10 FEBRUARI 2022

IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit

De senaste åren har mycket hänt inom plackpsoriasis, inte minst på behandlingsområdet. Även svår psoriasis blir inte sällan utläkt eller nästan utläkt, och patienten kan förvänta sig en effekt som består över tid. Idag finns dessutom evidens för att senare års behandlingsmöjligheter även kan ha en positiv effekt på symtombilden vid psoriasisartrit

Den 10 februari höll Darius Sairafi, dermatolog, med dr, Södersjukhuset i Stockholm, en föreläsning om det vetenskapliga underlaget vad gäller IL23-hämning vid behandling av plackpsoriasis och psoriasisartrit samt kliniska erfarenheter.


IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit

Darius Sairafi, dermatolog, med dr, Södersjukhuset i Stockholm belyser det vetenskapliga underlaget vad gäller IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit samt delger kliniska erfarenheter. 


SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av aktiv psoriasis­artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 15 november 2021.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-03-04.