Dosejusteringer og doseavbrudd1

 

 

aDen justerte dosen bør brukes i én uke før dosen økes.

Vurder seponering hos pasienter som trenger å redusere dosen til under 100 mg i mer enn 2 uker.

KLL=kronisk lymfatisk leukemi; 1.L=førstelinje; 2.L+=andrelinje + senere behandlingslinjer; O+Clb=obinutuzumab + klorambucil; HR=hazard ratio; KI=konfidensintervall; PFS=progresjonsfri overlevelse; BR=bendamustin + rituksimab; VEN+R=VENCLYXTO + rituksimab; TLS=tumorlysesyndrom. 

Referanse: 1. VENCLYXTO SPC avsnitt 4.2, sist oppdatert 21.06.2021.

NO-VNCCLL-210076 V1.0 aug/2021