Viktige sikkerhetsaspekter i studiene CLL14 og MURANO1

  • Den vanligste bivirkningen som førte til doseavbrudd av VENCLYXTO i CLL14- og MURANO-studiene var nøytropeni
  • VENCLYXTO ble seponert hos 2 % av pasientene i CLL14-studien, og hos 3 % av pasientene i MURANO-studien på grunn av nøytropeni

VEN+R=VENCLYXTO + rituksimab; VEN+O=VENCLYXTO + obinutuzumab.

Referanse: 1. VENCLYXTO SPC, avsnitt 4.8, sist oppdatert 25.02.2021.

 NO-VNCCLL-210038 V1.0 april/2021