AbbVies elektroniske vilkår for bruk

Dato for ikrafttreden: 01.01.2013

Disse elektroniske vilkårene for bruk styrer din tilgang til nettsider kontrollert av AbbVie, inkludert datterselskaper (samlet referert til som "AbbVie"), som er forbundet med disse elektroniske vilkårene for bruk (sammen referert til som "AbbVies nettsider"). Disse elektroniske vilkårene for bruk gjelder ikke for AbbVies nettsider som ikke kobler til disse elektroniske vilkårene for bruk, for beboere i USA eller for tredjeparts nettsider som AbbVies nettsider kan koble til. Din bruk av AbbVies nettsider er underlagt disse elektroniske vilkårene for bruk.

Uten å forringe dine juridiske rettigheter forbeholder AbbVie seg retten til å endre disse elektroniske vilkårene for bruk for å gjenspeile teknologiske fremskritt, juridiske og lovbestemte endringer og god forretningspraksis. Hvis AbbVie endrer disse elektroniske vilkårene for bruk, vil en oppdatert versjon av disse elektroniske vilkårene for bruk gjenspeile endringene, og vi vil varsle deg om slike endringer ved å oppdatere datoen for ikrafttreden øverst i disse elektroniske vilkårene for bruk. Ved å åpne eller bruke AbbVies nettsider, samtykker du i at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av den gjeldende versjonen av disse elektroniske vilkårene for bruk, som du kan lese når du åpner AbbVies nettsider. Hvis du ikke samtykker i disse elektroniske vilkårene for bruk, eller hvis du er misfornøyd med AbbVies nettsider, er ditt eneste og utelukkende rettsmiddel å slutte å bruke denne AbbVie-nettsiden.

Ansvarsfraskrivelse

Du erkjenner og samtykker i følgende:

Selv om vi streber etter å tilveiebringe den siste utviklingen i forbindelse med produkter og tjenester på AbbVies nettsider samt annen informasjon om AbbVie, garanterer vi ikke for nøyaktigheten, effektiviteten og egnetheten av informasjonen på AbbVies nettsider. Hver person tar selv fullt ansvar og all risiko som er et resultat av bruken av AbbVies nettsider. Informasjonen blir presentert "SOM DEN ER" og kan omfatte tekniske unøyaktigheter og typografiske feil. AbbVie forbeholder seg retten til å legge til, fjerne eller modifisere informasjonen på AbbVies nettsider når som helst og uten forvarsel.

ABBVIE GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM HVA SLAGS TYPE ELLER ART AV INFORMASJON SOM PUBLISERES PÅ ABBVIES NETTSIDER. ABBVIE FRASKRIVER SEG HERVED ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OPPRETTET VED LOV, KONTRAKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL ELLER AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ REGLER OG RETTIGHETER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL ABBVIE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR ERSTATNINGSANSVAR, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE) SKADER, FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED EKSISTENSEN ELLER BRUKEN AV ABBVIES NETTSIDER OG/ELLER INFORMASJONEN ELLER INNHOLDET PUBLISERT PÅ ABBVIES NETTSIDER, SELV OM ABBVIE SKAL HA BLITT GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

AbbVie er ikke ansvarlig og gir ingen form for garanti for nøyaktigheten, effektiviteten, betimeligheten og egnetheten av noe informasjon eller innhold innhentet fra tredjeparter, inkludert koblinger fra tredjeparters nettsider. Bortsett fra det som på annen måte tilveiebringes på AbbVies nettsider, vil AbbVie ikke redigere, sensurere eller på annen måte kontrollere innhold tilveiebrakt av tredjeparter på en elektronisk oppslagstavle, i praterom eller i andre lignende fora som er publisert på AbbVies nettsider. Slik informasjon skal derfor anses som tvilsom og er ikke godkjent av AbbVie.

