Administrering av VENCLYXTO

Pasienter som skal ta VENCLYXTO bør få følgende informasjon:

Ved glemt/utelatt dose eller oppkast:

KLL=kronisk lymfatisk leukemi; 1.L=førstelinje; 2.L+=andrelinje + senere behandlingslinjer; O+Clb=obinutuzumab + klorambucil; HR=hazard ratio; KI=konfidensintervall; PFS=progresjonsfri overlevelse; BR=bendamustin + rituksimab; VEN+R=VENCLYXTO + rituksimab; VEN+O=VENCLYXTO + obinutuzumab; TLS=tumorlysesyndrom.

Det er viktig å drikke nok vann hver dag for å redusere risikoen for TLS.

Å være godt hydrert er spesielt viktig 2 dager før og på doseringsdagene, samt hver gang dosen økes. Anbefalt volum er 1,5-2 liter vann hver dag.

VENCLYXTO tas peroralt en gang daglig sammen med mat og vann på omtrent samme tid hver dag.

Tablettene svelges hele. 

Dersom pasienten har glemt en dose og det er mindre enn 8 timer siden den skulle vært tatt:
Dosen tas så snart som mulig. Neste dose tas til vanlig tid neste dag.

Dersom pasienten har glemt en dose og det har gått mer enn 8 timer siden den skulle vært tatt:
Den glemte dosen skal ikke tas. Neste dose tas som vanlig.

Dersom pasienten kaster opp:
Det skal ikke tas en ekstra dose den dagen. Neste dose tas som vanlig neste dag.

Referanse: VENCLYXTO SPC avsnitt 4.2, datert 25.02.2021.

 NO-VNCCLL-210024 V1.0 april/2021