10 FEBRUARI 2022

IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit

De senaste åren har mycket hänt inom plackpsoriasis, inte minst på behandlingsområdet. Även svår psoriasis blir inte sällan utläkt eller nästan utläkt, och patienten kan förvänta sig en effekt som består över tid. Idag finns dessutom evidens för att senare års behandlingsmöjligheter även kan ha en positiv effekt på symtombilden vid psoriasisartrit

Den 10 februari höll Darius Sairafi, dermatolog, med dr, Södersjukhuset i Stockholm, en föreläsning om det vetenskapliga underlaget vad gäller IL23-hämning vid behandling av plackpsoriasis och psoriasisartrit samt kliniska erfarenheter.


IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit

Darius Sairafi, dermatolog, med dr, Södersjukhuset i Stockholm belyser det vetenskapliga underlaget vad gäller IL-23 hämning vid plackpsoriasis och psoriasisartrit samt delger kliniska erfarenheter. 


SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta eller förfylld penna (F), 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning i injektionsflaska (EF), 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 1 självhäftande injektor (EF), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX). Behandling av aktiv psoriasis­artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). Behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom med otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell behandling eller biologisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling. Risankizumab bör undvikas under graviditet. Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölken, risk-nytabalansen för moderna och barnet måste därför värderas.  För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 21 november 2022. Begränsning av läkemedelsförmån:  SKYRIZI 150 mg subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. SKYRIZI 600 mg och 360 mg för patienter med Crohns sjukdom ingår ännu inte i läkemedelsförmånen.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-03-04.