AbbVies nettsider kan inneholde fremadrettede erklæringer som gjenspeiler AbbVies gjeldende forventning i forbindelse med fremtidige hendelser og forretningsutvikling. De fremadrettede erklæringene involverer risikoer og usikkerhet. Faktisk utvikling og faktiske resultater kan avvike anselig fra de som ble prosjektert, og avhenger av faktorer som blant annet omfatter hvor vellykket gjeldende forskningsprogrammer er, resultater av pågående eller fremtidige kliniske utprøvinger, pågående kommersialisering av produkter, myndigheters godkjennelse av legemidler, gyldighet og håndhevelse av patenter, stabiliteten til kommersielle forhold og generelle økonomiske forhold. AbbVie har til hensikt å oppdatere AbbVies nettsider regelmessig, men forplikter seg ikke til å oppdatere noe av innholdet.

Din bruk

Du forstår, erkjenner og samtykker i det følgende:

Ved å bruke AbbVies nettsider samtykker du i ikke å avbryte eller fange opp vår elektroniske informasjon som publiseres på AbbVies nettsider eller på noen av våre servere. Du samtykker også i at du ikke skal forsøke å omgå noen sikkerhetsfunksjoner på AbbVies nettsider, og at du skal overholde alle relevante lokale, statlige og internasjonale lover, regler og bestemmelser.

Du gir AbbVie retten til å bruke alt innhold du laster opp, eller på annen måte overfører, til AbbVies nettsider, underlagt disse elektroniske vilkårene for bruk, på hvilken som helst måte AbbVie velger, inkludert blant annet å kopiere, vise, utføre eller publisere i et hvilket som helst format, modifisere, inkludere det i annet materiale eller lage et avledet arbeid basert på det. Så langt det er tillatt av gjeldende lovverk, gir du avkall på eventuelle moralske rettigheter du måtte ha til innhold du laster opp eller på annen måte overfører til AbbVies nettsider (hvis aktuelt).

Produktmerking

Produktnavn, beskrivelser og dokumentasjon kan være av amerikansk opprinnelse, eller fra et tredje lands opprinnelse som ikke er landet du bor i. Produkter er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, eller det kan hende at de er tilgjengelige under et annet merkenavn, i andre styrker eller for andre indikasjoner. Mange av produktene som er oppført, er kun tilgjengelige på resept gjennom lokalt helsepersonell. Bortsett fra det som er uttrykkelig skrevet og godtatt på forhånd av AbbVie, er ingen av Abbvies direktører, ansatte, agenter, eller representanter eller datterselskaper, engasjert i å gi medisinske råd, diagnoser eller andre medisinske tjenester som på noen som helst måte skaper et lege-pasient-forhold, gjennom AbbVies nettsider.

Åndsverk

Informasjonen, dokumentene og relatert grafikk som er publisert på AbbVies nettsider ("informasjonen"), er åndsverk som tilhører AbbVie, bortsett fra informasjon som er tilveiebrakt av tredjeparter under kontrakt for AbbVie. Tillatelse til å bruke informasjonen er gitt forutsatt at (1) den ovennevnte merknaden om opphavsrett vises på alle eksemplarer, (2) bruken av Informasjonen kun er for informasjonsformål og ikke-kommersiell eller personlig bruk, (3) informasjonen ikke modifiseres på noen måte og (4) ingen av grafikkelementene som er tilgjengelige på denne AbbVie-nettsiden, brukes uten den medfølgende teksten. AbbVie er ikke ansvarlig for innhold som tilveiebringes av tredjeparter, og du har ikke lov til å distribuere slikt materiale uten tillatelse fra eieren av den aktuelle opphavsretten. Bortsett fra det som er tillatt over, er ingen lisens eller rettighet, uttrykt eller underforstått, gitt til noen person under noe patent, varemerke eller annet åndsverk som tilhører AbbVie. Ingen av AbbVies varemerker, merkenavn, særpreg og produkter på AbbVies nettsider kan brukes uten skriftlig autorisasjon av AbbVie på forhånd, bortsett fra for å identifisere produktet eller tjenestene til bedriften.

Personvern og sikkerhet

AbbVie er opptatt av å vokte personvernet ditt på Internett. Vi forstår viktigheten av personvernet til våre kunder og besøkende på AbbVies nettsider.

Du anerkjenner og samtykker i at når du sender inn identifiserende personlig informasjon til AbbVies nettsider, selv om AbbVie har sikkerhetstiltak på plass for å forhindre uautorisert tilgang eller oppfanging, er det ingen absolutt sikkerhetsgaranti.

