22 JUNI 2021

SwedAD – det svenska patient- och kvalitet

Hur skapar vi win-win för både vård och patienter med det nya nationella kvalitetsregistret? Den 22 juni anordnade DermaAkademin ett seminarium där vi fick vi lyssna till dels en läkares och dels en patients perspektiv på den frågan. Ta del av inspelningarna nedan.

Föreläsare: MariHelen Sandström Falk och Sofie Vrang


SwedAD – ur dermatologens perspektiv 

MD MariHelen Sandström Falk, specialist dermatovenerologi, SKIN Hudkliniken vid Calanderska sjukhuset i Göteborg.

De kontaktuppgifter till koordinator för SwedAD som nämns i filmen har uppdaterats. Rätt e-postadress är maria.e.lundqvist@regionstockholm.se.


SwedAD – ur patientens perspektiv

Sofie Vrang, ordförande och forskningspartner, patientföreningen Atopikerna.


RINVOQ® (upadacitinib), 15 mg, 30 mg depottablett (F), Rx, ATC-kod L04AA44 selektivt immunsuppressivt medel, JAK-hämmare. Indikation inom dermatologi: Måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre vilka är aktuella för systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller aktiv allvarlig infektion. Gravt nedsatt leverfunktion. Graviditet. Varningar och försiktighet: RINVOQ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva, allvarliga infektioner, inkl. lokala infektioner och TB. Avbryt behandling om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller en opportunistisk infektion. Virusreaktivering, inkl. fall av reaktivering av herpesvirus (t.ex. herpes zoster), har rapporterats i kliniska studier. Vid herpes zoster ska behandlingsavbrott övervägas tills episoden upphört. Påbörja inte eller avbryt tillfälligt behandling om onormala lab-värden som anemi, neutropeni, lymfopeni och levertransaminaser påträffas. Upadacitinib associerades med ökade lipidparametrar i kliniska studier. Behandla patienter enl. kliniska riktlinjer för hyperlipidemi. Divertikulit har rapporteras i kliniska prövningar och från klinisk erfarenhet efter godkännandet för försäljning. Upadacitinib ska användas med försiktighet till patienter med divertikelsjukdom och särskilt till patienter som samtidigt långtidsbehandlas med läkemedel som medför ökad risk för divertikulit såsom NSAID, kortikosteroider och opioider. VTE har rapporterats hos patienter på upadacitinib. Avsluta behandling om symptom på DVT/LE uppstår. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. För information: kontakta AbbVie AB, 08 684 44 600. Datum för översyn av produktresumén: 16 december 2021.

Begränsning av läkemedelsförmån inom dermatologi: RINVOQ 15/30 mg subventioneras för patienter ≥12 år med måttlig till svår atopisk dermatit, när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-02-15.