Tumorlysesyndrom: Forebygging og håndtering1,2

  • Risikoen for tumorlysesyndrom er i sin helhet basert på flere faktorer, inkludert høy tumormasse og andre komorbiditeter. Nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance [CrCl] < 80 ml/min) øker risikoen ytterligere
  • Endringer i elektrolytter som er forenlig med tumorlysesyndrom som krever rask behandling kan oppstå så tidlig som 6 til 8 timer etter den første dosen med VENCLYXTO, og ved hver doseøkning

*Start allopurinol eller annen xantinoksidasehemmer  2–3 dager før oppstart med VENCLYXTO.

1,5–2 L vann (6–8 glass) bør drikkes hver dag. Start 2 dager før første dose og fortsett gjennom hele titreringsfasen, særlig ved hver doseøkning. Intravenøs væske bør administreres der pasienten ikke kan opprettholde en tilstrekkelig grad av peroral hydrering.

Overvåkning av blodkjemi: (kalium, urinsyre, fosfor, kalsium og kreatinin).

§Før dosering: Hos alle pasienter bør blodkjemi undersøkes før den første dosen for å vurdere nyrefunksjon og korrigere for allerede eksisterende avvik. Blodkjemi bør undersøkes igjen før hver påfølgende doseøkning i titreringsfasen. Etter dosering: Hos pasienter med risiko for tumorlysesyndrom bør blodkjemi monitoreres 6 til 8 timer og 24 timer etter den første dosen med venetoklaks. Elektrolyttforstyrrelser bør korrigeres omgående. Den neste dosen med venetoklaks skal ikke administreres før verdiene for 24-timers blodkjemi er vurdert. Tilsvarende overvåkningsplan skal følges ved oppstart av 50 mg dosen og deretter for pasienter som fortsatt har risiko ved påfølgende doseøkninger.

  • Ingen pasienter er like. Vennligst se fullstendig preparatomtale for VENCLYXTO når det skal tas beslutninger om behandling

KLL=kronisk lymfatisk leukemi; 1.L=førstelinje; 2.L+=andrelinje + senere behandlingslinjer; O+Clb=obinutuzumab + klorambucil; HR=hazardratio; KI=konfidensintervall; PFS=progresjonsfri overlevelse;  TLS=tumorlysesyndrom; CrCl= kreatininclearance; LK=lymfeknuter; ALC= absolutt lymfocyttall.

Referanser: 1. VENCLYXTO SPC, avsnitt 4.2, sist oppdatert 25.02.2021.  2. Gjengitt med tillatelse fra NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma. V4.2020. National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2019. All rights reserved. Lest 06.02. 2020. For siste versjon, eller hele publikasjonen, gå til NCCN.org.

NO-VNCCLL-210039 V1.0 april/2021