• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Tecken på att allt fler behandlas med botulinumtoxin för spasticitet efter stroke

   08-07-2020

   I en undersökning gjord på uppdrag av Allergan uppger 41 procent av tillfrågade kliniker att antalet patienter som behandlas med botulinumtoxin efter stroke har ökat senaste två åren, endast 18 procent uppger en minskning.1 Anledningen till utvecklingen går att hitta på klinikerna.

   2018 uppdaterade Socialstyrelsen sina riktlinjer för vård vid stroke. I riktlinjerna ges behandling med botulinumtoxin vid spasticitet efter stroke prioritet 4, (på en 10-gradig skala där 1 är högst), då injektioner med dessa läkemedel minskar spasticiteten i de behandlade musklerna, och ger positiv effekt på aktivitetsbegränsning och motorisk funktion. Behandlingen ska ges i kombination med andra rehabiliteringsåtgärder på särskilda teambaserade enheter.2

   Janne Biörklund är överläkare vid Smärtrehabmottagningen på Hässleholms sjukhus. Bland patienterna finns tillstånd som spasticitet efter stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada, CP-skada, MS och hereditär spastisk parapares (HSP).

   Majoriteten av patienterna har spasticitet efter stroke. Hit kommer 4-5 patienter per dag, fyra dagar i veckan, för behandling med botulinumtoxin.

   Ökat antalet dagar med mottagning

   Janne Biörklund känner igen sig i resultaten från undersökningen och att tillgången till behandling har ökat för gruppen patienter med spasticitet efter stroke.

   – Tidigare hade vi mottagning tre dagar i veckan, men sedan 2019 har vi utökat antalet dagar till fyra per vecka. 20 procent av patienterna är nybesök, men vi har även patienter som fått behandling var 3-4:e månad i 20 år.

   Målet med behandlingsinsatserna är att förbättra funktionsförmågan, minska smärtor och kramper och förhindra kontrakturer hos patienterna. Men även att göra det lättare att använda ortoser samt att försöka förutse effekten av ett operativt ingrepp, vanligtvis plastikoperation av senor i händer och/eller fötter.

   Bildat nätverk och utbildat fler

   På frågan i undersökningen om hur antalet kollegor som injicerar botulinumtoxin på kliniken förändrats de senaste två åren, uppger 35 procent att antalet injektörer ökat. Endast 18 procent uppger att antalet har minskat. Det finns flera sätt att öka tillgången till behandling, men inte sällan är just bristen på personal faktorn av störst vikt. Att vara nytänkande kan underlätta.

   Janne Biörklund förklarar att spasticitetsbehandling är ett teamarbete där läkare fysioterapeuter och arbetsterapeuter är involverade.

   – Vi har ingen speciellt anställd fysioterapeut eller arbetsterapeut här på sjukhuset för våra patienter på spasticitetsmottagningen. I stället har vi bildat ett nätverk med fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Region Skåne, utbildat sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvården och på olika sjukhus. Allergan har hjälpt till med injektionsträningar.

   Det går om man nyttjar det som finns både på mottagningen, i primärvården och hos privata mottagningar.


   - Janne Biörklund om att de byggt upp mottagningen helt med befintliga resurser

   Under många år var Janne Biörklund den ende läkaren på mottagningen som kunde ge botolinumtoxin. Numera har han utbildat kollegorna Dejan Vrzogic och Michal Winiarski. Dessutom har en undersköterska hela tiden assisterat och ställt iordning läkemedlet.

   Janne Biöklund påpekar att man byggt upp mottagningen helt med befintliga resurser.

   – Det går om man nyttjar det som finns både på mottagningen, i primärvården och hos privata mottagningar.

   Tätt samarbete med sjukgymnast i primärvården

   Att samarbeta med primärvården har alltså blivit en central del i patientflödet. Janne Biörklund understryker att man vill att alla patienter som behandlas på mottagningen, med botulinumtoxin, ska vara förankrade hos en fysioterapeut och/ eller en arbetsterapeut så att de efter injektionerna kan få hjälp med töjningar av de behandlande musklerna.

   – Den här lösningen fungerar bra. Fysioterapeuten behöver alltså inte vara kopplad till ett sjukhus utan kan finnas i primärvården.

   Janne Biörklund berättar att de patienter som kommer till rehabmottagningen har remitterats av en läkare eller fysioterapeut. Samtidigt ska patienten ha fått en ny tid till fysioterapeut eller arbetsterapeut efter att de har behandlats med botulinumtoxin. Ofta får patienterna behandling hos sin terapeut 1–2 gånger i veckan under 6–8 veckor.

    När de varit hos oss skriver jag en remiss till fysioterapeuten eller arbetsterapeuten om vilka muskler som ska töjas. Jag begär också ett svar om vilken effekt behandlingen har gett. Patienterna får även själva utvärdera effekten. Utifrån den effekt patienten fått, fortsätter sedan behandlingen med botulinumtoxin.

   Regionalt samarbete viktig

   Inom Region Skåne är det framförallt sjukhusen i Malmö, Ängelholm och Hässleholm som har speciella spasticitetsmottagningar.

   – Vi försöker så långt det är möjligt att patienterna ska få behandling på ett sjukhus, nära sin bostadsort. Men vi samarbetar och diskuterar regelbundet olika metoder för behandling av spasticitet. Det kan vara hur man ska hitta speciella muskler som ska behandlas eller vilka effekter man kan förvänta sig. Dessutom kan vi avlasta varandra om någon av våra mottagningar behöver hjälp.

   Om undersökningen

   Undersökningen gjordes av undersökningsföretaget NordiMED på uppdrag av Allergan under februari i år, bland läkare i Sverige (n=17) som regelbundet genomför behandlingar med botulinumtoxin inom fokal spasticitet efter stroke.

   Läs mer om BOTOX vid spasticitet efter stroke


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. Undersökning NordiMED feb 2020, SE/NO_HCP
   2. Nationella riktlinjer för vård vid stroke, Socialstyrelsen, 2018

   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2023-01-24. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected]

   Januari 2023. SE-BTX-220081