Sikkerhet og interaksjoner1

 • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene
 • Samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere ved oppstart og under dosetitreringsfasen
 • Samtidig bruk av preparater som inneholder johannesurt
 • Sikkerhet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl < 30 ml/min) eller i dialyse har ikke blitt fastslått og en anbefalt dose hos disse pasientene er ikke bestemt. VENCLYXTO skal kun gis til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon dersom nytten oppveier risikoen, og pasientene skal overvåkes nøye for tegn på toksisitet på grunn av økt risiko for tumorlysesyndrom
 • En dosereduksjon på minst 50 % gjennom hele behandlingen er anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Disse pasientene bør overvåkes nøye for tegn på toksisitet
 • Pasienter med lett/moderat nedsatt leverfunksjon bør overvåkes nøye for tegn på toksisitet ved oppstart og i dosetitreringsfasen
 • Samtidig bruk av VENCLYXTO med sterke CYP3A-hemmere ved oppstart og under dosetitreringsfasen er kontraindisert på grunn av økt risiko for tumorlysesyndrom
 • Ved oppstart og under dosetitreringfasen bør samtidig bruk av VENCLYXTO med moderate CYP3A-hemmere unngås. Andre behandlingsalternativer bør vurderes

*Unngå samtidig bruk av VENCLYXTO og moderate CYP3A-hemmere ved oppstart og under dosetitreringsfasen. Vurder alternative legemidler eller reduser VENCLYXTO-dosen som beskrevet i denne tabellen.

 • Pasientene bør overvåkes nøye for tegn på toksisitet, og det kan være nødvendig å justere dosen ytterligere
 • Dosen med VENCLYXTO som ble benyttet før oppstart av CYP3A-hemmeren bør gjenopptas 2 til 3 dager etter seponering av hemmeren
 • Samtidig bruk av VENCLYXTO med sterke CYP3A-induktorer eller moderate CYP3A-induktorer bør unngås. Alternative behandlinger med mindre CYP3A-induksjon bør vurderes
 • Preparater som inneholder johannesurt er kontraindisert under behandling med VENCLYXTO, da effekten kan reduseres

CYP3A=cytokrom P450 3A; CrCl=kreatinin-clearance. 

Referanse: 1. VENCLYXTO SPC avsnitt 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, datert 25.02.2021.

NO-VNCCLL-210037 V1.0 april/2021