Nøytropeni og infeksjoner1

Nøytropeni med alvorlighetsgrad 3 og 4 og infeksjoner er sett i kliniske studier hos pasienter behandlet med VENCLYXTO i kombinasjon med rituksimab eller obinituzumab og i monoterapi-studier. Fullstendig blodtelling bør utføres gjennom hele behandlingsperioden. Doseavbrudd eller dosereduksjon er anbefalt hos pasienter med alvorlig nøytropeni.

Alvorlige infeksjoner, inkludert sepsis med dødelig utfall, er rapportert. Det er nødvendig å overvåke nøye for eventuelle tegn og symptomer på infeksjon. Ved mistanke om infeksjon skal egnet behandling gis umiddelbart, inkludert antimikrobielle midler og doseavbrudd eller -reduksjon og bruk av vekstfaktor (f.eks. G-CSF) ved behov.

Alvorlige infeksjoner, inkludert sepsis med dødelig utfall, er rapportert.


VEN+R=VENCLYXTO + rituksimab; VEN+O=VENCLYXTO + obinutuzumab.

Referanse: VENCLYXTO SPC avsnitt 4.4 og 4.8, sist oppdatert 21.06.2021.

NO-VNCCLL-210095 V1.0 okt/2021