VENCLYXTO + obinutuzumab: Behandlingen fullføres på 1 år i 1. linje KLL

*Oral tablet.
Administer intravenously. Dose may be split as 100 mg and 900 mg on Days 1 and 2 of Cycle 1, respectively. Graphic not to scale. Each cycle is 28 days.

*Oral tablett.

Administreres intravenøst. Administrer 100 mg obinutuzumab i syklus 1, dag 1, etterfulgt av 900 mg som kan administreres på dag 1 eller dag 2. Grafikken er ikke skalert. Hver syklus er 28 dager.

*Administer intravenously. Dose may be split as 100 mg and 900 mg on Days 1 and 2 of Cycle 1, respectively. Graphic not to scale. Each cycle is 28 days.

Oral tablet.


VENCLYXTO + rituksimab: Behandlingen fullføres på ~2 år i 2. linje+ KLL

Oral tablett.

§Administreres intravenøst. Grafikken er ikke skalert. Hver syklus er 28 dager.

Administer intravenously.

§Oral tablet.

Graphic not to scale. Each cycle is 28 days.

KLL=kronisk lymfatisk leukemi; 1.L=førstelinje; 2.L+=andrelinje + senere behandlingslinjer;  HR=hazard ratio; KI=konfidensintervall; PFS=progresjonsfri overlevelse.

Referanse: VENCLYXTO SPC avsnitt 4.2, datert 21.06.2021. Grafisk fremtilt av AbbVie.

NO-VNCCLL-210077 V1.0 aug/2021