.

Studiedesignet gjorde det mulig for pasientene å fullføre behandling med VENCLYXTO + rituksimab i løpet av  ̴ 2 år1*

MURANO evaluerte VENCLYXTO + rituksimab vs et standard regime med kjemoimmunterapi (bendamustin + rituksimab)

*MURANO er en multisenter, åpen, fase 3-studie. Behandling fullført etter 5-ukers dosetitrering og 24 sykluser á 28 dager. 

VENCLYXTO 400 mg daglig etter initiell dosetitrering dersom det ikke oppstod sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. 

Rituksimab dosering: 375 mg/m2 IV Dag 1, Syklus 1; 500 mg/m2 IV Syklus 2–6. Hver syklus var 28 dager. 

§Bendamustin dosering: 70 mg/m2 IV Dag 1 og 2, Syklus 1–6. Hver syklus var 28 dager. 

KLIKK HER for mer informasjon om dosering

Utvalgte inklusjonskriterier2

  • Minst én tidligere behandling (inkludert minst ett kjemoterapi-regime)
  • Én til tre tidligere behandlinger. Hvis behandlet med bendamustin, skulle responsvarighet være ≥2 år

Primært endepunkt1,2

Progresjonsfri overlevelse vurdert av utprøver

Utvalgte sekundære endepunkter1,2

PFS vurdert av uavhengig komité

ORR, CR, CRi, nPR, og PR (ORR=CR+CRi+nPR+PR) vurdert av utprøver og uavhengig komité

Totaloverlevelse

Andelen MRD-negative pasienter da kombinasjonsbehandlingen ble avsluttet#

Vurdert av utprøver ved hjelp av International Workshop for Chronic Lymphocytic Leukaemia (IWCLL) oppdaterte National Cancer Institute-sponsored Working Group (NCI-WG) retningslinjer (2008).1

#MRD ble evaluert i perifert blod og/eller beinmarg ved hjelp av allelspesifikk oligonukleotid polymerasekjedereaksjon (ASO-PCR) og/eller flowcytometri. Cutoff for negativ (udetekterbar) status var <1 KLL-celler per 104 leukocytter.1

KLL=kronisk lymfatisk leukemi; 1.L=førstelinje; 2.L+=andrelinje + senere behandlingslinjer; O+Clb=obinutuzumab + klorambucil; HR=hasardratio; KI=konfidensintervall; PFS=progresjonsfri overlevelse; BR=bendamustin + rituksimab; VEN+R=VENCLYXTO + rituksimab; CIT=kjemoimmunterapi; IV=intravenøs; INV=utprøver; IRC=uavhengig komité; ORR=total responsrate; CR=komplett remisjon; CRi=komplett remisjon med ufullstendig gjenoppbygging av marg; nPR=nodulær delvis remisjon; PR=delvis respons; MRD=minimal restsykdom.

.

VENCLYXTO + rituksimab ga dyp respons* hos mange pasienter

Klinisk meningsfylt komplett remisjonsrate

Komplett remisjon (CR+CRi) vurdert av utprøver var 27 % i VEN+R-armen vs 8 % i BR-armen.

  • ORR vurdert av utprøver var 93 % (95 % KI: 88,8–96,4) i VEN+R armen vs 68 % (95 % KI: 60,6–74,2) i BR-armen† 
  • nPR vurdert av utprøver var 3 % i VEN+R-armen vs 6 % i BR-armen
  • Uavhengig komité bekreftet fordelene ved VEN+R. Funnene var stort sett i overensstemmelse med utprøverenes vurderinger

*Dyp respons indikert ved CR og MRD-negativitet.

Resultatene er deskriptive; statistisk signifikans er ikke testet.

Høy MRD-negativitet i VEN+R-armen

  • MRD-negativitet i perifert blod da kombinasjonsbehandlingen ble avsluttet var fire ganger høyere i VEN+R-armen (62 % [95 % KI: 55,2–69,2]) enn i BR-armen (13 % [95 % KI: 8,9–18,9])
test
  • MRD-negativitet i benmarg var 16 % da kombinasjonsbehandlingen ble avsluttet (95 % KI: 10,7–21,3) i VEN+R-armen og 1 % (95 % KI: 0,1–3,7) i BR-armen

Resultatene for MRD-negativitet er deskriptive; statistisk signifikans er ikke testet. Grenseverdi for negativ status (udetekterbar) var <1 KLL-celle per 104 leukocytter (sekundært endepunkt). 

.

Den positive effekten på progresjonsfri overlevelse med VENCLYXTO + rituksimab vs BR var opprettholdt ved oppfølgingen etter 4 år, og median PFS ble ikke nådd før etter 53,6 måneder i VEN+R armen1,3

ITT=intent to treat.

.

Effekten på PFS med VENCLYXTO + rituksimab var konsistent på tvers av subgrupper av interesse2*

Data cutoff 8. mai 2017.

*PFS-subgruppeanalysen hadde ikke statistisk styrke til å vise statistisk signifikans i subpopulasjonene.

Ikke-stratifisert hazardratio er vist i x-aksen med logaritmisk skala. Størrelsen på firkantene er proporsjonal med tilgjengelig datamengde.

Definert som antall tidligere behandlinger.

TP53=tumorprotein 53; IGHV=gen for variabel region i immunglobulinets tungkjede

.

Totaloverlevelse (OS): VENCLYXTO + rituksimab reduserte risikoen for død sammenlignet med BR1,3

Ved oppfølging etter 4 år (median): 79 % (81/103) av pasientene behandlet med BR hadde fått ytterligere behandling med ny målrettet KLL-terapi etter sykdomsprogresjon* 

Oppfølging etter 4 år (median):

  • Estimert OS-rate ved 4 år var 85,3 % i VEN+R-armen og 66,8 % i BR-armen

*81/103 (79 %) BR-pasienter fikk behandling med ny målrettet KLL-terapi etter progresjon (Brutons tyrosinkinasehemmere [n=60], PI3K-hemmere [n=9], VENCLYXTO [n=10], eller substanser under utprøving [n=2]).

PI3K=fosfatidylinostiol 3-kinase.


Referanser: 1. VENCLYXTO SPC avsnitt 5.1, datert 21.06.2021. 2. Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, et al. Venetoclax–rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2018;378(12):11071120. 3. Kater AP, Wu JQ, Kipps T, et al. Venetoclax Plus Rituximab in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia: 4-Year Results and Evaluation of Impact of Genomic Complexity and Gene Mutations from the MURANO Phase III Study. Journal of Clinical Oncology 38, no. 34 (December 01, 2020) 4042-4054. 

NO-VNCCLL-210079 V1.0 aug/2021