VENCLYXTO er den første selektive, orale BCL-2-hemmeren i sin klasse.

VENCLYXTO bindes selektivt til BCL-2, fortrenger pro-apoptotiske proteiner og initierer prosessen som fører til apoptose

KLL=kronisk lymfatisk leukemi; 1.L=førstelinje; 2.L+=andrelinje + senere behandlingslinjer; O+Clb=obinutuzumab + klorambucil; HR=hasard ratio; KI=konfidensintervall; PFS=progresjonsfri overlevelse;  BCL-2=B-cellelymfom 2.


Jeg vil vite mer om VENCLYXTO


Jeg ønsker mer informasjon om VENCLYXTO

Referanse: 1. VENCLYXTO SPC avsnitt 5.1, datert 25.02.2021. Grafisk fremstilt av AbbVie.

NO-VNCCLL-210026 V1.0 april/2021