5 APRIL 2022

Atopisk Dermatit; är vi mitt uppe i en immunologisk och behandlingsmässig revolution?

Atopisk dermatit, AD är en mycket utbredd hudsjukdom som drabbar mellan 5 och 10 procent av den vuxna befolkningen, och barn i ännu högre utsträckning. Många AD-patienter lever idag med stora besvär av sin sjukdom, men utvecklingen av kunskap och behandlingsmöjligheter går snabbt framåt.

Den 5 april hölls ett möte med tre föreläsningar i syfte att belysa kunskapsläget kring och vården av AD, ur tre perspektiv. Föreläsningarna vänder sig till dermatologer och andra specialister i läkarkåren som möter patienter med atopisk dermatit. Ta gärna del av de inspelade föreläsningarna nedan.


Atopisk dermatit; det här är vårdflödet och så här arbetar vi hos oss

Lena Holm Sommar, privat dermatolog i Stockholm, belyser hur vanligt det är med atopisk dermatit samt samsjuklighet och livskvalitet i samband med sjukdomen. Hon talar även om vikten av nationella riktlinjer, omhändertagandet av AD patienter inom vårdvalet i Stockholm och om varför det är viktigt att följa upp patienterna i register. 


Det immunologiska rationalen för JAK-hämning vid atopisk dermatit

Enikö Sonkoly, Universitetslektor och dermatolog, Uppsala, belyser immunologin bakom atopisk dermatit, vad som händer inne i cellerna inklusive JAK-STAT-signaliering och rationalen för JAK-hämning vid AD. Enikö berör även principiella skillnader mellan JAK-hämning och hämning av cytokiner med biologiska läkemedel.


Nya möjligheter till behandling inom atopisk dermatit

Lina Ivert, dermatolog och PhD, Karolinska Univeritetssjukhuset, berättar bland annat om definitionen av AD, om livskvalitet och utfallsmått samt nya behandlingsmöjligheter – med tonvikt på JAK-hämning – och vad dessa skulle kunna innebära för patienter som lever med atopisk dermatit.


RINVOQ® (upadacitinib), 15 mg, 30 mg depottablett (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikation inom dermatologi: Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 16 december 2021.

Begränsning av läkemedelsförmån inom dermatologi: RINVOQ 15/30 mg subventioneras för patienter ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-05-10.