.

Behandling med VENCLYXTO før Brutons tyrosinkinasehemmere (BTKi) hos KLL-pasienter støttes av real world-erfaring1*

En internasjonal, retrospektiv kohort-studie ved 31 sentre (n=326) hvor 188 pasienter (58 %) gikk videre til ny behandlingslinje (inkludert BTKi, n=74).

Pasienter som fikk BTKi etter VENCLYXTO:

ORR: BTKi-naive pasienter (n=44) 

 

 

PFS: BTKi-naive pasienter (n=44)

ORR og PFS: BTKi-eksponerte pasienter (n=30)

Hos BTKi-naive pasienter ble behandlingen avsluttet pga. bivirkninger hos 14,3 %. Hos de med tidligere BTKi-eksponering avsluttet 8,3 % behandlingen pga. bivirkninger.

I den retrospektive kohortstudien så man på KLL-pasienter som hadde avbrutt behandling med VENCLYXTO (monoterapi, 73 %); 4 % av pasientene hadde fått VENCLYXTO som 1. linjebehandling og 96 % for tilbakefall/refraktær sykdom. Primære endepunkter var ORR og PFS etter seponering av behandling med VENCLYXTO. ORR var definert av International Workshop on CLL critera. PFS var definert som tid etter VENCLYXTO-behandling og fram til KLL-progresjon, død eller tapt for oppfølging ved siste oppfølging.

BTKi-behandling hos tidligere BTKi-eksponerte: ibrutinib, acalabrutinib, ikke-kovalent BTKi.
BTKi-behandling for BTKi-naive: ibrutinib, acalabrutinib.

*Dataene presenterer et subsett av pasienter som fikk BTKi etter VENCLYXTO (n=74).

Pasientkohorter var BTKi-eksponering (naiv/resistent/intolerant), PI3Ki og celleterapi.

KLL=kronisk lymfatisk leukemi; 1.L=førstelinje; 2.L+=andrelinje + senere behandlingslinjer; O+Clb=obinutuzumab + Klorambucil; HR=hazardratio; KI=konfidensintervall; PFS=progresjonsfri overlevelse; BR=bendamustin + rituksimab; VEN+R=VENCLYXTO + rituksimab; BTKi=Brutons tyrosinkinasehemmer; ORR=total responsrate; CR=komplett respons; PR=delvis respons; PR-L=delvis respons med lymfocytose; mPFS=median progresjonsfri overlevelse; AE=bivirkning; PI3Ki= fosfatitylinositol 3-kinase.

filler

.

Referanse: 1. Mato AR, Roeker LE, Jacobs R, et al. Assessment of the efficacy of therapies following venetoclax discontinuation in CLL reveals BTK inhibition as an effective strategy. Clin Cancer Res. 2020;26(14):3589-3596.

NO-VNCCLL-210036 V1.0 april/2021