10 FEBRUARI 2021

Psoriasis är mer än bara PASI
Betydelsen av livskvalitet vid behandling av plackpsoriasis

Den 10 februari hölls ett webinarium i syfte till att belysa psoriasis utifrån ett barn- och tonårsperspektiv samt vad valet av systemisk behandling hos vuxna kan betyda för patienternas livskvalitet.

Föreläsare: Albert Duvetorp, Tore Särnhult, Åsa Krantz och Josefin Lysell


Livskvalitet och andra aspekter att ta hänsyn till vid psoriasis hos tonåringar

Albert Duvetorp, specialistläkare i dermatologi och venereologi vid Hud SUS Malmö och verksam i Psoriasisförbundet Malmö-Vellinge, berättar om sina erfarenheter om klimatvård och olika aspekter på livskvalitet utifrån hans samarbete med ungdoms­organisationen Ung med Psoriasis.


Basbehandling med metotrexat eller TNF-hämmare?

Tore Särnhult, dermatolog vid Hallandskustens Hudmottagning, pratar om vad studierna säger om effekt och säkerhet och vad valet mellan MTX och anti-TNF kan betyda för patientens livskvalitet.


Skillnader och likheter mellan dagens IL-hämmare?

Åsa Krantz, specialistläkare dermatologi och venereologi vid hudkliniken Karolinska Universitets­sjukhuset, Solna jämför jämför aktuella data gällande effekt och säkerhet och vad valet av olika IL-hämmare kan betyda för patientens livskvalitet. 


Håller DLQI på att bli ett viktigare behandlingsmål än PASI? 

Josefin Lysell, dermatolog och med dr. vid Karolinska Universitetssjukhuset modererade mötet och sammanfattar här de tre föreläsningarna och svarar på frågor om sina övergripande reflektioner.


Du modererade DermaAkademins livesända webinarium den 10 februari. Vilka är dina övergripande reflektioner om det som diskuterades?  

Det är tydligt hur vi allt mer integrerar påverkan på livskvalitet och individuella behov vid behandlingsval och i mötet med våra psoriasispatienter. Kanske kommer DLQI 0–1, dvs att sjukdomen inte har någon påverkan på livskvaliteten, att bli ett viktigare behandlingsmål än PASI <3 eller PASI 90/PASI 100? 

Att vi nu har fler läkemedel på marknaden gör dessutom att vi har större möjlighet att individanpassa behandlingen utifrån eventuell samsjuklighet och andra påverkande faktorer. 

I valet av behandling blev vikten av systematisk genomgång av publicerade data tydlig genom de sammanställningar som Tore och Åsa presenterade gällande metotrexat och interleukinhämmare. Jag tyckte även att diskussionerna under mötet synliggjorde värdet av att sammanväga klinisk erfarenhet, patientens önskemål och vetenskapliga data. 

Hur ser du på svaren på de frågor som ställdes till deltagarna om synen på förstahands- och efterföljande val av systembehandling? 

Det var tydligt hur svaren motsvarade behandlingsrekommendationerna från SSDV, vilket ju visar hur viktigt det är med riktlinjer när behandlingsalternativen är många. Svaren gav också en bekräftelse på att riktlinjerna anses bra och därför används. Ett fint betyg till de kollegor som arbetat med att ta fram dem! 

Det ställdes även frågor om behandlingsmål avseende PASI respektive DLQI. Vilka är dina tankar om dessa?

Det gladde mig att ingen svarade att de inte kollar DLQI. Jag har en känsla av att vi har blivit bättre på att följa upp DLQI och ta med det i våra behandlingsmål. Fler än hälften svarade att de strävar mot DLQI 0-1 som behandlingsmål. För patienten kanske ingen påverkan på livskvaliteten är ett viktigare behandlingsmål än PASI <3 eller utläkt hud? Vi vet ju från tidigare studier att PASI 100 inte alltid motsvarar DLQI 0-1. Vilka faktorer som är viktigast för uppnå önskat DLQI-värde skulle vara intressant att undersöka vidare, även om det såklart varierar mellan olika patienter.

Hur ser du på värdet av livesända webinarier generellt och DermaAkademin mer specifikt?

Denna typ av webbsända möten erbjuder en möjlighet för diskussion och kunskapsinhämtning som vi inte alltid hinner med i en stressad klinisk vardag. Möjligheten till webbsändning gör att man kan delta hemifrån vilket jag tror att många uppskattar. Att kunna ta del av föreläsningarna i efterhand erbjuder ju även ytterligare en nivå av flexibilitet då man själv kan bestämma när man vill lyssna.

Har du några tankar om förbättringar eller ämnen att belysa vid kommande möten?

Jag hoppas att vi snart kan ses för fysiska möten, men tror att webinarier kommer fortsätta vara ett sätt att mötas även efter covid-19. När det gäller nya ämnen tycker jag att vaccinationer vid immunosuppressiv behandling är ett exempel som vi behöver diskutera mer inom dermatologin. Vilka vaccinationer ska vi rekommendera till olika åldersgrupper och hur ska vi se på behovet av titerkontroll av immunologiskt svar och boosterdoser? Det skulle behöva utformas nationella riktlinjer kring detta. Vaccineringen mot covid-19 har ju dessutom aktualiserat denna fråga ytterligare, även om vi där har tydliga riktlinjer att hålla oss till.SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta eller förfylld penna (F), 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning i injektionsflaska (EF), 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 1 självhäftande injektor (EF), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX). Behandling av aktiv psoriasis­artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). Behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom med otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell behandling eller biologisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. Fertilitet, graviditet och amning: Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling. Risankizumab bör undvikas under graviditet. Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölken, risk-nytabalansen för moderna och barnet måste därför värderas.  För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 21 november 2022. Begränsning av läkemedelsförmån:  SKYRIZI 150 mg subventioneras för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. SKYRIZI 600 mg och 360 mg för patienter med Crohns sjukdom ingår ännu inte i läkemedelsförmånen.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-06-23. Indikationsområden inom dermatologi: Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Fertilitet och graviditet: Kvinnor i fertil ålder ska överväga att använda adekvat preventivmetod för att undvika graviditet och fortsätta använda detta i minst fem månader efter den sista behandlingen med HUMIRA. Beroende på sin hämning av TNFa, kan HUMIRA som administreras under graviditet påverka normalt immunsvar hos den nyfödda. HUMIRA ska endast användas under graviditet om det finns ett uttalat behov. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-02-15.