transfüzyon bağımsızlığı:

  • Hastaların 40'ından fazlasında hem RBC hem de trombosit transfüzyon bağımsızlığı elde edilmiştir1,3

*VIALE-A çalışması, yoğun kemoterapiye uygun olmayan, yeni tanı almış AML hastalarında VENCLYXTO + AZA tedavisinin etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği randomize (2:1), çift kör ve plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmadır.  †VIALE-C çalışması, yoğun kemoterapiye uygun olmayan yeni tanı almış AML hastalarında VENCLYXTO + LDAC tedavisine ilişkin etkililik ve güvenliliğin değerlendirildiği randomize (2:1), çift kör ve plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmadır.  ‡Bu P değeri tanımlayıcıdır. §*M14-358, yoğun kemoterapiye uygun olmayan yeni tanı almış AML hastalarında VENCLYXTO + desitabinin güvenlilik ve etkililiğinin değerlendirildiği randomize olmayan, faz 1/2 bir çalışmadır.  HMA=hipometilleyici ajan; VEN+AZA=VENCLYXTO + azasitidin;  VEN+LDAC=VENCLYXTO + düşük doz sitarabin;VEN+DEC=VENCLYXTO + desitabin;  CR=tam remisyon; CRi=kemik iliği düzelmesinin yetersiz olduğu tam remisyon;  RBC-= kırmızı kan hücresi.


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 5

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 2. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020;387(7):617-629. 3. Wei AH, Montesinos P, Ivanov V, et al. Venetoclax plus LDAC for patients with untreated AML ineligible for intensive chemotherapy: phase 3 randomized placebo-controlled trial.  Blood. 2020;135(24):2137-2145. 4. DiNardo CD et al., 10-day decitabine with venetoclax for newly diagnosed intensive chemotherapy ineligible, and relapsed or refractory acute myeloid leukaemia: a single-centre, phase 2 trial. Lancet Haematol. 2020 Oct;7(10):e724-e736. doi: 10.1016/S2352-3026(20)30210-6. Epub 2020 Sep 5.. 5. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

 

TR-VNCAML-220008