I DET USANNSYNLIGE TILFELLET AT DET SKULLE FOREKOMME EN OPPFANGING ELLER UAUTORISERT TILGANG PÅ TROSS AV VÅRE ANSTRENGELSER, SKAL ABBVIE IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SLIKE OPPFANGINGER ELLER SLIK UAUTORISERT TILGANG, ELLER NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAPT INNTEKT) SOM KUNDEN ELLER BRUKEREN MÅTTE LIDE, SELV OM ABBVIE TIDLIGERE HAR BLITT GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ABBVIE GARANTERER IKKE, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, AT INFORMASJONEN SOM TILVEIEBRINGES AV EN KUNDE, SKAL VÆRE FRI FOR OPPFANGING ELLER UAUTORISERT TILGANG, OG GIR INGEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. HVER KUNDE ER ANSVARLIG FOR Å HOLDE SITT EGET PASSORD HEMMELIG.

Ansvarsbegrensning

AbbVie påtar seg intet ansvar for materiale, informasjon og ytringer som gis på, publiseres på, eller på annen måte gjøres tilgjengelig via AbbVies nettsider. Tillit til materialet, informasjonen og ytringene er utelukkende på eget ansvar. AbbVie fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller erstatningsansvar som resultat av bruken av AbbVies nettsider eller innholdet på dem.

ABBVIES NETTSIDER, SIDEINNHOLDET OG PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM TILBYS PÅ, ELLER ER TILGJENGELIGE GJENNOM, ABBVIES NETTSIDER, TILBYS "SOM DE ER" OG "SOM TILGJENGELIG" MED ALLE FEIL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL ABBVIE ELLER DERES LEVERANDØRER ELLER DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER (HERETTER "ABBVIE-PARTER") VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TYPE ERSTATNING, UNDER NOEN JURIDISK TEORI, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, ABBVIES NETTSIDER, SIDEINNHOLDET ELLER NOEN TJENESTER SOM TILBYS PÅ ELLER GJENNOM ABBVIES NETTSIDER, ELLER NOEN SIDE DET KOBLES TIL, INKLUDERT EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER AVSKREKKENDE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL PERSONLIG SKADE, TAPT ARBEIDSINNTEKT ELLER SKADER SOM FØLGE AV FORSINKELSE, AVBRUDD I TJENESTE, VIRUS, SLETTING AV FILER ELLER ELEKTRONISKE MEDDELELSER ELLER FEIL, UTELATELSER ELLER ANDRE UNØYAKTIGHETER I ABBVIES NETTSIDER ELLER SIDEINNHOLDET, SELV OM DET EVENTUELT FORELIGGER UAKTSOMHET FRA ABBVIES SIDE, OG SELV OM ABBVIE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Du samtykker i at uansett om det finnes relevante lover som sier det motsatte, kan du ikke saksøke eller gå til handling som følge av eller forbundet med AbbVies nettsider eller disse elektroniske vilkårene for bruk mer enn ett (1) år etter at et slikt krav eller grunn til handling oppsto.

VÆR KLAR OVER AT YTTERLIGERE JURIDISKE MERKNADER, FRASKRIVELSER OG ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER KAN GJELDE FOR ABBVIES NETTSIDER.

Generelt

Du samtykker i at disse elektroniske vilkårene for bruk og denne personvernerklæringen beskriver hele avtalen mellom oss med hensyn til emnet. AbbVies nettsider ble laget og driftes i henhold til lovene i den amerikanske delstaten Illinois. Lovene i den amerikanske delstaten Illinois vil kontrollere vilkårene som er gitt i disse elektroniske vilkårene for bruk, i den grad lovene i den amerikanske delstaten Illinois ikke overstyres av relevant obligatorisk lovverk, f.eks. forbrukerkjøpslover som gjelder for deg. Hvis en domstol med riktig myndighetsområde finner at noen av bestemmelsene i disse elektroniske vilkårene for bruk er ugyldige eller umulige å håndheve, samtykker du i at de andre bestemmelsene i disse elektroniske vilkårene for bruk forblir gyldige og i effekt.

NO-RNQ-200039v1.0. Siden er sist oppdatert Mai 2020