• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Så ser behandlingen med botulinumtoxin ut 2025

   14-10-2020

   Den 25 september hölls Allergan Medical Institutes stora nordiska expertmöte 2020. Temat var vården 2025 och bland deltagarna fanns Nordens främsta experter inom kronisk migrän och spasticitet, men också inom digitala trender och verktyg i sammanhanget vård och hälsa. Vilka idéer utbyttes? Här är sammanfattningen.

   På grund av coronapandemin sköts mötet först fram från mars till september för att sedan hållas digitalt. Temat var ”Vården 2025” med syftet att på olika sätt inspirera till klinikutveckling för att förbättra behandlingsutfall och tillgången till behandling. BOTOX som läkemedel var inte i fokus. I stället fokuserade agendan på omvärldsförändringar och nya möjligheter med relevans för behandling av kronisk migrän och spasticitet efter stroke.

   Digitala möjligheter inom räckhåll

   Mats Olsson, konsult på Kairos Future, som hjälper företag att förstå och forma sin framtid, inledde med en föreläsning om hur coronapandemin drivit på den digitala omställningen. Hans budskap var dock att inte känna sig överväldigad över AI, AR och VR, utan i stället ta ett steg tillbaka och börja skapa en bild av de enkla vinsterna på kliniken.

   Senare under dagen delades erfarenheterna från ett pilotprojekt som Allergan och utvalda kliniker i Norden genomfört under året avseende Augmented Reality, AR, för träning och administration av BOTOX. Nadime Hachach-Haram, läkare och grundare till AR-företaget Proximie talade engagerat om verktygets möjligheter både i Norden och globalt, men påtalade de mänskliga aspekterna av att lyckas med innovation och förändring.
   – Det handlar i slutändan om kultur och beteenden på kliniken, inte teknik.

   Sköterskor och fysioterapeuter kan utveckla kliniken

   På temat utvecklingsmöjligheter lyftes vid sidan av digitala verktyg även det multidisciplinära samarbetet fram. Speciellt potentialen i att låta sjuksköterskor och fysioterapeuter få ta ett större ansvar i behandlingen av kronisk migrän och spasticitet efter stroke, inte minst vad gäller BOTOX-injektioner. Susie Lagrata, specialistsjuksköterska i huvudvärk och neuromodulering på National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, och Peter Sanderson, fysioterapeut med inriktning neurologi, Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham var två av talarna.

   – Det går att skapa en sköterskeledd klinik på egen hand som huvudvärkssjuksköterska, men det är tufft. Mitt råd är därför att samarbeta med övriga på kliniken för att tillsammans räta ut de frågetecken som uppstår, sa Susie Lagrata.

   Allergans ”Partnerskapsförslag” presenterades

   – Vi har gjort ett medvetet val och omdefinierat vår syn på den verksamhet vi bedriver. Vi säljer inte längre BOTOX-flaskor, vi driver förändring (”Impact”). I det lägger vi lika mycket fokus på aktiviteter ”utanför flaskan” och det här mötet och inriktningen är ett exempel på det.
   Det sa Niclas Berg, produktchef för BOTOX i Norden, i samband med att han presenterade teamets långsiktiga vision och Partnership Proposition. Hans budskap till deltagarna var tydligt:

   – Om du inte redan gjort det, inled en dialog med oss kring de svårigheter och möjligheter du ser att behandla dina patienter framgångsrikt. Utifrån det formar vi partnerskapsprojekt som kan förbättra patientutfall och tillgången till behandling.

   Ta del av innehållet i efterhand

   Ovan är bara ett axplock av de många framtidsämnen som avhandlades. Stora delar av mötet spelades in och vår ambition är att delar av innehållet kommer finnas tillgänglig i efterhand. Vill du ta del av innehållet och de exempel som delades?
   Hör av dig till din BOTOX-kontakt.

   Om Allergan Medical Institutes Expert Meeting 2020

   Den 25 september anordnades Nordic Expert Meeting 2020. På grund av coronapandemin sköts mötet först från mars till september för att sedan hållas digitalt. Temat var ”Vården 2025” med syftet att på olika sätt inspirera till klinikutveckling för att förbättra behandlingsutfall och tillgången till behandling.

   Om Allergan Medical Institute, AMI

   Vår vision är att alla patienter med kronisk migrän och spasticitet efter stroke ska få den behandling de behöver för att leva sitt liv till fullo. Effektiv och säker läkemedelsbehandling är därför centralt. För att säkerställa det skapades kunskaps- och träningsplattformen Allergan Medical Institute, AMI. Bland aktiviteter märks expertmöten, injektionsträningar, kongressymposium och peer-2-peer-utbyte.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Inga tillgängliga referenser


   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220079