25 JANUARI 2022

Atopisk Dermatit; står vi inför ett paradigmskifte som kan påverka oss alla i vårdkedjan?

Atopisk dermatit, AD är en mycket utbredd hudsjukdom som drabbar mellan 5 och 10 procent av den vuxna befolkningen, och barn i ännu högre utsträckning. Topikal behandling är vanlig. Men behandlingsresultaten varierar och många AD-patienter lever idag med stora besvär av sin sjukdom. 

Den 25 januari hölls tre föreläsningar i syfte att belysa kunskapsläget kring och vården av AD ur tre perspektiv. Föreläsningarna vänder sig till dermatologer och andra specialister i läkarkåren som möter patienter med AD. Ta gärna del av de inspelade föreläsningarna nedan.


Atopisk dermatit; det här är vårdflödet och så här arbetar vi hos oss i Linköping

Gunnthorun Sigurdardottir, dermatolog och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping belyser hur vanligt det är med atopisk dermatit, samsjuklighet och livskvalitet i samband med sjukdomen och varför det är viktigt att följa upp patienterna i register. Gunnthorunn berättar även om hur AD-patienter på ett strukturerat sätt tas om hand på eksemmottagningen på hudkliniken i Linköping.


Det immunologiska kunskapsläget inom atopisk dermatit

Enikö Sonkoly, Universitetslektor, dermatolog, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, belyser immunologin bakom atopisk dermatit och berättar om den forskning som bedrivs inom området.


Nya möjligheter till behandling inom atopisk dermatit

Tore Särnhult, dermatolog på Hallandskustens hudmottagning berättar om nya behandlingsmetoder – med tonvikt på JAK-hämning – och vad dessa skulle kunna innebära för patienter som lever med atopisk dermatit.


RINVOQ® (upadacitinib), depottablett 15 mg, 30 mg, 45 mg (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikationer: Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Aktiv psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera DMARDs, i monoterapi eller i kombination med metotrexat. Axial spondylartrit: - Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit hos vuxna med objektiva tecken på inflammation som anges av förhöjda nivåer av CRP och/eller MRI, som har otillräckligt behandlingssvar på NSAID; - Aktiv ankyloserande spondylit (radiografisk axial spondylartrit) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar eller som varit intoleranta mot konventionell behandling eller biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska endast användas om inga lämpliga behandlingsalternativ är tillgängliga för patienter: som är 65 år eller äldre; med en anamnes på aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (t.ex. patienter som är eller har varit rökare under lång tid); med riskfaktorer för malignitet. RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Hos patienter med kända VTE-riskfaktorer ska RINVOQ användas med försiktighet. Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats med RINVOQ.  Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska rådas använda effektiv preventivmetod under behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling. Upadacitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under amning. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: mars 2023.

Begränsning av läkemedelsförmån: RINVOQ subventioneras 1) när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig 2) för patienter med atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. 

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-03-04.