Webinarier,  före­­läsningar och inter­­vjuer med ledande experter inom hema­­tologi­­området

  .

Open View-webinar 27 maj 2021 med professor John Gribben, Storbritannien

Professor John Gribben, ordförande för medicinsk onkologi vid Barts Cancer Institute vid Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London, Storbritannien, håller här en föreläsning om ”Hot topic in CLL: Fixed treatment duration or continuous therapy?”. Föreläsningen inleds med en introduktion av professor emerita Eva Kimby, Stockholm.   .

Intervju med professor John Gribben på ämnet “Hot topic in CLL: Fixed treatment duration or continuous therapy?”, 27 maj 2021

Intervju med professor John Gribben, Storbritannien, som berättar om sina främsta "takeaways" när det gäller tidsbestämd behandling jämfört med tillsvidarebehandling vid KLL. Han ger också sin syn på framtidens KLL-behandling.  .

Professor Gribben om djupa responser vid KLL

Kemofri behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) baserad på kombinationsbehandling med BCL-2-hämmare och anti-CD20-antikroppar erbjuder ökade möjligheter till ett djupt behandlingssvar och avslutad behandling.

I filmen pratar professor John Gribben, Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London om betydelsen av djupa behandlingssvar vid KLL.


  


VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 okt 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.


SE-VNCLY-210003v13.0 2022 Uppdaterad 2022-12-13