29 APRIL 2021

Kunskapen om plackpsoriasis – var står vi idag?

Utvecklingen inom plackpsoriasis har på senare år varit mycket dynamisk. Den 29 april höll dermatolog Enikö Sonkoly en uppskattad föreläsning i syfte att förmedla senaste nytt om det immunologiska kunskapsläget. Ta del av den inspelade föreläsningen nedan.


Det immunologiska kunskapsläget

Enikö Sonkoly, dermatolog, universitetslektor, Karolinska Universitetssjukhuset Solna pratar här om de senaste rönen om immunologin bakom plackpsoriasis.


SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av aktiv psoriasis­artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 15 november 2021.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-02-15.