MARS 2023

Välkommen att delta vid någon av flera livesända föreläsningar från DermaAkademin, på temat:

Behandling med JAK-hämmare, utifrån EMAs säkerhetsuppdatering: klinisk betydelse samt data för upadacitinib vid behandling av atopisk dermatit

Under de senaste åren har det skett omfattande utveckling av behandlingsmöjligheter vid flera kroniska inflammatoriska sjukdomar, inte minst genom introduktionen av JAK-hämmare. Första generationens JAK-hämmare, Xeljanz (tofacitinib), introducerades inom reumatologin för ca 10 år sedan. Idag finns ytterligare 4 perorala JAK-hämmare tillgängliga i Sverige. 2019 introducerade AbbVie JAK-hämmaren Rinvoq (upadacitinib) för behandling av patienter med reumatoid artrit. Idag är Rinvoq indicerat inom 3 sjukdomsområden med totalt 6 indikationer, inklusive atopisk dermatit (AD). Inom AD är Rinvoq den mest använda JAK-hämmaren och den enda med indikation för såväl vuxna som ungdomar från 12 år 1-3

Under 2021 identifierades en säkerhetsignal för JAK-hämmaren tofacitinib, i en fas 3b/4 studie (Oral Surveillance) omfattade patienter med reumatoid artrit (RA). Patienterna var 50 år eller äldre och hade minst en kardiovaskulär riskfaktor. Senare noterades en säkerhetssignal för JAK-hämmaren baricitinib, i en observationsstudie (B023) som även den omfattade patienter med RA. Detta föranledde att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) initierade en säkerhetsgenomgång av samtliga JAK-hämmare, indicerade vid kroniska inflammatoriska sjukdomar4.

Baserat på denna analys har nu produktresuméerna uppdaterats3.

I sammandrag: Indikationerna för JAK-hämmarna är oförändrade och inga kontraindikationer har tillkommit. Man rekommenderar dock att man främst ska överväga andra behandlingsalternativ för vissa patientgrupper, såsom patienter över 65 år, de som har kardiovaskulära riskfaktorer eller har tidigare eller pågående malignitet3.

Vi har förstått att det finns en önskan bland dermatologer att få veta mer om nytta/risk-balansen vid behandling med JAK-hämmare.

Därför anordnar vi ett kort webbinar där vi ger mer information om de uppdateringar som nämns ovan samt data från studier med upadacitinib inom AD. Det ges även möjlighet att ställa frågor. Webbinaret repeteras vid ett antal tillfällen för att ge ökad möjlighet att delta, för den som så önskar. Vid samtliga tillfällen gäller nedan 30-minutersprogram.

Program

Inledning
Linda Weyler, Medical Advisor Dermatologi, AbbVie

Den europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendationer
Alexandra Nystrand, Medical Advisor Reumatologi, AbbVie

Upadacitinib, resultat från studier inom reumatiska indikationer och atopisk dermatit
Linda Weyler

Frågestund, för den som önskar

produktinformation kommer att förekomma i samband med mötet

Välkommen att anmäla dig till det tillfälle som passar dig!RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: - Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID; - Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. patienter som är eller har varit rökare under lång tid); med riskfaktorer för malignitet. RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ.  Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. Upadacitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: mars 2023.

Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-IMM-230001_v2. Senast uppdaterad 2023-03-14.